Klimat

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning – i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Formas har fått i uppdrag att leda programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta och befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram.

Under åren 2017–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 130 miljoner kronor per år.

Mer information om programmet

Aktuella och planerade utlysningar

Aktuella utlysningar inom programmet

Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle

När: Beslutas preliminärt i november 2019
Kontakt: Anna Kaijser


Ökad rörlighet mellan akademi och praktik 

När: Beslutas preliminärt i november 2019
Kontakt: Conny Rolén

Sök finansiering inom klimat hos andra finansiärer

Naturvårdsverket har en webbsida där de samlar sina utlysningarlänk till annan webbplats, alla berör dock inte klimat.

Hav och vattenmyndigheten har en webbsida med samlade utlysningarlänk till annan webbplats, alla berör dock inte klimat.

Planerade utlysningar och aktiviteter

2019

Seminarium
Syntesseminarium: uppdaterat forskningsläge inom klimat, livsmedel och besöksnäring

När: 7 oktober 2019

Kontakt: Sofia Rickberg

Utlysning
Ekonomiska och finansiella krafter för klimatet (prel. namn)

Organisation: Formas

När: Öppnar preliminärt november 2019

Kontakt: Katarina Buhr

Informationsmöte
Om utlysningen Ekonomiska och finansiella krafter för klimatet

När: Preliminärt november 2019

Kontakt: Katarina Buhr

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2017 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om alla finansierade projekt finns i Formas projektdatabas

Kunskap om och för samhällets klimatarbete: Forskningsprojekt

 • Beslutades 2017
 • Total budget för utlysningen: 46,5 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 11

Syftet med utlysningar var att finansiera synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om såväl klimatförändringar som klimatarbete i samhället, samt forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete: Forskningsprojekt. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Projektledare

Organisation

Titel

Karin Bäckstrand

Stockholms universitet

Klimatpolitiska initiativ efter Paris: Icke-statliga aktörers roll i Sveriges omställning till en fossilfri välfärdsstatlänk till annan webbplats

Lotten Westberg

Sveriges lantbruksuniversitet

Making sense of adaptation – the adaptation practice in a governance perspectivelänk till annan webbplats

Gunnel Göransson

Statens geotekniska institut

Klimatanpassning genom planerad reträtt (CAMEL)länk till annan webbplats

May-Britt Öhman

Uppsala universitet

Klimatförändringsstudier utifrån urfolksperspektiv: Urfolks expertis möter västs teknologiska design och innovationlänk till annan webbplats

Johannes Stripple

Lunds universitet

Klimatföreställningar: Berättelser om övergången till ett fossilfritt samhällelänk till annan webbplats

Amiera Sawas

Stockholm International Peace Research Institute

Integrering av konfliktanalys i projekt för förnybar energi: möjligheter att främja och upprätthålla fredlänk till annan webbplats

Mattias Kärrholm

Lunds universitet

Urban design and everyday life choices: On the built environment as a co-producer of climate ethicslänk till annan webbplats

Helen Andersson

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön (ClimeMarine)länk till annan webbplats

Erland Mårald

Umeå universitet

Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhanglänk till annan webbplats

Marco Armiero

Kungliga Tekniska högskolan

Occupy Climate Change! (OCC!)länk till annan webbplats

Patience Mususa

Nordiska Afrikainstitutet

Den urbana klimatpolitikens styrning och tillämpning samt omställningsförmågan i samhällets utkanterlänk till annan webbplats


Kunskap om och för samhällets klimatarbete: Synteser

 • Beslutades 2017
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 8 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för klimatförändringar och klimatarbete i samhället.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete: Synteser. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Vägar framåt

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 168,4 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 19 projekt

Utlysningen efterfrågade projekt inom två områden, dels forskningsprojekt om måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt och dels forskningsprojekt om modeller och metoder som bryter ny mark. Projekten ska inkludera minst en forskare tidigt i karriären.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Vägar framåt. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Projektledare

Organisation

Titel

Andreas Malm

Lunds universitet

Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvarlänk till annan webbplats

Emily Boyd

Lunds universitet

Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar (DICE)länk till annan webbplats

Ståle Holgersen

Uppsala universitet

Vit hud, svart bränsle: En undersökning av den europeiska högerpopulismens (anti- )klimatpolitiklänk till annan webbplats

Annica Kronsell

Göteborgs universitet

Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhetlänk till annan webbplats

Lisa Dellmuth

Stockholms universitet

Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsriskerlänk till annan webbplats

Åsa Persson

Linköpings universitet

Nationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålenlänk till annan webbplats

Yann Clough

Lunds universitet

Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömållänk till annan webbplats

Pontus Roldin

Lunds universitet

Betydelsen av den kontinentala biosfär-aerosol-moln-klimat-återkopplingen under antropocenlänk till annan webbplats

Joacim Rocklöv

Umeå universitet

Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT)länk till annan webbplats

Georgia Sotiropoulou

Stockholms universitet

Förbättrad beskrivning av molnis i klimatmodellerlänk till annan webbplats

Sonia Yeh

Chalmers tekniska högskola

En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitetlänk till annan webbplats

Marko Scholze

Lunds universitet

Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDASlänk till annan webbplats

Natascha Kljun

Lunds universitet

Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE)länk till annan webbplats

Anna Rutgersson

Uppsala universitet

Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparednesslänk till annan webbplats

David Bastviken

Linköpings universitet

Nya ansatser för att möjliggöra tillförlitlig validering av modellerade eller uppskattade växthusgasflödenlänk till annan webbplats

Vaughan Phillips

Lunds universitet

Influens från iskärnor (IN) aerosoler på moln med flera faser och klimat: Laboratorieobservationer och modelleringlänk till annan webbplats

Frida Bender

Stockholms universitet

Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimatlänk till annan webbplats

Giulia Vico

Sveriges lantbruksuniversitet

Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimatlänk till annan webbplats

Beatrice Crona

Kungl. Vetenskapsakademien

Finansiella aspekter på ett av klimatsystemets stora osäkerheter: Det Atmosfäriska Bruna Molnet över Sydasienlänk till annan webbplats

Resultat från projekt

Vi samlar in resultat från pågående och avslutade projekt i programmet. Resultat från synteser kommer att redovisas här under hösten 2019.


Nationella forskningsprogrammet om klimat

Uppdrag

Syftet med det nationella forskningsprogrammet om klimat som startade 2017 är att skapa goda förutsättningar för att forskning och innovation ska bidra i arbetet med klimatutmaningen. Programmet ska stödja tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan. Aktiviteter inom programmet kan omfatta alla delar av forsknings- och innovationssystemet, såsom forskning, innovation, teknikutveckling, demonstration, marknadsintroduktion och spridning. Programmet ska innehålla samverkan, nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat.

 

Programmet ska också bidra till:

 • att innovation och forskningsresultat får genomslag i samhället,
 • att främja samspelet mellan forskning och högre utbildning,
 • att uppnå jämställdhet,
 • att främja nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat,
 • en ökad internationalisering,
 • att befintlig (forsknings)infrastruktur tillgängliggörs och nyttjas bättre.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom klimatområdet: Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs-och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, SIDA, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för klimat baseras på. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Anders Wijkman.

Ordförande

 • Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör, tidigare politiker och ordförande i Miljömålsberedningen

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Remy Kolessar, chef Avdelningen för forskning och innovation.
 • Formas: John Tumpane, chef Avdelningen för miljö
 • Forte: Tove Hammarberg, strateg internationellt samarbete
 • Havs- och vattenmyndigheten: Jakob Granit, generaldirektör
 • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
 • Naturvårdsverket: Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen
 • Polarforskningssekretariatet: Katarina Gårdfeldt, direktör
 • Rymdstyrelsen: Kristine Dannenberg, forskningsansvarig
 • SIDA: Anna Maria Oltorp, chef Enheten för forskningsamarbete
 • Vetenskapsrådet: Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Vinnova: Jonas Brändström, enhetschef Internationellt samarbete

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

Forskningsagendan

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat: Forskning för att möta klimatutmaningarna.


Den strategiska forskningsagendan för klimat finns nu att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Skriv ut
Sidansvarig: Anna Kaijser
Uppdaterad:3 oktober 2019