Söka finansiering

Finansiering

Vem kan söka finansiering?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för våra utlysningar, men även många andra kan söka finansiering hos oss – till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter än lärosäten.

Finansiering

Vad kan du söka finansiering för?

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra.

Finansiering

Så här ansöker du

Din ansökan gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det finns sådant som är bra att känna till innan du ansöker, som exempelvis vilka bedömningskriterierna är, vem som kan vara medelsförvaltare och ta emot pengar som vi betalar ut, vad vi ställer för krav på publicering av resultat och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från oss.

Finansiering

Så här fattar vi beslut om din ansökan

Vi bedömer ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. Det kan ibland även finnas andra kriterier, och det framgår i så fall i utlysningstexterna. Det är Formas forskarråd som ansvarar för beslut om vilka projekt som ska finansieras. Forskarrådet delegerar beslut om att bevilja medel upp till 10 miljoner kronor per projekt och år, till Formas generaldirektör som i sin tur delegerar dessa beslut till Formas avdelningschefer. Besluten grundas på de rekommendationer som våra beredningsgrupper ger. Det är forskare och behovsägare i beredningsgrupperna som bedömer alla ansökningar, innan bedömningarna överlämnas till Formas för beslut.

Finansiering

Då får du besked

Det står i utlysningstexten när du kan förvänta dig att få besked. Du eller den som är projektledare får då ett meddelande i Prisma. Meddelandet kommer till projektledarens konto.

Finansiering

Om du får finansiering ska du lämna rapport

Du som har fått finansiering ska redovisa projektets utgifter och resultat. Det gör du i Prisma.

Aktuella utlysningar

 • Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande
  Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja människors hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägge...
  Öppen: 129 dagar kvar. Sök senast: 2023-10-17 14:00
 • Blå innovation – Genomförandeprojekt
  Utlysningen riktar sig till en eller flera behovsägare med en komplex utmaning, där projektet genom nya lösningar och systemförändring ska bidra till en hållbar användning av våra vattenresurser. En b...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-10-17 00:00.
 • Indo-Svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi
  Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenarna i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av mat...
  Beslutad: 2023-05-16 17:00
 • Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken
  Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kro...
  Beslutad: 2023-05-16 14:00
 • Smart Built Environment – Innovationsidén
  Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det ka...
  Beslutad: 2023-05-16 17:00
 • Genomförande av policylabb för klimatanpassning
  Klimatförändringarnas effekter förväntas få allt större konsekvenser för våra samhällen, och anpassning till ett förändrat klimat är nödvändig inom alla samhällsområden. Frågor om klimatanpassning ber...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-10-17 14:00.
 • I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn
  En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs och hamnar inte på tallriken. Matsvinn uppstår i hela livsmedelssystemet. Störst mängd livsmedelsavfall uppstår i hushållen. Varje år slänger vi...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-11-14 14:00.
 • Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2023
  Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar för att...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-10-17 14:00.
 • Driving Urban Transitions-utlysning 2022: Europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar urban omställning
  Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans 42 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana ut...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-07-30 13:00.
 • Global utlysning för genomförandet av Agenda 2030
  Formas deltar i en global pilotutlysning tillsammans med forskningsfinansiärer från fyra kontinenter. Utlysningen syftar till att påskynda genomförandet av de globala hållbarhetsmålen genom att stödja...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-11-14 14:00.
Uppdaterad:23 januari 2023