Söka finansiering

Finansiering

Vem kan söka finansiering?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för våra utlysningar, men även många andra kan söka finansiering hos oss – till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter än lärosäten.

Finansiering

Vad kan du söka finansiering för?

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra.

Finansiering

Så här ansöker du

Din ansökan gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det finns sådant som är bra att känna till innan du ansöker, som exempelvis vilka bedömningskriterierna är, vem som kan vara medelsförvaltare och ta emot pengar som vi betalar ut, vad vi ställer för krav på publicering av resultat och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från oss.

Finansiering

Så här fattar vi beslut om din ansökan

Vi bedömer ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. Det kan ibland även finnas andra kriterier, och det framgår i så fall i utlysningstexterna. Det är Formas forskarråd som ansvarar för beslut om vilka projekt som ska finansieras. Forskarrådet delegerar beslut om att bevilja medel upp till 10 miljoner kronor per projekt och år, till Formas generaldirektör som i sin tur delegerar dessa beslut till Formas avdelningschefer. Besluten grundas på de rekommendationer som våra beredningsgrupper ger. Det är forskare och behovsägare i beredningsgrupperna som bedömer alla ansökningar, innan bedömningarna överlämnas till Formas för beslut.

Finansiering

Då får du besked

Det står i utlysningstexten när du kan förvänta dig att få besked. Du eller den som är projektledare får då ett meddelande i Prisma. Meddelandet kommer till projektledarens konto.

Finansiering

Om du får finansiering ska du lämna rapport

Du som har fått finansiering ska redovisa projektets utgifter och resultat. Det gör du i Prisma.

Aktuella utlysningar

 • Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024
  Den lokala nivån, kommunerna och regionerna, har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Den här utlysningen syftar t...
  Öppen: 44 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-04 14:00
 • Smart Built Environment – Innovationsidén
  Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det ka...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2024-08-06 14:00
 • Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt 2024
  I september 2024 öppnar Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt. Utlysningen stödjer nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområd...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2024-09-04 14:00
 • Formas kommunikationsutlysning 2024
  Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskningsresultat rörande hållbar utveckling för att kunskap ska komma till användning och skapa nytta i...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2024-09-04 14:00
 • Smart Built Environment – Innovationsidén
  Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det ka...
  Beslutad: 2024-06-25 17:00
 • Hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö
  Återanvändningen av resurser behöver kraftigt öka och klimatutsläppen minska i den befintliga bebyggelsen och inom byggandet för att nå en hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö. För att åst...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2024-10-01 14:00
 • Nordforsk – Grön omställning
  I detta nordisk-baltiska initiativ ligger fokus på tre teman som alla är viktiga i arbetet för en rättvis grön omställning.
  Beslutad: 2024-06-25 14:00
 • Biodiversa plus: Transformative Change and Biodiversity
  EU-partnerskapet Biodiversa plus stöder forskning om biologisk mångfald med inverkan på samhälle och politik. Utlysningen Transformative Change and Biodiversity, som görs inom partnerskapet, fokuserar...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2024-09-10 14:00
 • Impact Innovation: Regleringar och styrmedel för en hållbar industri
  Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals and Minerals.
  Öppen: 64 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-24 14:00
 • Impact Innovation: Tekniska insatsområden i programmet Metals and Minerals
  Den här utlysningen tillhör programmet Metals and Minerals, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation.
  Öppen: 43 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-03 14:00
Uppdaterad:24 juni 2024