Att känna till när du skriver en ansökan

Det finns sådant som är bra att känna till när du skriver din ansökan. Här kan du bland annat läsa om våra bedömningskriterier, vad som gäller för språket i ansökan, vilka krav vi ställer när det gäller tillgång till resultat och forskningsdata och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från Formas.

Innehåll på sidan:

Kriterier för bedömningen

Vi bedömer och poängsätter alla ansökningar utifrån de kriterier som anges i utlysningstexten. Uppmärksamma alla kriterier i din ansökan, och beskriv klart och tydligt hur din ansökan relaterar till dem. Tänk också på att bedömningen enbart baseras på den information som finns i ansökan. Var därför mycket noggrann så att du får med allt. Tänk även på att ge din ansökan en bra och tydlig struktur.

Forskningsprojekt bedömer vi enligt de här kriterierna

Ansökningar om forskningsprojekt bedömer vi oftast utifrån våra fem ordinarie kriterier för vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. Ibland kan kriterierna vara fler, och det framgår alltid i utlysningstexten.

När kan det finnas andra kriterier?

En del utlysningar gäller särskilda ämnesområden eller teman. I dem kan det finnas ytterligare bedömningskriterier, men det gör det inte alltid.

Våra fem ordinarie kriterier

Tre av våra fem ordinarie kriterier berör vetenskaplig kvalitet och två berör samhällsrelevansen. Alla kriterier är lika viktiga, om inget annat framgår av utlysningstexten.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Här bedömer beredningsgruppen din ansökan enligt följande:

 • syftets vetenskapliga betydelse
 • originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser
 • möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 • om syftet är i linje med utlysningen.

Bedömarna ska också

 • positivt uppmärksamma mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpliga för den aktuella frågeställningen

Det är därför viktigt att du tar upp sådant i din ansökan, om det är relevant för ditt projekt.

Här bedömer beredningsgruppen följande:

 • den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 • om arbetsplanen är konkret och realistisk
 • om planen för vetenskaplig publicering och informationsspridning är konkret och realistisk
 • koordineringen av projektet och forskargruppen
 • lämpligheten i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga angreppssätt, där sådana har valts
 • om den föreslagna forskningen kräver etiska överväganden och hur sökande har planerat att hantera dessa
 • budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat.

Av dessa punkter väger den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet tyngst.

Här väger beredningsgruppen in följande:

 • publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • erfarenhet av handledning
 • erfarenhet av projektledning
 • nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser
 • intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare
 • forskargruppens styrka och konkurrenskraft.

Beredningsgruppen bedömer kvaliteten på vetenskapliga publikationer med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde. Fokus för bedömningen är på publikationernas innehåll och kvalitet snarare än på var de har publicerats.

Publikationer är endast en del av vad som vägs in under kriteriet vetenskaplig kompetens. I bedömningen tar granskarna även hänsyn till andra former av uppnådda resultat och erfarenheter. Det kan till exempel handla om kunskapsspridning och utbildning, patent, produkter eller påverkan på policy.

I bedömningen tas hänsyn till relevanta skäl för uppehåll i forskningen såsom föräldraledighet och sjukskrivning som kan ha haft betydelse för den sökandes totala produktivitet. Det vill säga de resultat och erfarenheter som den sökande anger bedöms i förhållande till aktiv forskningstid.

Kriterier för samhällsrelevans

Här bedömer beredningsgruppen hur väl du motiverar hur den föreslagna forskningen uppfyller följande fyra aspekter:

 1. Frågeställningen avser viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor inom utlysningens inriktning, nationellt eller internationellt (eller både och).
 2. Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling, nationellt eller internationellt, eller både och.
 3. I utformningen av projektet har sökande tagit hänsyn till intressenters och/eller användares behov.
 4. Syftet med forskningen ligger i linje med utlysningen.

Att ta hänsyn till intressenters eller användares behov kan innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål, globala hållbarhetsmål och strategier samt diskussioner med relevanta intressenter eller användare.

Begreppen ”intressenter” och ”användare” ska betraktas i vid mening som aktörer som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället. Det kan vara aktörer utanför eller innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär), och det kan gälla såväl nationellt som internationellt.

Här bedömer beredningsgruppen om ansökan innehåller följande:

 • en beskrivning av relevanta intressenter och/eller användare
 • en konkret och realistisk plan för a) projektets involvering av relevanta intressenter eller användare och för b) projektets kommunikation av forskningen och dess resultat med intressenterna eller användarna.

Kommunikationen med intressenter och användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar, beroende på den aktuella frågeställningen. Den bör dock innefatta olika former av dialog med intressenterna och de möjliga användarna av forskningen och forskningsresultaten.

Begreppen ”intressenter” och ”användare” ska betraktas i vid mening som aktörer som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället. Det kan vara aktörer utanför eller innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär), och det kan gälla såväl nationellt som internationellt.

Kommunikationsprojekt, innovationsprojekt, konferenser och workshoppar

De kriterier vi använder för att bedöma kommunikationsprojekt och projekt inom strategiska innovationsprogram framgår alltid av utlysningstexten. Det gäller även konferenser och workshoppar.

Lika bedömning ger företräde för underrepresenterat kön

Ingen diskriminering får förekomma i bedömningen av ansökningarna, exempelvis på grund av kön. När det gäller jämställdhet och hur ansökningar bedöms av Formas är den vetenskapliga kvaliteten och relevansen överordnad, men vid lika bedömning ska beredningsgrupperna lämna företräde till underrepresenterat kön.

Språk i ansökan

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas inför bedömningen. Det finns två delar i ansökan som har speciella regler, oavsett vilket språk du väljer att utgå ifrån.

Om du skriver din ansökan på svenska lämnar vi den del som handlar om forskningsprogrammet för översättning till engelska, innan beredningsgruppen bedömer ansökan. Du kommer inte att kunna läsa översättningen eller ändra i den, innan den går till bedömning.

Din budgetspecifikation översätts inte. Skriv därför gärna budgetspecifikationen på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet Prisma.

Två delar med speciella språkregler

Två delar i ansökan har speciella regler om vilket språk de ska vara på:

 1. Den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.
 2. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska.

Kategorisera ditt projekt utifrån hållbarhetsmålen

När du ansöker får du kategorisera ditt projekt enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.. Syftet med det är att vi ska kunna redovisa hur den forskning vi finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar.

Kategoriseringen ska du basera på projektets direkta syften eller den förväntade tillämpningen av projektets resultat.

Det är många aktörer världen över som förhåller sig till de globala målen. Det ökar möjligheten för både oss och andra att använda och jämföra de data som Formas har. Kategoriseringen underlättar även för oss att ge en mer nyanserad bild av vår forskningsportfölj och av hur väl den svarar mot samhällsutmaningarna.

Integrera klimat- och miljöhänsyn i ditt projekt

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att i nuläget vara en del av bedömningen av din ansökan. Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Stöd för att besvara bedömningsgrunden
samhällsnytta och kommunikation

Nedan har vi formulerat ett antal frågeställningar som stöd för dig att svara på bedömningsgrunden samhällsnytta och kommunikation. Samma frågeställningar används som stöd för de beredningsgrupper som utvärderar din ansökan.

Kommunikation är ett av flera verktyg för att tillgängliggöra och därmed skapa samhällsnytta av forskning och forskningens resultat. Vi vill veta hur ditt projekt samspelar med andra aktörer och i vilket sammanhang ditt forskningsprojekt är betydelsefullt för dem du tänker ska ha nytta av det. Med andra ord, vilka du vill kommunicera med.

Vi vill understryka att samhällsnytta och kommunikation hör ihop. Du behöver därför beskriva på vilket sätt du kommer att kommunicera kring projektet under den tid som projektet pågår och vilka dina målgrupper är. Vi vill också att du berättar hur du tänkt att kommunicera när projektet är avslutat eller får en eventuell fortsättning.

Syftet med stödet nedan är att ge dig som sökande förutsättningar att beskriva på vilket sätt och i vilket sammanhang du kommer att kommunicera ditt projekt.

Det kan vara relevant att tänka på kommunikation i tre dimensioner även om alla dimensioner inte behöver vara relevanta för ditt projekt. Vi vill att du ska beskriva det som är av betydelse för ditt projekt.

De tre dimensionerna är:

 1. Information – det vill säga att tillgängliggöra information. Det kan ske genom att exempelvis publicera information om projektet på en webbsida, sprida information i sociala kanaler, eller trycka informationsblad som kan delas ut.
 2. Anpassade budskap – det vill säga göra riktade insatser som tar hänsyn till i vilka sammanhang dina budskap ska tas emot. Vem vänder du dig till och på vilket sätt gör du det? Det kan handla om att möta branschorganisationer, beslutsfattare, länsstyrelser, skicka pressmeddelande eller på annat sätt göra riktade kommunikationsinsatser.
 3. Samskapande – det vill säga utbyta kunskap och insikter om projektet med andra i syfte att lyssna, bidra och vid behov ompröva egna ställningstaganden tillsammans med andra aktörer. Det kan exempelvis vara i möten med beslutsfattare, branschorganisationer och länsstyrelser eller med representanter för civilsamhället.

Relevanta frågeställningar att besvara

Syfte och mål

 • Vem eller vilka behöver du ha ett utbyte med under projektets gång?
 • Vad vill du uppnå? Är det tillgängliggörande, budskapsspridning eller samskapande? Vi vill veta vad du tänker att du ska göra, inte vad du önskar uppnå med olika insatser.

Mottagare/målgrupp för projektets kommunikation

 • Vem eller vilka kommer du att nå under projektets gång och på vilket sätt kan du och projektet ha nytta av dessa kontakter?
 • Vem eller vilka är mottagare av resultaten och hur tänker du att du skall nå dem?

Redovisa dina etiska överväganden

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Etiskt godkännande för att få forska

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska skriva i din ansökan till oss om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, ska du ansöka om det så snart som möjligt.

Du ska ha godkännandet innan försöken påbörjas. 

Etiskt godkännande är institutionens ansvar

Den institution där forskningen ska bedrivas, till exempel högskolan eller universitetet, ansvarar för att det finns ett etiskt godkännande innan arbetet inleds. Detta är något Formas förutsätter när vi beviljar finansiering till forskning som kräver godkännande. Företrädaren för institutionen bekräftar detta genom att signera ansökan.

Förväntar inga etiska problem

Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt övervägande, ska du ändå ta upp det i ansökan. Skriv detta, och motivera hur och varför.

Ansökan är allmän handling

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den har kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vi publicerar beslut på webben

Vi publicerar våra beslut om finansiering på webbplatsen. I besluten står bland annat namn på projektledaren och på medelsförvaltaren, det vill säga den organisation som tar emot de pengar som Formas har beviljat.

Vi informerar om din forskning

Vi informerar om forskning som vi finansierar. Då använder vi den populärvetenskapliga beskrivningen från ansökan. Tänk därför på att inte skriva om sådant du vill hålla hemligt i beskrivningen. Det kan till exempel gälla sådant du vill ansöka om patent för.

Vi lämnar uppgifter vidare

Vi lämnar uppgifter till Vetenskapsrådet om den finansiering som vi beviljar. De registrerar och publicerar informationen i SweCRIS, en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning Länk till annan webbplats.. Syftet med publiceringen är att offentliggöra och kommunicera svensk forskning samt att möjliggöra statistiska analyser. SweCRIS kan i sin tur komma att lämna uppgifterna vidare till den som är medelsförvaltare för den aktuella finansieringen, till exempel ett universitet eller en högskola. Det är även möjligt att söka direkt i databasen genom SweCRIS webbplats.

Vilka uppgifter lämnas vidare?

De uppgifter vi lämnar vidare är

 • information om utlysningen
 • uppgifter ur ansökan om projektet
 • uppgifter om projektledare och medverkande forskare
 • information om beslut som tagits om ansökan.

Observera att personnummer och kontaktuppgifter inte kommer att visas publikt.

Det är frivilligt med uppgifter i SweCRIS

Det är frivilligt att låta uppgifterna bli registrerade och publicerade i SweCRIS. Kontakta oss om du inte vill att dina uppgifter ska överföras dit.

Rätt att begära registerutdrag

Du som registreras i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad. Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta vilka uppgifter som är registrerade om dig.

Regler för att komplettera och registrera en ansökan

Du kan inte registrera en ansökan i vårt ansökningssystem efter att utlysningen har stängt. Du kan inte heller komplettera din ansökan eller göra ändringar i den efter stängningen. Men innan den stänger kan du ha möjlighet att komplettera din ansökan, men det beror på om det är en utlysning som går att söka hela året, det vill säga en löpande utlysning, eller om utlysningen bara är öppen en begränsad period.

Om du söker finansiering i en löpande utlysning kan du inte göra ändringar i din ansökan efter att du har registrerat den i ansökningssystemet.

Om du söker finansiering i en utlysning som bara tar emot ansökningar en viss period, kan du ändra eller komplettera din ansökan även efter att du har registrerat den så länge utlysningen fortfarande är öppen. När den stänger skickas alla registrerade ansökningar in automatiskt. Efter det kan du inte göra några ändringar eller komplettera din ansökan.

Du kan alltid ta tillbaka en ansökan, om du ångrar dig och inte vill söka finansiering.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

För oss är det viktigt att forskningsresultat ska kunna läsas och laddas ned gratis. Vi vill även att vetenskapliga data ska vara öppet tillgängliga. Därför kräver vi att du publicerar dina resultat med öppen tillgång, så kallad open access, och att du ser till att dina forskningsdata blir öppet tillgängliga i databaser.

Du ska publicera med CC-BY-licens

För att publicera en artikel med öppen tillgång, ska du publicera den med en Creative Commons-licens. Använd den variant som heter CC-BY. Det innebär att upphovsrätten stannar hos författaren/författarna. Den innebär vidare att du som författare tillåter andra att fritt använda, bearbeta eller sprida din artikel, under förutsättning att du anges som upphovsperson. CC BY-licensen är en öppen standardlicens som flera internationella organisationer rekommenderar. Läs mer på Creative Commons webbplats. Länk till annan webbplats.

Skärpta regler på gång

Formas har tillsammans med flera andra finansiärer, ställt sig bakom en överenskommelse om skärpta regler för öppen tillgång till forskningsresultat, den så kallade Plan S. Syftet med de skärpta reglerna är att forskningsresultat ska göras öppet tillgängliga direkt vid publicering. De skärpta reglerna ska börja gälla från och med 1 januari 2021.

Den största skillnaden mot tidigare regler är att Formas inte längre stöder publicering i tidskrifter som tillämpar öppen tillgång med fördröjning. Läs mer här nedan om vad det innebär för dig som söker medel hos Formas.

De skärpta reglerna gäller för artiklar som har accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter, konferensrapporter eller på plattformar för publicering. Reglerna gäller inte publicering i monografier och antologier.

Publiceringen av dina artiklar ska ske med öppen tillgång utan fördröjning och med en CC-BY-licens. Du kan publicera på något av följande sätt:

  • i en öppet tillgänglig tidskrift eller på en öppet tillgänglig plattform
  • i en prenumerationstidskrift med samtidig publicering i öppet tillgängliga arkiv eller repositorier (parallellpublicering), eller
  • i en tidskrift som ingår i ett transformativt avtal.

  Kostnader för att publicera

  Om du avser att publicera dig i en helt öppet tillgänglig tidskrift, kan du som tidigare söka för den kostnad det kan innebära. Det gör du i den projektansökan du lämnar in. Det är en kostnad som räknas till driftskostnader.

  Tidskrifter med transformativa avtal innebär att kostnaden för publicering är förbetald av lärosäten och andra organisationer. Det blir inga kostnader för din publicering, om den organisation som du tillhör har transformativa avtal. Kontakta ditt lärosätes bibliotek för information om vilka tidskrifter lärosätet har avtal med.

  Formas stöder inte publicering i låsta prenumerationstidskrifter

  Formas kommer inte längre att täcka kostnader för publicering i tidskrifter som är prenumerationsbaserade och där författaren eller institutionen kan betala en avgift för att låsa upp artikeln så att den blir öppet tillgänglig efter en tids fördröjning.

  Om du fått medel i en utlysning som öppnat innan 1 januari 2021 gäller att forskningsresultaten ska publiceras fritt tillgängliga med högst sex månaders fördröjning. Om du först publicerar resultaten utan öppen tillgång måste du göra dem öppet tillgängliga inom sex månader från publiceringsdatum. Antingen sker detta genom att arkivera en version av en redan publicerad artikel i ett öppet sökbart arkiv och då senast sex månader efter publicering, eller genom att du publicerar dig i en tidskrift som tillämpar öppen tillgång.

  Kostnader för att publicera

  Tidskrifter som publicerar med öppen tillgång, antingen omedelbar eller med fördröjning, finansieras genom att författarna betalar en avgift istället för att läsarna betalar en prenumerationsavgift. Du kan räkna in publiceringskostnader i din ansökan. Det är en kostnad som räknas till driftskostnader.

  Tidskrifter med transformativa avtal innebär att kostnaden för publicering är förbetald av lärosäten och andra organisationer. Det blir inga kostnader för din publicering, om den organisation som du tillhör har transformativa avtal. Kontakta ditt lärosätes bibliotek för information om vilka tidskrifter lärosätet har avtal med.

  Mer information om öppen tillgång

  För dig som är verksam vid ett lärosäte finns information att hämta vid lärosätets bibliotek, där det finns databaser och personal som kan ge praktisk hjälp och rådgivning kring frågor som rör öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Ta kontakt med ditt lärosäte för information om hur du ska gå till väga för att publicera med öppen tillgång.

  Kungliga biblioteket samordnar på regeringens uppdrag införandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Mer information finns på deras webbplats om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Länk till annan webbplats.

  Gör vetenskapliga data tillgängliga

  Du ska göra data och metadata från projekt som vi finansierar öppet tillgängliga i databaser eller repositorier. Du kan göra det antingen nationellt eller internationellt, och så länge det inte strider mot någon lag, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller dataskyddsförordningen (GDPR).

  Datahanteringsplan

  Du behöver ha en datahanteringsplan där du redogör för hur den data som produceras i projektet kommer att tas om hand efter det att projektet avslutats. Planen ska inte skickas in till oss, om det inte specifikt anges i den aktuella utlysningstexten att du ska göra det, men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Om din medelsförvaltare inte har en egen datahanteringsplan, rekommenderar vi att du använder Vetenskapsrådets mall för datahanteringsplan Länk till annan webbplats.. Ta gärna hjälp av den checklista som tagits fram av Svensk Nationell Datatjänst (SND) Länk till annan webbplats. för att utforma en datahanteringsplan.

  I Science Europes rapport Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du på bästa sätt organiserar och bevarar dina forskningsdata.

  Inget krav på rättigheter till resultat

  Vi kräver ingen äganderätt eller nyttjanderätt till ditt resultat, och det gäller forskningsresultat såväl som andra resultat. Men vi förutsätter att du följer de bestämmelser som finns inom det immaterialrättsliga området, som exempelvis regler om upphovsrätt och patenträtt. Det gäller även internationella lagar och överenskommelser i de projekt där det är relevant.

  Tänk på att ni sinsemellan behöver komma överens om hur rättigheterna till resultat ska fördelas, om ni är flera som samarbetar.

  Uppdaterad:15 december 2022
  Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel