Hållbart samhällsbyggande

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Under kommande år beräknas programmets medel uppgå till cirka 125 miljoner kronor per år.

Mer information om programmet

Aktuella och planerade utlysningar

Aktuella och kommande utlysningar

Utlysningar under beredning

Finansiering inom hållbart samhällsbyggande hos andra finansiärer

På webbplatsen Hållbar Stad Länk till annan webbplats. finns fler utlysningar av medel inom hållbar stadsutveckling som riktar sig till en mängd olika aktörer. Webbplatsen Hållbar stad stödjer Rådet för hållbara städers verksamhet och förvaltas av Boverket.

Flera strategiska innovationsprogram Länk till annan webbplats. fokuserar på hållbart samhällsbyggande, till exempel:

Planerade och genomförda aktiviteter

Planerade aktiviteter

Samhällsbyggnadsforskning – en digital seminarieserie om hållbart samhällsbyggande

I denna öppna seminarieserie kan du få veta mer om pågående forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Forskarna kommer att kortfattat berätta om sina projekt och du får möjlighet att ställa frågor. Under hösten 2021 ordnar vi två tillfällen med olika teman. Tre forskare presenterar sin pågående forskning vid varje tillfälle.

Genomförda aktiviteter

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

En digital konferens som arrangeras gemensamt av Nationella forskningsprogrammet för Hållbart samhällsbyggande och Rådet för Hållbara Städer och de myndigheter som ingår i dessa sammanhang.

Seminarium: Forskning i samverkan – doktorander mellan akademi och praktik

Kommuner och andra samhällsaktörer står inför en omvälvande samhällsomställning där vi ska ställa om våra städer och samhällen i en hållbar riktning. Akademi och praktik behöver gemensamt bidra i denna omställning och stärka sina former för samverkan och innovation. Ett av flera sätt att samverka långsiktigt är genom professionsdoktorander. En professionsdoktorand är en forskarstuderande som är anställd och bedriver huvuddelen av sin forskning utanför akademin.

Engagerad diskussion om social bostadspolitik

I mars 2019 ”Nya vägar framåt för en social bostadspolitik” på arkitektur- och designmuseet ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Omkring nittio personer från bostadssektorn, bostadsforskningen och bostadspolitiken deltog, bland annat bostadsministerns statssekreterare Elin Olsson.

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2018 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om beviljade projekt finns i Formas projektdatabas.

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 80 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 14

Syftet med utlysningen var att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten som beviljades medel förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De uppmuntras även att involvera aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Social bostadspolitik. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Robin Biddulph

Göteborgs universitet

Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik? Länk till annan webbplats.

Catharina Thörn

Göteborgs universitet

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden Länk till annan webbplats.

Maria Eidenskog

Linköpings universitet

När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdel Länk till annan webbplats.

Erik Jönsson

Lunds universitet

Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen Länk till annan webbplats.

Marcus Knutagård

Lunds universitet

Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning Länk till annan webbplats.

Ebba Malmqvist

Lunds universitet

Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit? Länk till annan webbplats.

Carina Listerborn

Malmö universitet

Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv Länk till annan webbplats.

Erica Righard

Malmö universitet

SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden Länk till annan webbplats.

Tapio Salonen

Malmö universitet

Allmännyttan och blandningspolitikens praktik Länk till annan webbplats.

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker Länk till annan webbplats.

Eva Wikström

Umeå universitet

En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar Länk till annan webbplats.

Malin Eriksson

Umeå universitet

Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: En mixad metodstudie Länk till annan webbplats.

Irene Molina

Uppsala universitet

Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom hela samhällsbyggnadsområdet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Synteser för hållbart samhällsbyggande. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 105 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 17 projekt

Utlysningen efterfrågade forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Håkan Pleijel

Göteborgs universitet

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner Länk till annan webbplats.

Christopher Raymond

Sveriges lantbruksuniversitet

Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa VIVA-PLAN Länk till annan webbplats.

Håkan Thörn

Göteborgs universitet

Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram? Länk till annan webbplats.

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker Länk till annan webbplats.

Mare Löhmus Sundström

Karolinska Institutet

Hälsosamma omgivningsmiljöer Länk till annan webbplats.

Elisabeth Wetterlund

Luleå Tekniska Universitet

SMart Avfallsbehandling i Cirkulär eKonomi, SMACK Länk till annan webbplats.

Andreas Lindhe

Chalmers tekniska högskola

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan) Länk till annan webbplats.

Åsa Knaggård

Lunds universitet

Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Therese Asplund

Linköpings universitet

”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll I förskolors arbete med samhällsomställning Länk till annan webbplats.

Mathias Cehlin

Högskolan i Gävle

Stadsventilation Länk till annan webbplats.

David Nilsson

Kungliga Tekniska högskolan

Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändring Länk till annan webbplats.

Cecilia Stenfors

Karolinska Institutet

Exponering och Tillgång till Naturmiljöer med Medborgare i Fokus: Utvärdering av Effekter på Psykisk & Kognitiv Hälsa i den Svenska Befolkningen Länk till annan webbplats.

Sebastian Linke

Göteborgs universitet

Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige Länk till annan webbplats.

Marina Toger

Uppsala universitet

På rätt väg? Kan vi använda oss av geolokalisering av mobiltelefondata för att förbättra matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafik Länk till annan webbplats.

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Deltagardriven planering av små och enskilda avlopp i Sverige Länk till annan webbplats.

Stefan Anderberg

Linköpings universitet

Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur Länk till annan webbplats.

Benjamin Jarvis

Linköpings universitet

Segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning Länk till annan webbplats.


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 31 miljoner kr (ökat från 20 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 16 projekt

Formas utlyste medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det gick att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Från forskning till praktik - metoder och verktyg.

Beviljade projekt

Projektledare

Projekttitel

Organisation

Meta Berghauser Pont

Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser Länk till annan webbplats.

Chalmers

Kristina Blennow

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter Länk till annan webbplats.

SLU

Elena Dawkins

Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå Länk till annan webbplats.

SEI

Flora Hajdu

Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer Länk till annan webbplats.

SLU

Elisabeth Högdahl

En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen Länk till annan webbplats.

Lunds universitet

Anna Krook-Riekkola

Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål Länk till annan webbplats.

Luleå tekniska universitet

Sebastian Linke

Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige Länk till annan webbplats.

Göteborgs universitet

Brijesh Mainali

Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik Länk till annan webbplats.

Linneuniversitetet

Annika Malm

Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvatten Länk till annan webbplats.

RISE

Kristina Nilsson Lindström

Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn Länk till annan webbplats.


Göteborgs universitet

Anna Niska

Kommunal implementering av användarstöd för sopsaltning på gång- och cykelvägar Länk till annan webbplats.

VTI

Åsa Nyblom

Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå Länk till annan webbplats.

IVL

Lars Ocklund

Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling Länk till annan webbplats.

Göteborgs stad

Björn Schouenborg

Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar Länk till annan webbplats.

RISE

Jenny Stenberg

Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser Länk till annan webbplats.

Chalmers

Anneli Ågren

Kartering av vatten med artificiell intelligens, som praktiskt verktyg för en hållbar vattenförvaltning och samhällsplanering Länk till annan webbplats.

SLU


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 147,6 miljoner kr (ökat från 120 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

Formas utlyste medel för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Det gick att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa och maximalt 2 miljoner kronor per år. 

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers tekniska högskola

UEQ - simuleringar, visualiseringar och utvärderingar av framtida hållbara stadsmiljöer Länk till annan webbplats.

Romina Rodela

Södertörns högskola

Planering med ungdomar: ett verktyg och ett ramverk för engagerat, meningsfullt och framåtriktat deltagande för ungdomar i utformning av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer Länk till annan webbplats.

Genevieve Metson

Linköpings universitet

Urbana odlingsområden som blågrön infrastruktur: Kan de göra gott för kropp och sinne och samtidigt skydda våra vatten? Länk till annan webbplats.

Maria Caroline Hansson

Lunds universitet

ChemFreeGarden: Minskad användning av kemikalier i urbana privata trädgårdar för ökad biodiversitet, bättre hälsa och ekosystemtjänster Länk till annan webbplats.

Kerstin Jacobsson

Göteborgs universitet

Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest. Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utveckling i skilda socio-ekonomiska kontexter Länk till annan webbplats.

Marine Elbakidze

Sveriges lantbruksuniversitet

Blågrön infrastruktur för social gemenskap: om nya svenskars syn på offentliga platser i urbana och periurbana områden Länk till annan webbplats.

Tanja Joelsson

Stockholms universitet

Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden-villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism Länk till annan webbplats.

Wiebren Boonstra

Stockholms universitet

Stadens blåa allmänningar. En studie av gatufiske för planering av den hållbara och rättvisa staden Länk till annan webbplats.

Inga Herrmann

Luleå Tekniska Universitet

Från grått till blå-grönt. Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer Länk till annan webbplats.

Sofia Thorsson

Göteborgs universitet

Multifunktionell blågrön infrastruktur - optimering av sociokulturella och miljömässiga aspekter för hållbar stadsutveckling Länk till annan webbplats.

Ingegärd Eliasson

Göteborgs universitet

Ekosystemtjänster - en integrativ metod för hållbara vistelsemiljöer i praktiken? Länk till annan webbplats.

Ilda Lindell

Stockholms universitet

Framväxten av "transportinfrastruktur i världsklass" - urbana visioner och infrastrukturella rum i afrikanska städer Länk till annan webbplats.

Åsa Ode Sang

Sveriges lantbruksuniversitet

Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastruktur Länk till annan webbplats.

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Städer med mindre mikroplast: gröna filter för avlägsning av mikroplast från dagvatten i urbana miljöer Länk till annan webbplats.

Danielle Ekman Ladru

Stockholms universitet

Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsberoende och barns vardagsmobilitet och lek Länk till annan webbplats.

Jonas Björk

Lunds universitet

Hållbara utemiljöer - systematiska, tvärvetenskapliga studier av hälsoeffekter och påverkan på sociala ojämlikheter Länk till annan webbplats.

Karin Grundström

Malmö universitet

Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd Länk till annan webbplats.

Katarina Gustafson

Uppsala universitet

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer Länk till annan webbplats.

Anna Axmon

Lunds universitet

Hälsofrämjande miljöer för en åldrande befolkning - en register och GIS-studie för att undersöka samband mellan gröna och bullerfria närområden och nyttjande av hemtjänst och särskilt boende Länk till annan webbplats.

Martin Emanuel

Kungliga tekniska högskolan

Gåendets teknopolitik. Kontinuitet och förändring av gator som offentliga platser i europeiska städer Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2019
 • Antal finansierade projekt: 15 projekt inom klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel

Formas utlyste medel för att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer. Det gick att söka maximalt 1 miljon kronor för en period om 6-24 månader.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Ökad rörlighet mellan akademi och praktik.

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 50 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4 projekt

NordForsk utlyste medel för forskningsprojekt för att stärka nordiskt forskningssamarbete och för excellent forskning inom stadsutveckling och smarta städer. Det gick att söka maximalt 12,5 miljoner norska kronor, per projekt, för en period på fyra år. Utlysningen skedde i samarbete med Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Erik
Andersson

Stockholms universitet

SMARTer Greener Cities Länk till annan webbplats.

 Kjell
Nilsson

Nordregio

Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities Länk till annan webbplats.

Tuomas Ahola

Tampere University, Finland

Citizens as Pilots of Smart Cities Länk till annan webbplats.

Nuria Castell

Norwegian Institute for Air Research, Norway

Nordic participatory, healthy and people-centred cities Länk till annan webbplats.


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 30 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4

Syftet med utlysningen är att med fokus på multipla naturhändelser ta fram ny kunskap om förebyggande åtgärder, verktyg för varning, prognostisering och beslutsstöd för hantering. Därutöver behövs metoder för att utvärdera och analysera konsekvenser i samhället av multipla naturhändelser. Multipla naturhändelser där t.ex. storm, översvämningar, ras och skred och skogsbränder inträffar samtidigt eller till följd av varandra förekommer redan i dagens klimat.

Forskning pekar på att extrema väderhändelser kan bli mer frekventa i framtiden och även multipla naturhändelser och dess följdverkningar kan komma all öka. När flera olika händelser inträffar samtidigt eller till följd av varandra ställer det stora krav på samhällets förmåga all prioritera och hantera händelserna. Tidigare forskning har ofta fokuserat på en händelse i taget. Vad får det för följdverkningar när flera händelser inträffar antingen samtidigt eller till följd av varandra?

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Multipla naturhändelser. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Lisa van Well

States geotekniska institut

Cascading natural hazards: Visualizing, learning and understanding

Karina Barquet

Stockholm environment institute, SEI

Managing vulnerabilities to multiple water hazards in Sweden

Margaret McNamee

Lunds tekniska högskola

Extreme-index: A new multi-hazard vulnerability index

Tobias Andersson Granberg

Linköpings universitet

Effektiv hantering av multipla naturhändelser Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2020
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 34 projekt

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Utlysningen är indelad i två steg. I steg 1 kunde planeringsbidrag sökas för att utveckla en projektidé och skapa samarbeten inför en större projektansökan.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 1).


Beviljade projekt

Namn

Organisation

Projekt

Christian Koch

Chalmers tekniska högskola

Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisnings-
konkurrenser som professionellt laboratorium Länk till annan webbplats.

Hanna Sinare

Stockholms universitet

Planering för hållbara matsystem och interaktioner mellan tätort och landsbygd Länk till annan webbplats.

Christina Lindkvist

Malmö universitet

Hållbara infrastrukturer i tider av knapphet: Förbättrad planering genom lärdomar från Global South Länk till annan webbplats.

Björn Hellström

Kungliga Tekniska högskolan

Hållbar landsbygdutveckling mellan mikro- och makronivåer – Spelplan för lokalsamhället Länk till annan webbplats.

Yvonne Andersson-Sköld

Statens väg- och transportforsknings-institut (VTI)

Validerade effekter av infrastrukturåtgärder Länk till annan webbplats.

Stina Hansson

Göteborgs universitet

Planering för jämlik social hållbarhet i skärningspunkten mellan socialpolitik och bostadspolitik

Anneli Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet

Förbättrad spatial samhällsplanering med kartor utvecklade med hjälp av artificiell intelligens Länk till annan webbplats.

Kristina Trygg

Linköpings universitet

Utbildning och övning för en transformativ planering Länk till annan webbplats.

Christina Allard

Luleå Tekniska Universitet

´Scaling up´: Instrument för strategisk och regional planering av mineralutvinning Länk till annan webbplats.

Miguel Angel Martínez López

Uppsala universitet

Innovativa, billiga och hållbara bostadsalternativ: en tvärvetenskaplig utvärdering av ETC Bygg Länk till annan webbplats.

Olof Taromi Sandström

Sveriges Geologiska Undersökning

Samhällseffekter genom integrering av geosystemtjänster i undermarksplanering Länk till annan webbplats.

Jonathan Metzger

Kungliga Tekniska högskolan

Transformativt lärande i hållbar samhällsplanering: från hållbara stadsdelar till systemförändring Länk till annan webbplats.

Magdalena Kuchler

Uppsala universitet

SubCity: Framtida föreställningar om marken under staden Länk till annan webbplats.

Annelise de Jong

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Usereuse: Samhällsplanering av en infrastruktur för återanvändning – en nyckel till hållbar omställning Länk till annan webbplats.

Gregory Peters

Chalmers tekniska högskola

Dolda kolflöden - en lucka i städers vattenplanering Länk till annan webbplats.

Henrik Ottosson

Uppsala universitet

Sustainable or segregated - who has the possibility to choose technology for renewable energy? Länk till annan webbplats.

Margareta Friman

Karlstads universitet

Sociala dimensioner i samhällsplanering: vikten av upplevd tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Jouri Kanters

Lunds universitet

Planering för solbelysta utomhusmiljöer och byggnader Länk till annan webbplats.

Per-Johan Dahl

Lunds universitet

Implementering av Plan Redux som metod för hållbar tranformativ samhällsplanering Länk till annan webbplats.

Charlotta Hedberg

Umeå universitet

Kollektiva boenden för miljoner personer? Hållbar omställning och sociorumsliga relationer i skärningspunkten mellan lokal planering och gräsrotsinitiativ Länk till annan webbplats.

Per Assmo

Högskolan Väst

Medborgare, Segregation och Styrningsdynamik: Invånares erfarenheter av styre och praxis i tre områden i Trollhättans stad Länk till annan webbplats.

Maria Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Övergång till hållbar dagvattenhatering i befintlig bebyggelse Länk till annan webbplats.

Mattias Kärrholm

Lunds universitet

Om medborgarens tillgång till bostad och det delade boendets effekter på ensamhet och hälsa Länk till annan webbplats.

Ulla Mörtberg

Kungliga Tekniska högskolan

(re)Planering av naturbaserade lösningar för hållbar urban omställning Länk till annan webbplats.

Moohammed Wasim Yahia

Lunds universitet

Planering för lämplig stadsförtätning som en strategi för hållbar urban utveckling i Sverige Länk till annan webbplats.

Alexander Hollberg

Chalmers tekniska högskola

Future-proof Urban Renewal from a children perspective: Digital interactive design support for sustainable and healthy neighbourhoods Länk till annan webbplats.

Linnea Eriksson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Strategisk miljöbedömning – att göra det till ett användbart verktyg för hållbar omställning av transportsystemet Länk till annan webbplats.

Kristoffer Jutvik

Uppsala universitet

Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – en planeringsfas för att skapa en organisation samt att behandla data för att utforska utmaningar och lösningar till en hållbar bostad för nyanlända flyktingar Länk till annan webbplats.

KARINA BARQUET

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Mission Blå: ett samhällsplaneringsperspektiv på friska hav, kuster och vatten Länk till annan webbplats.

Lina Suleiman

Kungliga Tekniska högskolan

Samverkan för planering omarrangemang och styrning av Hållbar blågrön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Ida Andersson

Örebro universitet

Kollektivtrafik för omställning. Planering av hållbara transportsystem genom regional aktörssamverkan. Länk till annan webbplats.

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Att omfamna olikheter: strategier för komplexa samhällsproblem inom svensk planering. Länk till annan webbplats.

Giulio Bianchi Piccinini

Chalmers tekniska högskola

Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur Länk till annan webbplats.

Magnus Johansson

RISE Research Institutes of Sweden AB

Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städer Länk till annan webbplats.

 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 10 projekt

Utlysningen syftar till att finansiera forskningsprojekt som ger ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer. Utlysningen avser att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Beviljade projekt

Dnr

Titel


Kontaktperson

Organisation

2020-02398

MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag Länk till annan webbplats.


Hanna Erixon Aalto

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02402

Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka Länk till annan webbplats.


Meike Schalk

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02412

Healing Heritage - Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum Länk till annan webbplats.


Ylva Frid

Not Quite Ekonomisk förening

2020-02414

Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama Länk till annan webbplats.


Madeleine Leach

Göteborgs universitet, Valand

2020-02420

En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö Länk till annan webbplats.


Maja Gunn

Göteborgs universitet, Valand

2020-02427

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner Länk till annan webbplats.


Elena Raviola

Göteborgs universitet, Valand

2020-02432

Lek för Demokrati Länk till annan webbplats.


Johanna Sjögren Duthy

Form/Design Center / Svensk Form Syd

2020-02450

Hushålla med överskott Länk till annan webbplats.


Åsa Ståhl

Linnéuniversitetet

2020-02455

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi Länk till annan webbplats.


Cathrina Gabrielsson

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02464

Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljön Länk till annan webbplats.


Arne Nykänen

Luleå tekniska universitet


 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

I samarbete med MSB utlyser Formas medel inom ramen för de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Beviljade projekt

Dnr

Titel

Kontaktperson

Organisation

2020-02844

Utveckla och testa en COVID-19-fokuserad inlärningsintervention med fokus på kris, återhämtning och transformation i mindre gynnade stadsområden Länk till annan webbplats.

Romina Rodela

Södertörns högskola

2020-02849

Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning? Länk till annan webbplats.

Magnus Boström

Örebro universitet

2020-02850

Hur skall kommuner anpassa sina avfallstjänster när individer arbetar mer hemifrån? Länk till annan webbplats.

Magnus Söderberg

Ratio

2020-02859

Konsekvenser av Covid-19 pandemin för hållbar försörjning och skogsbevarande i Afrika Länk till annan webbplats.

Anders Roos

Sveriges lantbruksuniversitet

2020-02864

Teknisk och social anpassning till COVID-19-krisen: Livsmedelsförsörjning för utsatta grupper i fem globala städer Länk till annan webbplats.

Johan Nordensvärd

Linköpings universitet

2020-02865

Förtroende och tvivel gällande Sveriges hantering av Covid-19: En utökning av Pandemic Rhetoric-projektet (PAR-EX) Länk till annan webbplats.

Joel Rasmussen

Örebro universitet

2020-02869

Tillgänglig information för personer med dövblindhet i Corona pandemin Länk till annan webbplats.

Moa Wahlqvist

Region Örebro län

2020-02870

Fördelar för både klimat och samhälle av ett grönt återstartspaket efter Covid-19-krisen Länk till annan webbplats.

Torben Koenigk

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2020-02872

Att bygga bevis för skogsbaserad resiliens under covid-19 Länk till annan webbplats.

Harry Fischer

Sveriges lantbruksuniversitet

2020-02875

Vad kan omställningen till hållbar mobilitet lära av coronakrisen? En komparativ analys av policyinstrument, kommunikation och samhällshot Länk till annan webbplats.

Karin Thoresson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

2020-02881

LivE-COVID-19: hur kan boendemiljö påverka konsekvenserna av social isolering under COVID-19-pandemin? Länk till annan webbplats.

Giedre Gefenaite

Lunds universitet

2020-02888

Grön resiliens: Betydelsen av gröna och blå miljöer för psykisk hälsa och motståndskraft mot effekterna av COVID19-pandemin Länk till annan webbplats.

Cecilia Stenfors

Stockholms universitet

2020-02922

Äldres erfarenheter av nya sätt att handla mat under Covid-19: Lärdomar för framtiden Länk till annan webbplats.

Ulrika Holmberg

Göteborgs universitet

2020-02933

Corona-pandemins effekter på svensk luftkvalitet Länk till annan webbplats.

Erik Swietlicki

Lunds universitet

2020-02934

Effekterna av Covid-19 på sociala normer och samarbete Länk till annan webbplats.

Giulia Andrighetto

Institutet för Framtidsstudier (IF)

2020-02942

COVID19, Medier och Förtroende i Stockholm Länk till annan webbplats.

Christian Christensen

Stockholms universitet

2020-02947

Erfarenheter av coronapandemin bland Afrosvenskar i Järvaområdet Länk till annan webbplats.

Sadia Hassanen

Stockholms universitet

2020-02954

RIKARE krisstöd: accelerator och logiker som utmanar en grön inkluderande ekonomi Länk till annan webbplats.

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

2020-02957

Institutionell respons på extern chock – Kan kriser leda till en hållbar omställning av det svenska transportsystemet? Länk till annan webbplats.

Simon Haikola

Linköpings universitet

2020-02965

Risk- och sårbarhetsanalyser i ett föränderligt risksamhälle – att balansera förutseende planering med anpassningsförmåga Länk till annan webbplats.

Henrik Hassel

Lunds universitet


 • Beslutades 2021
 • Total budget för utlysningen: 135 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 19 projekt

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Utlysningen var indelad i två steg. I steg 1 kunde planeringsbidrag sökas för att utveckla en projektidé och skapa samarbeten inför en större projektansökan i steg 2.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 2).

 

Beviljade projekt

Dnr

Projektledare

Medelsförvaltare

Titel

2021-00033

Jonathan Metzger

Kungliga Tekniska högskolan

Ecosystems of learning for urban sustainability transformations (TRANS-LEARN) Länk till annan webbplats.

2021-00044

Christina Allard

Luleå Tekniska Universitet

Scaling Up: Strategic and collaborative planning for handling mineral related land use conflicts in Swedish Sápmi Länk till annan webbplats.

2021-00050

Dick Magnusson

Linköpings universitet

Planners as agents for the transition towards sustainable cities and regions – implications for future needs in expertise and education (PLANTS) Länk till annan webbplats.

2021-00051

Klas Palm

Uppsala universitet

Sustainable or segregated? Energy communities for a broad sustainable energy transition Länk till annan webbplats.

2021-00054

Ulla Mörtberg

Kungliga Tekniska högskolan

(re)Planning Nature-Based Solutions and Green Infrastructure for Sustainable Urban Transformations Länk till annan webbplats.

2021-00057

Jenny Norrman

Chalmers tekniska högskola

UNDER: Geosystem services underneath for sustainable communities and improved spatial planning practices Länk till annan webbplats.

2021-00068

Katarina Giritli-Nygren

Mittuniversitetet

Transforming cities and towns to sustainable food systems through urban gardening Länk till annan webbplats.

2021-00070

Henrik Larsen

Lunds universitet

Prospects and barriers for sustainability in alternative housing Länk till annan webbplats.

2021-00075

Erik Elldér

Göteborgs universitet

Urban proximity: to what and for whom? The long-term development and social distribution of sustainable accessibility in selected Swedish urban regions Länk till annan webbplats.

2021-00084

Efthymia Kyriakopoulou

Sveriges lantbruksuniversitet

On the design of sustainable cities: recycling, social norms and economic policies Länk till annan webbplats.

2021-00085

Branka Likic Brboric

Linköpings universitet

Admitted but not accommodated – Planning for sustainable housing for migrants with refugee backgrounds in times of changing migration policies Länk till annan webbplats.

2021-00089

Joachim Åström

Örebro universitet

What make planners trust the citizens? Participation and trustbuilding for a sustainable transportsystem for everyone Länk till annan webbplats.

2021-00097

Ida Andersson

Örebro universitet

Effects of re-scaling for sustainable transformation. 10 years with regional transport authorities as strategic spatial planners. Länk till annan webbplats.

2021-00098

Anna Christiernsson

Stockholms universitet

Legal perspectives on landscape planning for a sustainable climate change transition Länk till annan webbplats.

2021-00103

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Engaging with wicked problems: Boundary spaces in Swedish planning and their contribution to promoting sustainable transitions Länk till annan webbplats.

2021-00106

Magdalena Kuchler

Uppsala universitet

SubCity: Future imaginaries of the city subsurface Länk till annan webbplats.

2021-00107

Lars Bengtsson

Lunds universitet

Functional public procurement for low-carbon innovations in the Swedish municipal sector Länk till annan webbplats.

2021-00115

Anneli Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet

Improving sustainable planning with high quality AI-developed maps Länk till annan webbplats.

2021-00116

Maria Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Achieving multifunctional, holistic and sustainable stormwater management in existing development Länk till annan webbplats.


Resultat från projekt

Resultat från de första avslutade projekten presenteras under 2021.


Om Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Uppdrag

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål.

Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda Länk till annan webbplats..

Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används. I programmet ingår också en satsning på på forskning för en social bostadspolitik.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, Myndigheten för samhällets beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Tillväxtverket, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Ulrika Francke.

Kommittén samverkar med Rådet för hållbara städer och olika kommunnätverk, som fungerar som rådgivande grupper.

Ordförande

 • Ulrika Francke, tidigare bland annat VD för samhällsbyggnadsbolaget Tyréns

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Lena Callermo, Chef avdelningen för resurseffektivt samhälle
 • Formas: Emma Gretzer, chef Avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Jonas Björck, generaldirektör
 • Mistra: Åsa Moberg, Programansvarig
 • MSB: Jim Kronhamn, tf enhetschef Enheten för forskning och utvärdering
 • Naturvårdsverket: Christian Haglund, chef för Samhällsplaneringsenheten 
 • Riksantikvarieämbetet: Knut Weibull, överantikvarie
 • SIDA: Vakant
 • Tillväxtverket: Åsa Bjelkeby, enhetschef Regional näringslivsutveckling
 • Trafikverket: Einar Tufvesson, strategisk utveckling
 • Vetenskapsrådet: Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning
 • Vinnova: Maria Johansson, enhetschef, Avdelningen för samhällsutveckling

Programsamordnare och kontaktpersoner

Forskningsagendan

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande: Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.


Den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande finns att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Läs en sammanfattning av agendan

Uppdaterad:10 november 2021
Sidansvarig: Hanna Ridefelt