Hållbart samhällsbyggande

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Under kommande år beräknas programmets medel uppgå till cirka 125 miljoner kronor per år.

Mer information om programmet

Aktuella och planerade utlysningar

Aktuella och kommande utlysningar

Utlysningar under beredning

Finansiering inom hållbart samhällsbyggande hos andra finansiärer

På webbplatsen Hållbar Stadlänk till annan webbplats finns fler utlysningar av medel inom hållbar stadsutveckling som riktar sig till en mängd olika aktörer. Webbplatsen Hållbar stad stödjer Rådet för hållbara städers verksamhet och förvaltas av Boverket.

Flera strategiska innovationsprogramlänk till annan webbplats fokuserar på hållbart samhällsbyggande, till exempel:

Planerade och genomförda aktiviteter

Planerade aktiviteter

Samhällsbyggnadsforskning – en digital seminarieserie om hållbart samhällsbyggande

I denna öppna seminarieserie kan du få veta mer om pågående forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Forskarna kommer att kortfattat berätta om sina projekt och du får möjlighet att ställa frågor. Under våren 2021 ordnar vi fem tillfällen med olika teman. Tre forskare presenterar sin pågående forskning vid varje tillfälle.

Genomförda aktiviteter

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

En digital konferens som arrangeras gemensamt av Nationella forskningsprogrammet för Hållbart samhällsbyggande och Rådet för Hållbara Städer och de myndigheter som ingår i dessa sammanhang.

Seminarium: Forskning i samverkan – doktorander mellan akademi och praktik

Kommuner och andra samhällsaktörer står inför en omvälvande samhällsomställning där vi ska ställa om våra städer och samhällen i en hållbar riktning. Akademi och praktik behöver gemensamt bidra i denna omställning och stärka sina former för samverkan och innovation. Ett av flera sätt att samverka långsiktigt är genom professionsdoktorander. En professionsdoktorand är en forskarstuderande som är anställd och bedriver huvuddelen av sin forskning utanför akademin.

Engagerad diskussion om social bostadspolitik

I mars 2019 ”Nya vägar framåt för en social bostadspolitik” på arkitektur- och designmuseet ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Omkring nittio personer från bostadssektorn, bostadsforskningen och bostadspolitiken deltog, bland annat bostadsministerns statssekreterare Elin Olsson.

Finansierade projekt

Sedan programmet startade 2018 har många olika slags projekt finansierats. De flesta projekt är forskningsinriktade, men inom programmet finansieras också kunskapsöversikter och projekt som är mer tillämpade. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra med kunskap eller lösningar som är användbar för olika aktörer i samhället. Programmet finansierar också utbytestjänster mellan akademin och andra sektorer.

Mer information om beviljade projekt finns i Formas projektdatabas.

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 80 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 14

Syftet med utlysningen var att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten som beviljades medel förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De uppmuntras även att involvera aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Social bostadspolitik. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Robin Biddulph

Göteborgs universitet

Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik?länk till annan webbplats

Catharina Thörn

Göteborgs universitet

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade stadenlänk till annan webbplats

Maria Eidenskog

Linköpings universitet

När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdellänk till annan webbplats

Erik Jönsson

Lunds universitet

Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingenlänk till annan webbplats

Marcus Knutagård

Lunds universitet

Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättninglänk till annan webbplats

Ebba Malmqvist

Lunds universitet

Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit?länk till annan webbplats

Carina Listerborn

Malmö universitet

Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektivlänk till annan webbplats

Erica Righard

Malmö universitet

SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområdenlänk till annan webbplats

Tapio Salonen

Malmö universitet

Allmännyttan och blandningspolitikens praktiklänk till annan webbplats

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktikerlänk till annan webbplats

Eva Wikström

Umeå universitet

En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingarlänk till annan webbplats

Malin Eriksson

Umeå universitet

Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: En mixad metodstudielänk till annan webbplats

Irene Molina

Uppsala universitet

Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektivlänk till annan webbplats

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 7 projekt

Utlysningen efterfrågade synteser (kunskapsöversikter) som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov inom hela samhällsbyggnadsområdet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Synteser för hållbart samhällsbyggande. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

 • Beslutades 2018
 • Total budget för utlysningen: 105 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 17 projekt

Utlysningen efterfrågade forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Håkan Pleijel

Göteborgs universitet

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissionerlänk till annan webbplats

Christopher Raymond

Sveriges lantbruksuniversitet

Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa VIVA-PLANlänk till annan webbplats

Håkan Thörn

Göteborgs universitet

Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram?länk till annan webbplats

Urban Markström

Umeå universitet

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktikerlänk till annan webbplats

Mare Löhmus Sundström

Karolinska Institutet

Hälsosamma omgivningsmiljöerlänk till annan webbplats

Elisabeth Wetterlund

Luleå Tekniska Universitet

SMart Avfallsbehandling i Cirkulär eKonomi, SMACKlänk till annan webbplats

Andreas Lindhe

Chalmers tekniska högskola

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)länk till annan webbplats

Åsa Knaggård

Lunds universitet

Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassninglänk till annan webbplats

Therese Asplund

Linköpings universitet

”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll I förskolors arbete med samhällsomställninglänk till annan webbplats

Mathias Cehlin

Högskolan i Gävle

Stadsventilationlänk till annan webbplats

David Nilsson

Kungliga Tekniska högskolan

Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändringlänk till annan webbplats

Cecilia Stenfors

Karolinska Institutet

Exponering och Tillgång till Naturmiljöer med Medborgare i Fokus: Utvärdering av Effekter på Psykisk & Kognitiv Hälsa i den Svenska Befolkningenlänk till annan webbplats

Sebastian Linke

Göteborgs universitet

Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverigelänk till annan webbplats

Marina Toger

Uppsala universitet

På rätt väg? Kan vi använda oss av geolokalisering av mobiltelefondata för att förbättra matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafiklänk till annan webbplats

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Deltagardriven planering av små och enskilda avlopp i Sverigelänk till annan webbplats

Stefan Anderberg

Linköpings universitet

Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastrukturlänk till annan webbplats

Benjamin Jarvis

Linköpings universitet

Segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelninglänk till annan webbplats


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 31 miljoner kr (ökat från 20 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 16 projekt

Formas utlyste medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det gick att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Från forskning till praktik - metoder och verktyg.

Beviljade projekt

Projektledare

Projekttitel

Organisation

Meta Berghauser Pont

Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenserlänk till annan webbplats

Chalmers

Kristina Blennow

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arterlänk till annan webbplats

SLU

Elena Dawkins

Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivålänk till annan webbplats

SEI

Flora Hajdu

Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländerlänk till annan webbplats

SLU

Elisabeth Högdahl

En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnenlänk till annan webbplats

Lunds universitet

Anna Krook-Riekkola

Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmållänk till annan webbplats

Luleå tekniska universitet

Sebastian Linke

Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverigelänk till annan webbplats

Göteborgs universitet

Brijesh Mainali

Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktiklänk till annan webbplats

Linneuniversitetet

Annika Malm

Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvattenlänk till annan webbplats

RISE

Kristina Nilsson Lindström

Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektornlänk till annan webbplats


Göteborgs universitet

Anna Niska

Kommunal implementering av användarstöd för sopsaltning på gång- och cykelvägarlänk till annan webbplats

VTI

Åsa Nyblom

Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivålänk till annan webbplats

IVL

Lars Ocklund

Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutvecklinglänk till annan webbplats

Göteborgs stad

Björn Schouenborg

Multifunktionella urbana dagvattenanläggningarlänk till annan webbplats

RISE

Jenny Stenberg

Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatserlänk till annan webbplats

Chalmers

Anneli Ågren

Kartering av vatten med artificiell intelligens, som praktiskt verktyg för en hållbar vattenförvaltning och samhällsplaneringlänk till annan webbplats

SLU


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 147,6 miljoner kr (ökat från 120 miljoner)
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

Formas utlyste medel för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Det gick att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa och maximalt 2 miljoner kronor per år. 

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers tekniska högskola

UEQ - simuleringar, visualiseringar och utvärderingar av framtida hållbara stadsmiljöerlänk till annan webbplats

Romina Rodela

Södertörns högskola

Planering med ungdomar: ett verktyg och ett ramverk för engagerat, meningsfullt och framåtriktat deltagande för ungdomar i utformning av attraktiva och hållbara levnadsmiljöerlänk till annan webbplats

Genevieve Metson

Linköpings universitet

Urbana odlingsområden som blågrön infrastruktur: Kan de göra gott för kropp och sinne och samtidigt skydda våra vatten?länk till annan webbplats

Maria Caroline Hansson

Lunds universitet

ChemFreeGarden: Minskad användning av kemikalier i urbana privata trädgårdar för ökad biodiversitet, bättre hälsa och ekosystemtjänsterlänk till annan webbplats

Kerstin Jacobsson

Göteborgs universitet

Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest. Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utveckling i skilda socio-ekonomiska kontexterlänk till annan webbplats

Marine Elbakidze

Sveriges lantbruksuniversitet

Blågrön infrastruktur för social gemenskap: om nya svenskars syn på offentliga platser i urbana och periurbana områdenlänk till annan webbplats

Tanja Joelsson

Stockholms universitet

Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden-villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanismlänk till annan webbplats

Wiebren Boonstra

Stockholms universitet

Stadens blåa allmänningar. En studie av gatufiske för planering av den hållbara och rättvisa stadenlänk till annan webbplats

Inga Herrmann

Luleå Tekniska Universitet

Från grått till blå-grönt. Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöerlänk till annan webbplats

Sofia Thorsson

Göteborgs universitet

Multifunktionell blågrön infrastruktur - optimering av sociokulturella och miljömässiga aspekter för hållbar stadsutvecklinglänk till annan webbplats

Ingegärd Eliasson

Göteborgs universitet

Ekosystemtjänster - en integrativ metod för hållbara vistelsemiljöer i praktiken?länk till annan webbplats

Ilda Lindell

Stockholms universitet

Framväxten av "transportinfrastruktur i världsklass" - urbana visioner och infrastrukturella rum i afrikanska städerlänk till annan webbplats

Åsa Ode Sang

Sveriges lantbruksuniversitet

Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastrukturlänk till annan webbplats

Sahar Dalahmeh

Sveriges lantbruksuniversitet

Städer med mindre mikroplast: gröna filter för avlägsning av mikroplast från dagvatten i urbana miljöerlänk till annan webbplats

Danielle Ekman Ladru

Stockholms universitet

Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsberoende och barns vardagsmobilitet och leklänk till annan webbplats

Jonas Björk

Lunds universitet

Hållbara utemiljöer - systematiska, tvärvetenskapliga studier av hälsoeffekter och påverkan på sociala ojämlikheterlänk till annan webbplats

Karin Grundström

Malmö universitet

Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygdlänk till annan webbplats

Katarina Gustafson

Uppsala universitet

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöerlänk till annan webbplats

Anna Axmon

Lunds universitet

Hälsofrämjande miljöer för en åldrande befolkning - en register och GIS-studie för att undersöka samband mellan gröna och bullerfria närområden och nyttjande av hemtjänst och särskilt boendelänk till annan webbplats

Martin Emanuel

Kungliga tekniska högskolan

Gåendets teknopolitik. Kontinuitet och förändring av gator som offentliga platser i europeiska städerlänk till annan webbplats

 • Beslutades 2019
 • Antal finansierade projekt: 15 projekt inom klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel

Formas utlyste medel för att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer. Det gick att söka maximalt 1 miljon kronor för en period om 6-24 månader.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Ökad rörlighet mellan akademi och praktik.

 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 50 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4 projekt

NordForsk utlyste medel för forskningsprojekt för att stärka nordiskt forskningssamarbete och för excellent forskning inom stadsutveckling och smarta städer. Det gick att söka maximalt 12,5 miljoner norska kronor, per projekt, för en period på fyra år. Utlysningen skedde i samarbete med Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Projekt

Erik
Andersson

Stockholms universitet

SMARTer Greener Citieslänk till annan webbplats

 Kjell
Nilsson

Nordregio

Smart Planning for Healthy and Green Nordic Citieslänk till annan webbplats

Tuomas Ahola

Tampere University, Finland

Citizens as Pilots of Smart Citieslänk till annan webbplats

Nuria Castell

Norwegian Institute for Air Research, Norway

Nordic participatory, healthy and people-centred citieslänk till annan webbplats


 • Beslutades 2019
 • Total budget för utlysningen: 30 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 4

Syftet med utlysningen är att med fokus på multipla naturhändelser ta fram ny kunskap om förebyggande åtgärder, verktyg för varning, prognostisering och beslutsstöd för hantering. Därutöver behövs metoder för att utvärdera och analysera konsekvenser i samhället av multipla naturhändelser. Multipla naturhändelser där t.ex. storm, översvämningar, ras och skred och skogsbränder inträffar samtidigt eller till följd av varandra förekommer redan i dagens klimat.

Forskning pekar på att extrema väderhändelser kan bli mer frekventa i framtiden och även multipla naturhändelser och dess följdverkningar kan komma all öka. När flera olika händelser inträffar samtidigt eller till följd av varandra ställer det stora krav på samhällets förmåga all prioritera och hantera händelserna. Tidigare forskning har ofta fokuserat på en händelse i taget. Vad får det för följdverkningar när flera händelser inträffar antingen samtidigt eller till följd av varandra?

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom utlysningen Multipla naturhändelser. Klicka på projekttiteln för att läsa mer om respektive projekt.

Beviljade projekt

Projektledare

Organisation

Titel

Lisa van Well

States geotekniska institut

Cascading natural hazards: Visualizing, learning and understanding

Karina Barquet

Stockholm environment institute, SEI

Managing vulnerabilities to multiple water hazards in Sweden

Margaret McNamee

Lunds tekniska högskola

Extreme-index: A new multi-hazard vulnerability index

Tobias Andersson Granberg

Linköpings universitet

Effektiv hantering av multipla naturhändelserlänk till annan webbplats

 • Beslutades 2020
 • Total budget för utlysningen: 10 miljoner kr
 • Antal finansierade projekt: 34 projekt

Syftet med utlysningen är att bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Utlysningen är indelad i två steg. I steg 1 kunde planeringsbidrag sökas för att utveckla en projektidé och skapa samarbeten inför en större projektansökan.

Nedan visas de forskningsprojekt som beviljats finansiering inom hållbart samhällsbyggande i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 1).


Beviljade projekt

Namn

Organisation

Projekt

Christian Koch

Chalmers tekniska högskola

Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisnings-
konkurrenser som professionellt laboratoriumlänk till annan webbplats

Hanna Sinare

Stockholms universitet

Planering för hållbara matsystem och interaktioner mellan tätort och landsbygdlänk till annan webbplats

Christina Lindkvist

Malmö universitet

Hållbara infrastrukturer i tider av knapphet: Förbättrad planering genom lärdomar från Global Southlänk till annan webbplats

Björn Hellström

Kungliga Tekniska högskolan

Hållbar landsbygdutveckling mellan mikro- och makronivåer – Spelplan för lokalsamhället länk till annan webbplats

Yvonne Andersson-Sköld

Statens väg- och transportforsknings-institut (VTI)

Validerade effekter av infrastrukturåtgärderlänk till annan webbplats

Stina Hansson

Göteborgs universitet

Planering för jämlik social hållbarhet i skärningspunkten mellan socialpolitik och bostadspolitik

Anneli Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet

Förbättrad spatial samhällsplanering med kartor utvecklade med hjälp av artificiell intelligenslänk till annan webbplats

Kristina Trygg

Linköpings universitet

Utbildning och övning för en transformativ planeringlänk till annan webbplats

Christina Allard

Luleå Tekniska Universitet

´Scaling up´: Instrument för strategisk och regional planering av mineralutvinninglänk till annan webbplats

Miguel Angel Martínez López

Uppsala universitet

Innovativa, billiga och hållbara bostadsalternativ: en tvärvetenskaplig utvärdering av ETC Bygglänk till annan webbplats

Olof Taromi Sandström

Sveriges Geologiska Undersökning

Samhällseffekter genom integrering av geosystemtjänster i undermarksplaneringlänk till annan webbplats

Jonathan Metzger

Kungliga Tekniska högskolan

Transformativt lärande i hållbar samhällsplanering: från hållbara stadsdelar till systemförändringlänk till annan webbplats

Magdalena Kuchler

Uppsala universitet

SubCity: Framtida föreställningar om marken under stadenlänk till annan webbplats

Annelise de Jong

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Usereuse: Samhällsplanering av en infrastruktur för återanvändning – en nyckel till hållbar omställninglänk till annan webbplats

Gregory Peters

Chalmers tekniska högskola

Dolda kolflöden - en lucka i städers vattenplaneringlänk till annan webbplats

Henrik Ottosson

Uppsala universitet

Sustainable or segregated - who has the possibility to choose technology for renewable energy?länk till annan webbplats

Margareta Friman

Karlstads universitet

Sociala dimensioner i samhällsplanering: vikten av upplevd tillgänglighetlänk till annan webbplats

Jouri Kanters

Lunds universitet

Planering för solbelysta utomhusmiljöer och byggnaderlänk till annan webbplats

Per-Johan Dahl

Lunds universitet

Implementering av Plan Redux som metod för hållbar tranformativ samhällsplaneringlänk till annan webbplats

Charlotta Hedberg

Umeå universitet

Kollektiva boenden för miljoner personer? Hållbar omställning och sociorumsliga relationer i skärningspunkten mellan lokal planering och gräsrotsinitiativlänk till annan webbplats

Per Assmo

Högskolan Väst

Medborgare, Segregation och Styrningsdynamik: Invånares erfarenheter av styre och praxis i tre områden i Trollhättans stadlänk till annan webbplats

Maria Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Övergång till hållbar dagvattenhatering i befintlig bebyggelselänk till annan webbplats

Mattias Kärrholm

Lunds universitet

Om medborgarens tillgång till bostad och det delade boendets effekter på ensamhet och hälsalänk till annan webbplats

Ulla Mörtberg

Kungliga Tekniska högskolan

(re)Planering av naturbaserade lösningar för hållbar urban omställninglänk till annan webbplats

Moohammed Wasim Yahia

Lunds universitet

Planering för lämplig stadsförtätning som en strategi för hållbar urban utveckling i Sverigelänk till annan webbplats

Alexander Hollberg

Chalmers tekniska högskola

Future-proof Urban Renewal from a children perspective: Digital interactive design support for sustainable and healthy neighbourhoodslänk till annan webbplats

Linnea Eriksson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Strategisk miljöbedömning – att göra det till ett användbart verktyg för hållbar omställning av transportsystemetlänk till annan webbplats

Kristoffer Jutvik

Uppsala universitet

Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – en planeringsfas för att skapa en organisation samt att behandla data för att utforska utmaningar och lösningar till en hållbar bostad för nyanlända flyktingarlänk till annan webbplats

KARINA BARQUET

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Mission Blå: ett samhällsplaneringsperspektiv på friska hav, kuster och vattenlänk till annan webbplats

Lina Suleiman

Kungliga Tekniska högskolan

Samverkan för planering omarrangemang och styrning av Hållbar blågrön infrastruktur länk till annan webbplats

Ida Andersson

Örebro universitet

Kollektivtrafik för omställning. Planering av hållbara transportsystem genom regional aktörssamverkan.länk till annan webbplats

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Att omfamna olikheter: strategier för komplexa samhällsproblem inom svensk planering.länk till annan webbplats

Giulio Bianchi Piccinini

Chalmers tekniska högskola

Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastrukturlänk till annan webbplats

Magnus Johansson

RISE Research Institutes of Sweden AB

Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städerlänk till annan webbplats

 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 10 projekt

Utlysningen syftar till att finansiera forskningsprojekt som ger ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer. Utlysningen avser att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Beviljade projekt

Dnr

Titel


Kontaktperson

Organisation

2020-02398

MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelaglänk till annan webbplats


Hanna Erixon Aalto

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02402

Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbakalänk till annan webbplats


Meike Schalk

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02412

Healing Heritage - Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rumlänk till annan webbplats


Ylva Frid

Not Quite Ekonomisk förening

2020-02414

Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt dramalänk till annan webbplats


Madeleine Leach

Göteborgs universitet, Valand

2020-02420

En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljölänk till annan webbplats


Maja Gunn

Göteborgs universitet, Valand

2020-02427

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventionerlänk till annan webbplats


Elena Raviola

Göteborgs universitet, Valand

2020-02432

Lek för Demokratilänk till annan webbplats


Johanna Sjögren Duthy

Form/Design Center / Svensk Form Syd

2020-02450

Hushålla med överskottlänk till annan webbplats


Åsa Ståhl

Linnéuniversitetet

2020-02455

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomilänk till annan webbplats


Cathrina Gabrielsson

Kungliga Tekniska Högskolan

2020-02464

Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljönlänk till annan webbplats


Arne Nykänen

Luleå tekniska universitet


 • Beslutades 2020
 • Antal finansierade projekt: 20 projekt

I samarbete med MSB utlyser Formas medel inom ramen för de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Beviljade projekt

Dnr

Titel

Kontaktperson

Organisation

2020-02844

Utveckla och testa en COVID-19-fokuserad inlärningsintervention med fokus på kris, återhämtning och transformation i mindre gynnade stadsområdenlänk till annan webbplats

Romina Rodela

Södertörns högskola

2020-02849

Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning?länk till annan webbplats

Magnus Boström

Örebro universitet

2020-02850

Hur skall kommuner anpassa sina avfallstjänster när individer arbetar mer hemifrån?länk till annan webbplats

Magnus Söderberg

Ratio

2020-02859

Konsekvenser av Covid-19 pandemin för hållbar försörjning och skogsbevarande i Afrikalänk till annan webbplats

Anders Roos

Sveriges lantbruksuniversitet

2020-02864

Teknisk och social anpassning till COVID-19-krisen: Livsmedelsförsörjning för utsatta grupper i fem globala städerlänk till annan webbplats

Johan Nordensvärd

Linköpings universitet

2020-02865

Förtroende och tvivel gällande Sveriges hantering av Covid-19: En utökning av Pandemic Rhetoric-projektet (PAR-EX)länk till annan webbplats

Joel Rasmussen

Örebro universitet

2020-02869

Tillgänglig information för personer med dövblindhet i Corona pandeminlänk till annan webbplats

Moa Wahlqvist

Region Örebro län

2020-02870

Fördelar för både klimat och samhälle av ett grönt återstartspaket efter Covid-19-krisenlänk till annan webbplats

Torben Koenigk

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2020-02872

Att bygga bevis för skogsbaserad resiliens under covid-19länk till annan webbplats

Harry Fischer

Sveriges lantbruksuniversitet

2020-02875

Vad kan omställningen till hållbar mobilitet lära av coronakrisen? En komparativ analys av policyinstrument, kommunikation och samhällshotlänk till annan webbplats

Karin Thoresson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

2020-02881

LivE-COVID-19: hur kan boendemiljö påverka konsekvenserna av social isolering under COVID-19-pandemin?länk till annan webbplats

Giedre Gefenaite

Lunds universitet

2020-02888

Grön resiliens: Betydelsen av gröna och blå miljöer för psykisk hälsa och motståndskraft mot effekterna av COVID19-pandeminlänk till annan webbplats

Cecilia Stenfors

Stockholms universitet

2020-02922

Äldres erfarenheter av nya sätt att handla mat under Covid-19: Lärdomar för framtidenlänk till annan webbplats

Ulrika Holmberg

Göteborgs universitet

2020-02933

Corona-pandemins effekter på svensk luftkvalitetlänk till annan webbplats

Erik Swietlicki

Lunds universitet

2020-02934

Effekterna av Covid-19 på sociala normer och samarbetelänk till annan webbplats

Giulia Andrighetto

Institutet för Framtidsstudier (IF)

2020-02942

COVID19, Medier och Förtroende i Stockholmlänk till annan webbplats

Christian Christensen

Stockholms universitet

2020-02947

Erfarenheter av coronapandemin bland Afrosvenskar i Järvaområdetlänk till annan webbplats

Sadia Hassanen

Stockholms universitet

2020-02954

RIKARE krisstöd: accelerator och logiker som utmanar en grön inkluderande ekonomilänk till annan webbplats

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

2020-02957

Institutionell respons på extern chock – Kan kriser leda till en hållbar omställning av det svenska transportsystemet?länk till annan webbplats

Simon Haikola

Linköpings universitet

2020-02965

Risk- och sårbarhetsanalyser i ett föränderligt risksamhälle – att balansera förutseende planering med anpassningsförmågalänk till annan webbplats

Henrik Hassel

Lunds universitet


Resultat från projekt

Resultat från de första avslutade projekten presenteras under 2021.


Om Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Uppdrag

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål.

Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagendalänk till annan webbplats.

Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används. I programmet ingår också en satsning på på forskning för en social bostadspolitik.

Programkommitté

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter för forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, Myndigheten för samhällets beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Tillväxtverket, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på. En arbetsgrupp med representanter från samma finansiärer som ingår i programkommittén bistår kommittén. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Ulrika Francke.

Kommittén samverkar med Rådet för hållbara städer och olika kommunnätverk, som fungerar som rådgivande grupper.

Ordförande

 • Ulrika Francke, tidigare bland annat VD för samhällsbyggnadsbolaget Tyréns

Ledamöter

 • Energimyndigheten: Lena Callermo, Chef avdelningen för resurseffektivt samhälle
 • Formas: Emma Gretzer, chef Avdelningen för samhällsbyggande
 • Forte: Jonas Björck, generaldirektör
 • Mistra: Åsa Moberg, Programansvarig
 • MSB: Jim Kronhamn, tf enhetschef Enheten för forskning och utvärdering
 • Naturvårdsverket: Christian Haglund, chef för Samhällsplaneringsenheten 
 • Riksantikvarieämbetet: Knut Weibull, överantikvarie
 • SIDA: Vakant
 • Tillväxtverket: Åsa Bjelkeby, enhetschef Regional näringslivsutveckling
 • Trafikverket: Einar Tufvesson, strategisk utveckling
 • Vetenskapsrådet: Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning
 • Vinnova: Maria Johansson, enhetschef, Avdelningen för samhällsutveckling

Programsamordnare och kontaktpersoner

Forskningsagendan

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande: Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.


Den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande finns att ladda ner i en första version och kommer att revideras och uppdateras vid behov. Agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Läs en sammanfattning av agendan

Uppdaterad:4 maj 2021
Sidansvarig: Hanna Ridefelt