Vad vi gör

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat. Vi är också värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.

Vårt arbete utgår från vår vision:

  • Kunskap bygger en hållbar värld.

Hur fördelar vi medlen till forskning?

Formas finansierar forskning och innovation av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans. Det gör vi genom olika utlysningar. Totalt fördelar vi drygt 1,5 miljarder per år till olika forskningsprojekt.

Ungefär hälften av de medlen delar vi ut genom den årliga öppna utlysningen. I den identifierar forskare själva forskningsbehov inom våra verksamhetsområden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det innebär att vi finansierar forskning som rör klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, skogsbruk och stadsplanering.

Den andra hälften av forskningsmedlen går framförallt till riktade nationella och internationella satsningar som har fokus på ett visst forskningsområde. Det kan vara en del i något av våra tre nationella forskningsprogram, eller ett specifikt uppdrag från vårt regleringsbrev, eller en utlysning där våra analyser visar att det finns ett forskningsbehov. Vi har också utlysningar inom ramen för något av de strategiska innovationsprogram som vi driver i samverkan med Vinnova och Energimyndigheten.

Vi leder och driver tioåriga nationella forskningsprogram

För närvarande leder vi nationella forskningsprogram om klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel och ett om hav och vatten. Till varje program finns en forskningsagenda som bygger på analyser och samverkan med många olika intressenter. Agendorna pekar ut vilka områden och samhällsutmaningar som forskningsprogrammen ska belysa och omfatta.

Arbetet med de nationella forskningsprogrammen sker i nära samverkan med många olika intressenter och med övriga forskningsråd. De leds av särskilda programkommittéer. Beslut om utlysningar inom programmen tas av forskarrådet.

Vi arbetar med strategiska innovationsprogram

De strategiska innovationsprogrammen sker i samverkan mellan Vinnova, Energimyndigheten och Vinnova. Ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor har pekat ut och definierat områden där det finns behov av forskning och innovation. Formas är ansvarig finansiär för ett av de 17 programmen, Smart Built Enviroment.

Vi analyserar insatser och kommunicerar forskningsresultat

Vi arbetar också med att utvärdera och analysera våra olika forskningsutlysningar och -program och bistår med underlag till regeringens forskningspolitik. Genom bland annat webbtidningen Extrakt Länk till annan webbplats., Formas digitala kanaler och frukostseminarier populariserar och kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Vi genomför forskningssammanställningar för att bidra till de svenska miljömålen

Formas har ett uppdrag att utvärdera, analysera och sammanställa publicerad forskning. Syftet är att ta fram ett vetenskapligt stöd för kommuner, myndigheter och andra som arbetar för att nå de svenska miljömålen.

Uppdaterad:17 februari 2023
Sidansvarig: Elisabet Blomberg