Klimatanpassning av byggd miljö

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för klimatanpassning av byggd miljö.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för högst 4 år. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor per år. Maximal totalbudget är 8 miljoner kronor per projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-03-31 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-05-19 14:00

Utlysningen är del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Formas och Vinnova. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka om medel för forskningsprojekt på högst 4 år från Formas och om medel för innovationsprojekt på högst 2 år från Vinnova.

Informationen om Formas utlysning kommer att uppdateras på den här webbsidan. Information om Vinnovas utlysning kommer inom kort på www.vinnova.selänk till annan webbplats.

Totalt har Formas utlysning en budget på 100 miljoner kronor. Du kan söka medel för högst 4 år. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor per år. Maximal totalbudget är 8 miljoner kronor per projekt.

Bakgrund och syfte

En av de stora utmaningarna för samhällsbyggandet är att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker och som förväntas. Till utmaningarna hör bland annat värmeböljor, med påföljande torka och brand, som ökar risken för dödlighet hos utsatta grupper. Skyfall som ökar risken för översvämningar och ökade risker för ras, skred och erosion vilket kan få stora konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse och stigande havsnivåer, är en stor utmaning för kustnära samhällen. Till detta kommer de klimatpåverkande utsläppen som ofta är tätt sammankopplade med luftföroreningar och relaterade hälsoaspekter. Klimatförändringarnas effekter får olika konsekvenser för samhällen, från städer till landsbygd. Fortsatta klimatförändringar kommer med största sannolikhet öka effekternas omfattning och därmed även samhällsutmaningarna. Det behövs därför ny kunskap och hållbara lösningar för att klimatanpassa den fysiska planeringen och den byggda miljön. För en hållbar mark- och vattenanvändning behöver samhället planera och underhålla befintlig och kommande bebyggelse och infrastruktur så att dessa anpassas till föränderliga fysiska förutsättningar och tillgodoser människors olika behov.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:9 februari 2021
Sidansvarig: Johan Hägglöf