Finansiering

Formas har i uppdrag att stödja forskning och innovation för en hållbar utveckling inom områdena miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Projekten ska vara av högsta kvalitet och Formas ska verka för att resultat från projekten kommer till nytta.

Formas fördelar varje år drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till olika projekt. Vi arbetar med en portfölj av finansieringsinsatser som på olika sätt ska stödja framtagning och nyttiggörande av ny kunskap och nya innovativa lösningar.

En dryg tredjedel av våra medel fördelar vi genom insatser som syftar till att stödja forskarinitierade projekt, det vill säga forskningsbehov som forskare identifierar som särskilt angelägna. Två tredjedelar av medlen fördelas genom olika program och utlysningar som är tematiskt inriktade.

Principer för finansieringsverksamheten

Formas genomför huvudsakligen sitt finansieringsuppdrag genom att utlysa medel i konkurrens. Efter utlysning ska kvaliteten på de projektförslag som tagits emot bedömas och vilka projekt som ska finansieras väljas ut. Urvalsprocessen ska utformas så att den säkerställer att projekt med högst kvalitet och potential att göra nytta i samhället finansieras.

Formas utformar sina bedömnings- och urvalsprocesser efter utlysning baserat på ett antal grundläggande principer. Principerna är framtagna enligt internationellt överenskommen standard för granskning av ansökningar om forskning och innovation (Statement of Principles on Peer/Merit Review, Global Research Council 2018).

För vissa utlysningar av medel samarbetar vi med andra finansiärer i Sverige och internationellt, då kan processen för utlysning, bedömning och urval hanteras av en av våra samarbetspartners. Formas har i ett sådant samarbete som krav att få delta i utformningen av utlysningen, bedömnings- och urvalsprocess i samråd med övriga finansiärer. De ingångsvärden Formas har med sig in i samarbetet utgår ifrån de principer som beskrivs nedan.

En ansökan ska bedömas av sakkunniga inom det område som ansökan berör. För detta syfte rekryterar vi sakkunniga baserat på den kompetens som krävs för att bedöma de ansökningar som vi tagit emot och som uppfyller de formella kraven i en utlysning. Mot bakgrund av att Formas uppdrag är att finansiera forskning och innovation av högsta kvalitet samt att verka för att resultat kommer till nytta använder vi oss av både vetenskapliga experter och experter från andra sektorer så som offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhälle. Vi anpassar fördelningen mellan olika kategorier av expertkunskap efter utlysningens syfte och mål och de bedömningskriterier som vi tillämpar i utlysningen. Forskningsfrågor och vetenskapliga kriterier ska alltid bedömas av sakkunniga som själva är forskarutbildade och har kompetens inom de vetenskapliga områden som en ansökan berör. Frågor och kriterier som relaterar till andra delar av Formas uppdrag så som samhällsrelevans, innovation och nyttiggörande ska bedömas av sakkunniga med god förståelse och kompetens för dessa aspekter.

Bedömningen ska baseras på de kriterier som vi har satt upp och de sakkunniga ska få instruktioner om vad deras uppdrag omfattar och hur bedömningsprocessen ska genomföras.

Formas ska öppet kommunicera samtliga utlysningar om medel. Den aktuella utlysningens syfte och vilka som är behöriga att söka medel ska vara tydligt beskrivet i den information vi ger om utlysningen. Informationen ska också beskriva hur vi kommer att genomföra bedömnings- och urvalsprocessen samt vilka bedömningskriterier som vi tillämpar. Efter beslut om tilldelning av medel ska vi kommunicera utfallet av beslutet till samtliga sökande.

Formas avser att öppet publicera data för hur vi investerar våra medel i forskning och innovation. Efter varje utlysning publicerar vi information som sammanfattar antalet ansökningar, hur många och vilka projekt som tilldelats medel samt vilka som har ingått i bedömningsprocessen. Information om finansierade projekt överförs till SweCRIS, en nationell databas som visar hur svenska finansiärer fördelar sina medel till olika mottagare.

Vi ska basera våra beslut om finansiering på opartiska bedömningar av kvalitet och nytta för samhället. För detta syfte har Formas tydligt definierade riktlinjer för att hantera jäv. Situationer där en sakkunnig inte kan anses vara helt opartisk kan handla om direkta eller indirekta ekonomiska intressen, personliga intressen eller fientlighet. Sakkunniga som är partiska, eller där det finns förhållanden som utifrån kan ses som partiska, får inte bedöma den eller de ansökningar för vilka jävssituationen gäller. De deltar inte heller i diskussioner om ansökan och lämnar då mötet. Sakkunniga uppmanas att när som helst under bedömnings- och urvalsprocessen anmäla jäv så snart det upptäcks. Vi dokumenterar jävshändelser löpande.

Formas jävsregler omfattar även våra medarbetare och styrande organ. De medarbetare som ansvarar för en utlysning ska inte hantera ansökningar där det finns förhållanden som gör dem partiska eller som utifrån kan ses som partiska. Beslut om ansökningar får inte heller fattas av personer som är partiska eller utifrån kan anses vara partiska till personer eller organisationer i ansökan.

Formas ska kontinuerligt utbilda både medarbetare och sakkunniga i jäv och hantering av jäv. Vi vidtar även åtgärder för att både medarbetare och sakkunniga ska kunna identifiera och hantera omedveten partiskhet. Sådana situationer kan omfatta förutfattade slutsatser om en sökandes kompetens och förmåga baserat på till exempel kön, ålder, etnicitet, akademisk hemvist med mera.

Våra bedömnings- och urvalsprocesser ska vara ändamålsenligt utformade med hänsyn till utlysningens omfattning och komplexitet. Urvalet ska baseras på bedömningar av sakkunniga, men vi kan anpassa processen för detta för olika utlysningar. Syfte och mål med en utlysning, tidsram, förväntat söktryck, utlysningens totala budget och den budget som förväntas fördelas per projekt är vägledande för bedömnings- och urvalsprocessens utformning. Processen kan genomföras i ett eller flera steg, med kompletterande intervjuer, baserat på högst rankade projekt, med en ämnesmässig spridning mellan projekt av hög kvalitet. Utformningen ska säkerställa att projekt av högsta kvalitet som har möjlighet att göra skillnad i samhället finansieras samtidigt som kostnaden och de tidsmässiga resurserna inte är större än vad som står i proportion till utlysningens budget och omfattning.

Formas är en statlig myndighet och omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att alla handlingar, inklusive ansökningar om medel till forskning och innovation, som vi tar emot är offentliga och ska på begäran lämnas ut. Uppgifter som uppfyller kraven enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen OSL 30 kap. 23 § 1, 21 kap. 1 §, 21 kap. 7 § ska dock sekretessbeläggas och samtliga ansökningar prövas därmed med avseende på sekretess innan utlämning.

De sakkunnigas bedömning av en ansökan ska vara uppriktig och objektiv. För att säkerställa att en helt uppriktig bedömning görs har de sakkunniga tystnadsplikt avseende omdömen och de diskussioner om ansökningar som leder fram till ett slutgiltigt ställningstagande om ansökningarnas kvalitet. För att vidare utesluta möjligheten att påverka de sakkunnigas bedömning offentliggör vi de sakkunnigas identiteter först efter beslut om tilldelning av medel, och således inte under bedömningsperioden. Det som vi offentliggör är bedömargruppens sammansättning som helhet, men inte vilka personer som bedömt varje specifik ansökan.

Som statlig myndighet har Formas ett ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och även för hur det utförs. Våra anställda och de personer som vi har rekryterat för specifika uppdrag har ett ämbetsansvar. Personliga hänsynstaganden eller preferenser får inte leda till partiska bedömningar av ärenden som rör bedömning och beslut om medel till forskning och innovation. Bedömningar ska formuleras på ett sakligt och rättvist sätt och så objektivt som möjligt redovisa en ansökans förtjänster och svagheter. Samtliga som är involverade i Formas bedömnings- och urvalsprocess ska visa respekt för sökanden och deras arbete. Nedlåtande uttalanden och ogrundade påståenden i skriftlig eller muntlig form får inte förekomma.

Forsknings- och innovationsverksamhet som finansieras med medel från Formas ska följa gällande lagar och förordningar och ledamöter i Formas olika organ ska arbeta för att forskning och innovation bedrivs på ett etiskt godtagbart sätt.

Formas utgångspunkt är att forskning och innovation ska bedrivas av personer med de bästa kvalifikationerna. Inga andra förhållanden ska påverka en bedömning av kapaciteten att utföra den idé som presenteras i en ansökan. Därför arbetar Formas kontinuerligt med att motverka både medveten och omedveten partiskhet baserad på en sökandes kön, ålder eller andra hierarkiska strukturer.

Formas bedriver ett kontinuerligt arbete för jämställdhet i forsknings- och innovationssystemet. Vi har som mål att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att tilldelas medel i våra utlysningar. Våra bedömningspaneler ska därför vara jämställda (60/40) med avseende på kön. Formas följer också könsfördelningen av sökanden i utlysningen i förhållande till de som efter bedömning föreslås beviljas medel för att kunna identifiera om andra faktorer än den sökandes kvalifikationer har påverkat utfallet av en bedömnings- och urvalsprocess.

Uppdaterad:21 februari 2023