Livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Forskningsrådet Formas har fått 50 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Det är första gången som det sker en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för livsmedel.

Forskningsprogrammet ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan.

Forskningsprogrammet blir viktigt för den svenska livsmedelsbranschens långsiktiga konkurrenskraft och Formas ska sträva efter att programmet helt eller till lämpliga delar samfinansieras med näringslivet inom livsmedelsproduktionen.

Under åren 2017–2026 beräknas programmets medel uppgå till ca 35 miljoner kronor per år.

Formas fick i regleringsbrevet från Miljö- och Energidepartementet 2017 i uppdrag att vara värd för en Nationell kommitté för livsmedelsforskning. Kommittén består av representanter för forskningsfinansiärer inom livsmedelsområdet: Formas, Forte, Mistra, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Strategisk forskning, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén leds av en oberoende ordförande, Inger Andersson.

Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan – från primärproduktion till konsumtion – och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålenlänk till annan webbplats och i regeringens livsmedelsstrategilänk till annan webbplats. Den nationella kommittén är även programkommitté för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Bland kommitténs uppgifter ingår att ta fram en nationell agenda för livsmedelsforskning, att koordinera finansiering inom området samt att möjliggöra implementering av exempelvis långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar inom identifierade och prioriterade områden. Långsiktighet och förankring med många aktörer är av stor vikt för både forskningsutförare och behovsägare inom sektorn.

Ordförande

  • Inger Andersson, tidigare generaldirektör, Livsmedelsverket

Ledamöter

  • Formas: Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef Areella näringar
  • Forte: Cecilia Beskow, chef för avdelningen Forskning och utvärdering
  • Mistra: Åke Iverfeldt, verkställande direktör
  • Stiftelsen för strategisk forskning: Lars Hultman, VD
  • Stiftelsen Lantbruksforskning: Christian Nyrén, VD
  • Vetenskapsrådet: Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap
  • Vinnova: Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa

Kommittésekreterare/kontaktpersoner

2018

2017

  • Synteser inom livsmedelsområdet

Information om tidigare utlysningar ligger kvar ett drygt år efter stängning. Har du frågor om tidigare utlysningar, kontakta registrator@formas.se.

Prenumerera på Formas nyhetsbrev om livsmedelsforskning genom att fylla i dina uppgifter i formuläret.Formas nyhetsbrev
Namn
Organisation
E-postadress
Välj prenumeration


Vår policy för e-postadresser

Skriv ut
Sidansvarig: Erika Ax
Uppdaterad:2 april 2019