Frågor och svar (FAQ)

Här hittar du vanliga frågor och svar om Formas årliga öppna utlysning.

Förändringar i Formas årliga öppna utlysning 2023

Är du huvudsökande (projektledare) för ett pågående forskningsprojekt som Formas finansierar? Följande förändringar av behörighet kan komma att påverka dig som vill söka medel från oss.

Ändringen innebär att du som redan är projektledare för ett pågående forskningsprojekt med finansiering från en eller flera av Formas utlysningar inte kommer att kunna vara huvudsökande i vår årliga öppna utlysning 2023. En kontroll av pågående forskningsprojekt utförs efter årliga öppna utlysningens stängning den 30 mars. Detta kommer att göras i samband med utlysningens övriga formaliakontroll. Begränsningen kommer dock inte att gälla för alla typer av projektbidrag från Formas. Här är mer detaljerad information om förändringarna:

Du får inte stå som huvudsökande i årliga öppna utlysningen 2023 om:

 • du är huvudsökande (projektledare) för ett pågående projektbidrag under 2024, det vill säga att projektet har en bidragsperiod under 2024. Notera att bidragsperiod inte är detsamma som dispositionstid. Begränsningen gäller endast projektledare (huvudsökande) och inte medverkande forskare.

och

 • projektet har beviljats medel genom någon av Formas utlysningar med följande inriktningar (undantag finns under nästa rubrik):
  • Riktad utlysning
  • Nationellt forskningsprogram (Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten, Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Nationella forskningsprogrammet för klimat och Nationella forskningsprogrammet för livsmedel)
  • Forskarinitierad utlysning: bidragsformerna Forskningsprojekt, Mobilitetsstöd forskare tidigt i karriären, Forskare tidigt i karriären.

Sedan tidigare är det endast tillåtet att ha ett pågående projektbidrag som huvudsökande (projektledare) i någon av Formas årliga öppna utlysningar (forskningsprojekt och forskare tidigt i karriären). Detta gäller fortsatt för 2023.

Projektansökningar till den öppna utlysningen 2023 från huvudsökande (projektledare) som redan har ett beviljat projektbidrag med bidragsperiod som inkluderar 2024 i rollen som projektledare från någon av de utlysningar som begränsningen gäller kommer att avslås.

Det går bra att söka projektmedel i Formas öppna utlysning 2023 om huvudsökande har pågående projektbidrag (oavsett bidragsperiod) från någon av Formas utlysningar med följande inriktningar:

 • EU-samarbete
 • Forskarinitierad med bidragsform Akutbidrag
 • Globalt samarbete
 • Impact innovation
 • Kommunikationsinsatser
 • Nationellt forskningsprogram inom bidragsform Nyttiggörandeprojekt, Planeringsbidrag eller Synteser
 • Riktad utlysning, med bidragsform Nyttiggörandeprojekt, Innovationsprojekt och Innovationstävling
 • Strategiska innovationsprogram (Smart Built Environment)
 • Stöd till forskningsmiljö inom utlysningen Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande 2022

Samt även för projekt finansierade inom:

 • Inriktning eller bidragsform Planeringsbidrag
 • Bidragsformen Resebidrag

 • Begränsningen gäller inte omvänt. Du kan som huvudsökande (projektledare) för ett pågående projekt med medel från Formas öppna utlysning, söka och bli beviljad medel i Formas andra utlysningar.
 • Men du kan endast ha ett pågående projektbidrag som huvudsökande (projektledare) i någon av Formas årliga öppna utlysningar med inriktning forskarinitierad samt bidragsform forskningsprojekt, forskare tidigt i karriären eller mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären.

I dokumentet Godkännande av villkor, som huvudsökande (projektledare) mottagit i Prisma i samband med beslut om beviljat bidrag, finns information om inom vilken inriktning samt bidragsform projektet är finansierat. I dokumentet finns även datum för bidragsperiodens slut. Ett pågående projektbidrag under 2024 innebär att projektet har en bidragsperiod under 2024. Se exempel nedan.

Så här hittar du dokumentet Godkännande av villkor i Prisma:

 1. Gå in i fliken "Ansökningar och bidrag" i ditt konto i Prisma
 2. I menyn till vänster, klicka på "Bidrag"
 3. Under "Beviljade ansökningar", gå in i aktuellt projekt genom att klicka på "Visa"
 4. Under rubriken Signering kan du ladda ner "Godkännande av villkor" genom att trycka på länken "Ladda ner".

Exempel 1

Exempel 1. Projektets bidragsperiod är åren 2021-2023, dvs medel betalas ut dessa år, vilket innebär att du inte omfattas av begränsningen och kan stå som huvudsökande (projektledare) på en ansökan till den öppna utlysningen 2023.

Exempel 2

Exempel 2. Projektets bidragsperiod är åren 2022-2024, dvs medel betalas ut dessa år. Om projektet beviljats medel i en inriktning och/eller bidragsform som inte går att kombinera med ett pågående projekt i den öppna utlysningen innebär det att du omfattas av begränsningen och inte får stå som huvudsökande (projektledare) i den öppna utlysningen 2023.

Ja, det går bra att söka som huvudsökande i både årliga öppna utlysningen och Formas övriga utlysningar. Men om du beviljas medel i mer än en av utlysningarna, och dessa projekt är samma och/eller har liknande ändamål kan du bara erhålla medel för ett av dem i enlighet med Formas generella villkor.

Nej, begräsningarna gäller bara för den som är huvudsökande (projektledare) i ett pågående forskningsprojekt.

Vanliga frågor och svar om utlysningen

Beredningsgruppernas teman är breda och det är därför inte ovanligt att ett projekts inriktning anknyter till flera grupper. Du har möjlighet att välja tre beredningsgrupper när du skapar din ansökan i Prisma. Välj i första hand den beredningsgrupp som du tycker passar din frågeställning bäst och därefter ytterligare två grupper i fallande prioriteringsordning. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Nej, forskare som är verksamma och är anställda på företag eller annan ekonomisk verksamhet kan inte bjudas in som medverkande forskare och får inte ingå i beräkningen i den budget ni söker bidrag för. Enbart forskare vid svenskt eller utländskt universitet, högskola eller forskningsinstitut kan bjudas in som medverkande forskare. Det är däremot möjligt att ha medel från andra källor i projektet, från företag in-kind, vilket innebär att de inte tar del av bidraget från Formas.

Ja, forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster kan köpas in. Dessa ska köpas eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och användas uteslutande för projektet. Dessa kostnader ska redovisas som driftkostnader och ska redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Huvudsökande ska även beskriva personens kompetens och medverkan i budgetspecifikationen.

Forskningsprojekt som bedöms ligga utanför utlysningens ämnesområden kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning. Detta innefattar forskningsprojekt som inte tydligt relaterar till miljö, areella näringar eller samhällsbyggnad.

Hållbar energi är en central del för hållbar utveckling. Inom den Årliga öppna utlysningen görs dock vissa avgränsningar med hänvisning till de tre ansvarsområdena. Utlysningen infattar inte forskningsprojekt som syftar till:

 • att utveckla metoder eller material för infångning och lagring av koldioxid, CCS eller infångning och användning av koldioxid, CCU
 • att utveckla metoder för energiomvandling eller energilagring
 • att utveckla nya eller förbättrade energibärare, exempelvis bränslen, drivmedel och elnät
 • energieffektivisering av processer där det inte finns tydlig och nära koppling till något av Formas tre ansvarsområden
 • energieffektivisering inom transportsektorn

Formas har infört en kategorisering av inkomna ansökningar i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål. Detta gör vi för att underlätta uppföljning och redovisning av den forskning som Formas finansierar. En sådan kategorisering underlättar vår redovisning av hur den forskning vi finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar. FNs globala mål för en hållbar utveckling är ett internationellt system och kategoriseringen ökar därmed användbarheten av Formas data.

Ja, sökande i bidragsformerna forskningsprojekt samt forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kan söka medel för upp till ett genomsnitt av 1 miljon SEK per år över det totala antalet år projektet pågår. Om det totala sökta beloppet överstiger ett snitt på 1 miljon SEK per år kommer ansökan bli avvisad.

För bidragsformen Forskningsprojekt kan medel sökas för maximalt tre år (36 månader). För delutlysningen Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kan medel sökas för maximalt fyra år (48 månader).

Nej, projekt ska pågå hela år ut, dvs. 12, 24, 36 och 48 månader (Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären).

Den årliga öppna utlysningen består av två bidragsformer 1) Forskningsprojekt och 2) Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. För de två bidragsformerna gäller regeln om att det endast är tillåtet att ha ett pågående projekt per huvudsökande.

Ett projekt som huvudsökande (projektledare) pågår så länge det mottar medel Formas. Det vill säga, om ditt projekt får finansiering för år 2021, 2022 och 2023 så är du kvalificerad att söka i den årliga öppna utlysningen 2023 och har därmed möjlighet till nya medel från och med 2024. Om ditt projekt mottar medel 2022, 2023 och 2024 är du däremot inte kvalificerad att söka i Formas årliga öppna utlysning 2023, eftersom du inte kan ta emot nya medel 2024 då ditt tidigare projekt fortfarande får finansiering av Formas. Med andra ord har du möjlighet att söka för ett nytt projekt under det sista året som ditt tidigare projekt får finansiering av Formas. Men notera att nya begräsningar finns om du har pågående projekt från även andra utlysningar finansierade av Formas.

Se avsnittet om Förändringar i Formas årliga öppna utlysning

Ja, du får söka nya medel i år. Förlängning av projekt påverkar inte projektperioden, bara tiden som du som huvudsökande kan använda pengarna.

Ja, regeln om att man endast får ha max ett pågående projekt gäller bara för rollen som huvudsökande.

Weave är ett europeiskt gränsöverskridande initiativ från själva forskarsamfundet, utvecklat av europeiska forskningsfinansiärer för att stödja högkvalitativa internationella forskningssamarbeten. Det stöds av Science Europe, den europeiska sammanslutningen av organisationer som finansierar och bedriver forskning. Det är första gången som så många forskningsfinansiärer gemensamt har tagit initiativ för att underlätta strukturerat bilateralt och trilateralt vetenskapligt samarbete. Dess syfte är att förenkla ansöknings- och beredningsförfarandena för forskningsansökningar där projekten har samarbeten med deltagare från upp till tre europeiska länder. Det sker genom att ansökningarna genomgår en enda beredningsprocess.

Varje sökande måste uppfylla de deltagandekrav och behörighetskriterier som angetts av den respektive finansiären. Huvudsökanden måste uppfylla kraven och behörighetskriterierna från sin nationella finansiär (Lead Agency), och varje medsökande måste uppfylla kraven och behörighetskriterierna från sin egen nationella finansiär (Partner Agency). Formas ingår i Weave genom Årliga öppna utlysningen och bidragsformen Forskningsprojekt. Inom Weave samarbetar Formas med forskningsfinansiärerna FNR Luxemburg och SNSF Schweiz. För utlysningen 2023 tillkommer även ett avtal med FWO Belgien.

Weave – förenklad finansiering för projekt med deltagare från flera länder

Weave är för dig som är intresserad och vill göra ett samarbete med länder inom Weave. Det är en implementering på den befintliga Årliga öppna utlysningen, för att förenkla beredningsprocessen för forskningsprojekt över europeiska gränser.

Ja, du kan vara involverad i flera projekt som medverkande forskare men du kan bara vara huvudsökande för ett av projekten som skickas in till den årliga öppna utlysningen.

Nej, sedan 2020 det är inte längre en del av den årliga öppna utlysningen. Istället är mobilitetsbidraget en separat utlysning som öppnas under hösten detta år.

Planerade utlysningar 2023

Ja, du kan ansöka till en av de två bidragsformerna i den årliga öppna utlysningen och mobilitetsbidraget. Du kan dock bara beviljas en. Kom ihåg att kontrollera att du uppfyller behörighetskraven för utlysningarna.

Nej, det finns ingen övre gräns för hur många ansökningar eller projekt som du kan medverka i när du inte är huvudsökande. Däremot kan inte lönebeloppet från Formasmedel överstiga 100% av en heltidsanställning.

Lönebeloppet från Formasmedel kan inte överstiga 100% av en heltidsanställning

Ja, det stämmer.

Bilaga Illustrationer, är till för bilder, tabeller och figurer för att beskriva projektidén och laddas upp som en pdf om högst 4 MB. I bilagan kan inte ett cv laddas upp. Observera att bilagan är frivillig.

Det är datumet som står på ditt examensbevis.

Du kan fortfarande vara behörig att ansöka om du har varit förhindrad att forska under tidsperioden 1 januari 2015–31 december 2021. Avräkningsbar tid som kan vara skäl för att medge undantag från åtta års regeln inkluderar föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiskt uppdrag eller annan liknande omständighet (som Formas bedömer likvärdigt). I din ansökan skall du då åberopa avräkningsbar tid och specificera godkänd anledning, tidsperiod och omfattning med datum i inlämnad CV.

Formas göra bara formaliakontroller på slutregistrerade ansökningar efter utlysningen har stängt så du behöver själv beräkna eventuell avräkningsbar tid.

Ja, det går bra. I budgeten kan du kan lägga löneökningen per år eller räkna ett genomsnitt. Det är viktigt att ni förklarar detta i budgetspecifikationen.

När ett projekt genomförs i andra länder så måste man följa de lagar och regler som gäller i det landet och det är detta man måste bekräfta i sin projektbeskrivning. Det kan exempelvis handla om vilka transportmedel som är tillåtna i ett område där man skall transportera sig för att mäta den biologiska mångfalden eller vilka djurskyddslagar som gäller om man skall genomföra ett djurförsök.

Uppdaterad:12 april 2023
Sidansvarig: Judit Wefer