Årliga öppna utlysningen

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat.

Du kan söka

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, som tidigare varit en del av den årliga öppna utlysningen, är nu en egen utlysning. Mobilitetsstöd 2020, första utlysningen

Viktiga datum

Utlysningen öppnar för ansökningar 27 februari.
Sista ansökningsdag 16 april.

Se våra webbinarier i efterhand

Forskning för en hållbar utveckling

Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling och som kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Den forskning som stöds av Formas ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, ha förutsättningar att komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt och kan avse alla samhällsnivåer. Formas arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt att genus och andra kritiska perspektiv får genomslag i forskningen.

FN:s medlemsländer beslutade 2015 om 17 globala hållbarhetsmål för att stödja och påskynda arbetet för en hållbar utveckling. Målen gäller alla länder och nivåer - globalt, regionalt, nationellt och lokalt och är centrala inom Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Tio beredningsgrupper

Tio beredningsgrupper

Indelningen av beredningsgrupperna är inspirerad av de globala hållbarhetsmålen. Den är också gjord för att kunna hantera såväl den innehållsliga bredden som mängden av de drygt tusen ansökningar som inkommer till Formas årliga öppna utlysning. Beredningsgrupperna är därför brett definierade för att kunna täcka olika sociala, ekonomiska och miljömässiga mål inom Formas ansvarsområden.

De förklarande texterna till varje beredningsgrupp ska endast ses som inspiration. Den sökande ska själv formulera sina frågeställningar. Gränserna mellan grupperna är inte strikta. Samma ansökan kan höra hemma i flera grupper, men kommer att bedömas i den grupp som har mest lämpad kompetens bland granskarna.

Syftet med texterna är att hjälpa den som söker till den årliga öppna utlysningen att själv avgöra vilken grupp, eller vilka grupper, som ansökan bäst passar in i. Jämställdhets- och genusaspekter skall behandlas och det ska även framgå på vilket sätt forskningen är relevant för olika grupper i samhället.

Beredningsgruppernas sammansättning

Grupperna består av 15-20 granskare, såväl aktiva forskare som personer med erfarenhet av att använda forskningsresultat. Granskarna har kompetens för att bedöma samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig och teknisk forskning inom Formas ansvarsområden. De bedömer också interdisciplinär forskning (över disciplingränserna) och transdisciplinär forskning (gränsöverskridande mellan forskning och samhället).

För att säkerställa att beredningsgrupperna har kompetens för att granska samtliga ansökningar, fastställs sammansättningen av respektive beredningsgrupp först efter att ansökningarna har kommit in. Skulle det ändå saknas specifik kompetens för en särskild ansökan, bedöms den av ledamöter från andra beredningsgrupper, alternativt av externa granskare.

Bedömning och beslut

Beredningsgrupperna bedömer och rangordnar ansökningarna. Formas forskarråd fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten. Tillgängliga medel fördelas mellan grupperna efter söktryck, det vill säga hur många ansökningar som behandlats i respektive beredningsgrupp.

Skriv ut
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson
Uppdaterad:19 maj 2020