Kommunikationsutlysning 2021

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag (ej enskilda firmor), kommuner samt andra organisationer. Projektgruppen ska inneha såväl professionell kommunikations- som forskarkompetens.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för upp till tre år långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-12-10 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-02-02 14:00

Alla datum är preliminära.

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till tre år långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.

Utlysningstext

Fullständig utlysningstext publiceras i samband med att utlysningen öppnar för ansökningar.

Formas har i uppdrag att kommunicera om forskning och forskningens resultat inom våra ansvarsområden. Sedan 2015 genomför vi särskilda kommunikationsutlysningar för att stödja arbetet med att forskning och forskningsresultat ska komma till nytta i samhället.

Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället.

Fokus för kommunikationsprojekten ska ligga inom något av våra ansvarsområden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande och projekten ska bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Det kan till exempel vara projekt som kommunicerar kring klimat, olika miljöfrågor, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, vattenbruk, skogsbruk eller hållbar samhälls- och stadsplanering. I tidigare utlysningar har ansökningarna exempelvis handlat om populärvetenskapliga seminarier, utställningar, filmproduktioner, teateruppsättningar, olika slags publikationer, digitala utbildningsmaterial, spel och andra kommunikationsaktiviteter.

Utlysningens medel ska möjliggöra gedigna och nyskapande lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet till de målgrupper projekten vill nå.

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, kommuner samt andra organisationer kan söka bidrag i utlysningen. Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka bidrag från Formas omfattas av Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet,länk till annan webbplats se avsnittet om så kallat stöd av mindre betydelse på sidan.

Alla kommunikationsprojekt som söker pengar hos Formas ska ha en ansvarig projektledare. För att säkra såväl den vetenskapliga som den kommunikativa kvaliteten ställer vi krav på att det i projektgruppen finns medverkande med såväl forskarkompetens som kommunikationskompetens.

Minst en person med eftergymnasiala kommunikationsstudier eller med motsvarande professionell erfarenhet ska medverka i projektgruppen. Dessutom ska minst en forskare med avlagd doktorsexamen ingå, alternativt ska ett vetenskapligt råd vara kopplat till projektet. Projektet ska genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

Vi beviljar inte medel till driftskostnader för en organisations ordinarie kommunikationsarbete, inte heller för internutbildningar eller projekt som i huvudsak rör en organisations egen utbildningsverksamhet. Medlen ska alltså vara tydligt kopplade till projektet du söker medel för och finansiera insatser utöver ordinarie verksamhet.

Kontaktpersoner

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om utlysningens budget och försumbart stöd

Uppdaterad:5 november 2020