Styrdokument

Alla som arbetar med att bereda ansökningar är skyldiga att anmäla jäv och att redovisa omständigheter som skulle kunna påverka deras ställningstaganden. Formas har en jävspolicy och jävsriktlinjer som beskriver vad som är jäv och hur vi hanterar frågor om jäv. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jävspolicy.pdf , 98.6 kB. 98.6 kB
Riktlinjer om jäv för Formas verksamhet.pdf , 221.2 kB. 221.2 kB

Som ett statligt, skattefinansierat forskningsråd har Formas ett ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och även för hur det utförs.

Formas etikpolicy och etiska riktlinjer är avsedda som vägledning för samtliga som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt anställda vid Formas. Alla som omfattas av vår policy och våra riktlinjer ansvarar för att den verksamhet de arbetar inom följer denna policy och dessa riktlinjer.

Det arbete som utförs av Formas och Formas olika organ (dvs. representanter för Formas) ska utföras på ett öppet, opartiskt och professionellt sätt. Beslut ska baseras på bästa vetenskapliga och professionella praxis efter noggrann genomlysning. Inkomna handlingar ska behandlas opartiskt och i enlighet med Formas riktlinjer.

Det är inte möjligt att förutse samtliga enskilda situationer och frågor som kan uppkomma när det gäller bedömning av ansökningar samt beviljande av anslag. Därför är det nödvändigt att ledamöterna i Formas forskarråd, de olika organen inom Formas och anställda på Formas diskuterar problem och stödjer sig på vissa gemensamma och allmänna riktlinjer.

Etiska riktlinjer

Nedan beskrivs de etiska riktlinjer som styr Formas arbete. De är avsedda som vägledning för alla som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt Formas anställda (benämns härefter kollektivt som ledamöter i Formas olika organ).

 • Ledamöter i Formas olika organ har ett ämbetsansvar. Personliga hänsynstaganden eller preferenser får inte leda till partiska bedömningar av ärenden som rör forskningsbidrag, forskningsprioriteringar, strategier eller tjänstetillsättningar.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska själva bedöma och öppet redovisa eventuella kopplingar som kan vara av betydelse för en opartisk bedömning av forskningsansökningar eller tjänsteärenden. En hög personlig integritet förutsätts.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska visa respekt för andra forskare och deras arbete. Nedlåtande uttalanden och ogrundade påståenden i skriftlig eller muntlig form om forskarkollegor och forskargrupper eller deras forskningsarbete får inte förekomma.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska främja vetenskaplig trovärdighet genom att sakligt bedöma ansökningar och andra tjänsteärenden (dvs. alla inkomna handlingar). Bedömningar av ansökningar och andra tjänsteärenden ska formuleras sakligt och på ett rättvist sätt och så objektivt som möjligt redovisa sökandens och ansökans vetenskapliga förtjänster och svagheter.
 • Ledamöter i Formas olika organ får inte utnyttja information från forskare som lämnats via ansökningar eller motsvarande till att gynna den egna forskningen, eller på bekostnad av andras verksamhet skapa sig eller sig närstående kollegor vetenskapliga fördelar.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska beakta och följa svenska lagar, EU-förordningar och andra av Sverige ratificerade avtal. Det gäller forsknings- och yrkesetiska regler och lagar som fastställts av andra organisationer (såsom djurskyddsetiska regler, växtskyddsregler, regler om smittspridning och regler för transgena organismer) samt immaterialrätts- och tillträdesfrågor.
 • För ansökningar som innehåller moment som ska prövas av en etikprövningsnämnd ska ett tillstånd från denna nämnd inhämtas innan forskningsprojekten inleds.
 • Ledamöter i Formas olika organ bör arbeta för att forskningen bedrivs på ett etiskt godtagbart sätt.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska vara uppmärksamma på att skolning inom det egna ämnet kan leda till fördomar mot avvikande vetenskapliga synsätt.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska avstå från att bedöma ansökningar eller tjänsteärenden där nära vänskap, personliga motsättningar eller annan animositet kan föreligga. Bedömningar ska inte göras av forskare inom den egna institutionen eller, om institutionen är stor, inom den egna avdelningen. Ledamöter ska inte heller bedöma ansökningar från egna doktorander eller gästforskare/postdoktorer.
 • Även nära samarbete med kollegor ska göra att en ledamot avstår från att bedöma ärendet. En absolut gräns för när ett samarbete med tidigare doktorander eller kollegor inte längre ska anses påverka objektiviteten, eller är av ringa grad, är omöjlig att sätta. Ett riktvärde kan vara 5 år efter det att samarbetet avslutats.
 • Den berörde ledamoten ska lämna möteslokalen vid diskussioner om ansökningar för vilka dennes opartiskhet kan ifrågasättas.
 • När ansökningar och tjänsteärenden bedöms ska bedömningen grundas på de bedömningskriterier som fastställts av Formas. Sökandens kvalifikationer ska sättas i relation till övriga sökandes motsvarande kvalifikationer. Någon diskriminering på grund av kön, ras, etnisk tillhörighet eller dylikt får inte förekomma.

Ledamöter i Formas olika organ ska verka för att dessa riktlinjer följs.

Formas integritetspolicy beskriver hur vi på Formas samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Du kan också se vilka rättigheter du har gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Den här policyn riktar sig till samtliga personer som deltar i forskningsrådets verksamhet; medarbetare, ledamöter i Formas forskarråd, Rådet för evidensbaserade analyser och Klimatpolitiska rådet, deltagare i beredningsgrupper och andra personer som reser på uppdrag och bekostnad av Formas.

Bakgrund

Formas är ett forskningsråd för hållbar utveckling. Genom våra olika verksamhetsområden bidrar vi på många sätt till ökad hållbarhet. Vi ska leva som vi lär, det är vårt ansvar och det förväntar sig andra av oss. Eftersom vi samverkar med ett stort antal aktörer och har internationella uppdrag är möten en viktig del av vår verksamhet.

Under covid-19-pandemin har vi har utvecklat en expertis på digitala möten som vi ska upprätthålla, så att vi också kan inspirera andra till minskade utsläpp från resor. Det är i linje med vårt övergripande miljömål om att minska utsläpp från tjänsteresor årligen och uppnå noll nettoutsläpp 2030. Genom att följa policyn kan Formas bidra till samtliga dimensioner i Agenda 2030, särskilt till det globala hållbarhetsmålet 13 Bekämpa klimatförändringar, men också till mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Resfritt först

För att minska utsläppen och samtidigt hushålla med kostnader och vår tid, ska vi sträva efter att hålla nere antalet möten. Så långt det är ändamålsenligt ska vi genomföra resfria mötesformer. Vi ska försöka hålla möten korta och planera in tillräckligt med pauser. I fysiska, digitala och hybridmöten ska vi sträva efter att låta alla medverka på så lika villkor som möjligt. När vi själva blir inbjudna till möten ska vi fråga efter möjlighet att delta digitalt. På så vis bidrar vi till att fler fortsätter att erbjuda digital medverkan så att vi tillsammans kan minimera långväga resande. Våra beredningsgruppsmöten ska genomföras digitalt.

En resa ska bara göras om den kan motiveras som nödvändig utifrån syftet med mötet och det mervärde den skapar för Formas. Resor ska alltid godkännas i förväg av ansvarig chef. Alla resor ska bokas genom Formas resebyrå och genomföras så effektivt som möjligt med hänsyn till miljö, kostnad och tidsåtgång.

Om en utrikes flygresa är nödvändig ska den i normala fall vara planerad för flera möten vid samma resetillfälle så att tiden används effektivt. Flygresor ska bokas i ekonomiklass. Inrikes resor ska i första hand göras med tåg. Endast i undantagsfall ska resor under 50 mil göras med flyg. För att säkerställa att arbete kan ske effektivt under resa med tåg kan tågresan bokas i tyst vagn eller, efter överenskommelse med chef, i första klass.

Vid lokala resor ska gång, cykel eller kollektiva färdmedel prioriteras framför taxi.

Särskilda riktlinjer med anledning av covid-19

Tjänsteresor ska bara genomföras om de kan ske på ett smittsäkert sätt och i linje med rådande restriktioner och rekommendationer. Vi undviker fysiska möten med externa parter i Formas lokaler och följer rådande riktlinjer och rekommendationer om att arbeta hemifrån, och håller avstånd om fysiska möten ändå bedöms vara nödvändiga.

Reviderad och fastställd av generaldirektören den 25 januari 2022 att börja gälla den 1 februari 2022

Formas utgår från att varje människa är unik och att alla människor har lika värde och ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Utifrån dessa grundläggande värderingar arbetar Formas aktivt för att upprätthålla en inkluderande arbetsmiljö och kultur, där alla medarbetare har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För att åstadkomma detta bedrivs ett aktivt arbete för att jämställdhet och likabehandling ska integreras i hela Formas verksamhet. Arbetet är ett led i att stärka kvaliteten i verksamheten och utveckla en inspirerande arbetsmiljö.

På Formas råder nolltolerans mot kränkande särbehandling. Respekt och omtanke ska visas i alla relationer.

Denna policy omfattar alla medarbetare oavsett anställningsform liksom inhyrda medarbetare, konsulter, externa experter, och praktikanter och förutsätter att varje enskild individ medverkar och tar ansvar för Formas arbetsmiljö och för att policyn efterlevs. Policyn gäller även för medlemmar i Formas beslutsorgan och beredningsgrupper.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Policy likabehandling dnr 2018_02066.pdf , 190.4 kB. 190.4 kB

Fastställd av generaldirektören den 15 november 2018, att börja gälla den 15 november 2018.

Formas har uppdrag i regleringsbrev att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Inriktningen av arbetet redovisas i form av denna strategi. Den beskriver de mål och områden som kommer att prioriteras.

Formas övergripande mål för programperioden (2022–2025) beskrivs som följande:

Formas bidrar med kunskap som belyser förutsättningar och villkor för olika grupper i samhället. Målet handlar om att säkerställa att den kunskap som byggs upp och förmedlas inom ramen för Formas verksamhet, är inkluderande och på ett relevant sätt återspeglar olika samhällsgruppers förutsättningar och behov. Inriktningen av arbetet inom ramen för målet innefattar bland annat att bredda deltagandet från olika vetenskapsområden och forskningsfält, inklusive olika samhällsaktörer, att verka för att den
forskning och innovation som finansieras i större omfattning integrerar ett köns- eller genusperspektiv och att bättre tillgängliggöra den kunskap som produceras.


• Forskare och samverkande aktörer har jämställda möjligheter att ta del av Formas finansiering och övriga aktiviteter. Målet handlar om att säkerställa en jämställd fördelning av Formas medel. Det berör bidragsgivningen och andelen forskande kvinnor och män och samverkande aktörer som beviljas medel från oss och i vilken utsträckning. Det berör också behovet av att borga för ett jämställt deltagande i andra aktiviteter och uppdrag som vi genomför, exempelvis utvärderingar, kommunikationsinsatser, konferenser, rapporter och systematiska forskningssammanställningar. Inriktningen av arbetet inom ramen för målet innefattar bland annat om att arbeta för en ansvarsfull bedömning och utvärdering av forskning och innovation, att utveckla systemet för datauttag och statistik samt att utveckla analyser som tar fasta på hur budgetering av
Formas medel fördelas med avseende på kön.


Formas bidrar till ett jämställt forsknings- och innovationssystem genom samverkan med andra. Målet berör förhållandena inom forsknings- och innovationssystemet, till exempel vad beträffar meritering och karriärutveckling och de sätt varpå både Formas verksamhet och våra samverkansmöjligheter kan påverka dessa förhållanden i en jämställd riktning. Inriktningen av arbetet inom ramen för målet inbegriper samverkan med andra aktörer för att förbättra meriteringssystemet inom forsknings- och innovationssystemet, att genomföra ett pilotprojekt i samverkan med
6 (20) forskningsutförare kring hur vår verksamhet kan påverka jämställda förhållande, liksom en utökad samverkan med andra myndigheter och organisationer om jämställdhetsintegrering.

Strategin beslutades den 31 augusti 2021.

Uppdaterad:13 november 2023
Sidansvarig: Jonna Lundberg