Styrdokument

Alla som arbetar med att bereda ansökningar är skyldiga att anmäla jäv och att redovisa omständigheter som skulle kunna påverka deras ställningstaganden. Formas har en jävspolicy och jävsriktlinjer som beskriver vad som är jäv och hur vi hanterar frågor om jäv. 

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer om jäv för Formas verksamhet.pdf , 166.8 kB. 166.8 kB
Jävspolicy.pdf , 98.6 kB. 98.6 kB

Som ett statligt, skattefinansierat forskningsråd har Formas ett ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och även för hur det utförs.

Formas etikpolicy och etiska riktlinjer är avsedda som vägledning för samtliga som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt anställda vid Formas. Alla som omfattas av vår policy och våra riktlinjer ansvarar för att den verksamhet de arbetar inom följer denna policy och dessa riktlinjer.

Det arbete som utförs av Formas och Formas olika organ (dvs. representanter för Formas) ska utföras på ett öppet, opartiskt och professionellt sätt. Beslut ska baseras på bästa vetenskapliga och professionella praxis efter noggrann genomlysning. Inkomna handlingar ska behandlas opartiskt och i enlighet med Formas riktlinjer.

Det är inte möjligt att förutse samtliga enskilda situationer och frågor som kan uppkomma när det gäller bedömning av ansökningar samt beviljande av anslag. Därför är det nödvändigt att ledamöterna i Formas forskarråd, de olika organen inom Formas och anställda på Formas diskuterar problem och stödjer sig på vissa gemensamma och allmänna riktlinjer.

Etiska riktlinjer

Nedan beskrivs de etiska riktlinjer som styr Formas arbete. De är avsedda som vägledning för alla som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt Formas anställda (benämns härefter kollektivt som ledamöter i Formas olika organ).

 • Ledamöter i Formas olika organ har ett ämbetsansvar. Personliga hänsynstaganden eller preferenser får inte leda till partiska bedömningar av ärenden som rör forskningsbidrag, forskningsprioriteringar, strategier eller tjänstetillsättningar.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska själva bedöma och öppet redovisa eventuella kopplingar som kan vara av betydelse för en opartisk bedömning av forskningsansökningar eller tjänsteärenden. En hög personlig integritet förutsätts.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska visa respekt för andra forskare och deras arbete. Nedlåtande uttalanden och ogrundade påståenden i skriftlig eller muntlig form om forskarkollegor och forskargrupper eller deras forskningsarbete får inte förekomma.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska främja vetenskaplig trovärdighet genom att sakligt bedöma ansökningar och andra tjänsteärenden (dvs. alla inkomna handlingar). Bedömningar av ansökningar och andra tjänsteärenden ska formuleras sakligt och på ett rättvist sätt och så objektivt som möjligt redovisa sökandens och ansökans vetenskapliga förtjänster och svagheter.
 • Ledamöter i Formas olika organ får inte utnyttja information från forskare som lämnats via ansökningar eller motsvarande till att gynna den egna forskningen, eller på bekostnad av andras verksamhet skapa sig eller sig närstående kollegor vetenskapliga fördelar.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska beakta och följa svenska lagar, EU-förordningar och andra av Sverige ratificerade avtal. Det gäller forsknings- och yrkesetiska regler och lagar som fastställts av andra organisationer (såsom djurskyddsetiska regler, växtskyddsregler, regler om smittspridning och regler för transgena organismer) samt immaterialrätts- och tillträdesfrågor.
 • För ansökningar som innehåller moment som ska prövas av en etikprövningsnämnd ska ett tillstånd från denna nämnd inhämtas innan forskningsprojekten inleds.
 • Ledamöter i Formas olika organ bör arbeta för att forskningen bedrivs på ett etiskt godtagbart sätt.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska vara uppmärksamma på att skolning inom det egna ämnet kan leda till fördomar mot avvikande vetenskapliga synsätt.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska avstå från att bedöma ansökningar eller tjänsteärenden där nära vänskap, personliga motsättningar eller annan animositet kan föreligga. Bedömningar ska inte göras av forskare inom den egna institutionen eller, om institutionen är stor, inom den egna avdelningen. Ledamöter ska inte heller bedöma ansökningar från egna doktorander eller gästforskare/postdoktorer.
 • Även nära samarbete med kollegor ska göra att en ledamot avstår från att bedöma ärendet. En absolut gräns för när ett samarbete med tidigare doktorander eller kollegor inte längre ska anses påverka objektiviteten, eller är av ringa grad, är omöjlig att sätta. Ett riktvärde kan vara 5 år efter det att samarbetet avslutats.
 • Den berörde ledamoten ska lämna möteslokalen vid diskussioner om ansökningar för vilka dennes opartiskhet kan ifrågasättas.
 • När ansökningar och tjänsteärenden bedöms ska bedömningen grundas på de bedömningskriterier som fastställts av Formas. Sökandens kvalifikationer ska sättas i relation till övriga sökandes motsvarande kvalifikationer. Någon diskriminering på grund av kön, ras, etnisk tillhörighet eller dylikt får inte förekomma.

Ledamöter i Formas olika organ ska verka för att dessa riktlinjer följs.

Formas integritetspolicy beskriver hur vi på Formas samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Du kan också se vilka rättigheter du har gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs hela integritetspolicyn

Fastställd 2021-09-28, att börja gälla från 2021-10-01

Denna policy riktar sig till samtliga personer som deltar i forskningsrådets verksamhet; medarbetare, ledamöter i Formas forskarråd, Rådet för evidensbaserade analyser och Klimatpolitiska rådet, deltagare i beredningsgrupper och andra personer som reser på uppdrag av Formas.

Bakgrund

Formas är ett forskningsråd för hållbar utveckling. Genom våra olika verksamhetsområden bidrar vi på många sätt till ökad hållbarhet och vi har både ett ansvar och förväntningar på oss om att vi ska leva som vi lär. Samtidigt samverkar vi med ett stort antal aktörer och har internationella uppdrag, vilket gör möten till en viktig del av vår verksamhet. Covid-19-pandemin har visat att de flesta fysiska möten går att genomföra digitalt. Vi har utvecklat en expertis på digitala möten som vi ska upprätthålla, så att vi kan inspirera andra till minskade utsläpp från resor. Detta är i linje med vårt övergripande miljömål om att minska utsläpp från tjänsteresor årligen och uppnå noll nettoutsläpp 2030. Genom att följa riktlinjerna i den här policyn kan Formas bidra till såväl den ekologiska dimensionen i Agenda 2030 som den sociala och ekonomiska. Särskilt till det globala hållbarhetsmålet 13 Bekämpa klimatförändringar, men också till 3 God hälsa och välbefinnande och 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Digitalt först

För att minska utsläppen och samtidigt hushålla med kostnader och vår tid ska vi sträva efter att hålla nere antalet möten och i första hand använda digitala mötesformer, i stället för att resa. Vi ska också sträva efter att hålla möten korta. Även när vi själva kallar till möten ska resfria alternativ alltid prioriteras och vi ska erbjuda möjlighet att medverka digitalt och på lika villkor i eventuella fysiska möten. När vi själva blir inbjudna till möten ska vi alltid fråga efter möjlighet att delta digitalt. Beredningsgruppsmöten sker digitalt.

En resa ska bara göras om den kan motiveras som nödvändig utifrån syftet med mötet, det mervärde den skapar för Formas och om den blivit godkänd av ansvarig chef. Alla resor ska bokas genom Formas resebyrå och genomföras så effektivt som möjligt med hänsyn till miljö, kostnad och tidsåtgång.

Inrikes resor ska i första hand göras med tåg. Endast i undantagsfall ska resor under 50 mil göras med flyg. För att säkerställa att arbete kan ske effektivt under resa med tåg kan tågresan bokas i tyst vagn eller, efter överenskommelse med chef, i första klass. Om en flygresa trots allt är nödvändig ska den i normala fall bokas i ekonomiklass och resan planeras för flera möten samtidigt så att tiden används effektivt.

Vid lokala resor ska kollektiva färdmedel prioriteras framför taxi och om avståndet är kort uppmuntras gång eller cykling.

Särskilda riktlinjer som gäller 1 oktober-31 december 2021

Tjänsteresor ska undvikas under hösten 2021. Resor inom Sverige ska endast genomföras om det kan ske på ett smittsäkert sätt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utrikes resor tillåts endast i undantagsfall och kräver beslut av avdelningschef, när resa gäller avdelningschef ska beslut fattas av generaldirektör. I dessa fall ska möjligheten att delta digitalt vara begränsad och mervärdet av resan för verksamheten vara påtaglig. Fysiska möten med externa parter i Formas lokaler ska undvikas och Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska alltid följas.

Uppdaterad:26 oktober 2021
Sidansvarig: Jonna Jonsson