Återkommande och löpande bidrag

Formas har återkommande utlysningar för bidrag till att anordna konferenser och workshops och för kommunikationsprojekt. Akutbidrag kan sökas under hela året. Dessa bidrag beskrivs generellt nedan, men sökande ska alltid utgå från aktuell utlysningstext.

Konferenser och workshops

Formas kan täcka kostnader i samband med anordnandet av konferenser och workshops. Mötet ska ha relevans för Formas ansvarsområden och bedöms utifrån den vetenskapliga kommitténs sammansättning, konferensens internationella inslag, främjande av förnyelse inom forskningsområdet, samt konferensens värde för kommunikation och samverkan inom området.

Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för att organisera konferenser och workshops.

Se information om aktuella utlysningar.

Kontaktperson Konferenser och workshops

Kenneth Nilsson
Telefon: +46- (0)8-775 40 40
E-post: kenneth.nilsson@formas.se 

Kommunikationsprojekt

Syftet med Formas kommunikationsprojekt är att föra ut kunskap från forskning inom Formas ansvarsområden. Bidrag kan sökas för utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter. Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för kommunikationsprojekt. 

Se information om aktuella utlysningar.

Kontaktperson Kommunikationsprojekt

Alexander Fälldin
Telefon: +46(0)8-775 40 65 
E-post: alexander.falldin@formas.se

Cathrine Beijer
Telefon: +46 (0)8-775 40 31
E-post: cathrine.beijer@formas.se

 

Akutbidrag för att säkerställa framtida tillgänglighet av data

Ett akutbidrag kan sökas inom samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inom de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata eller insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, eller deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas.

För att få söka ett akutbidrag måste projektledaren och eventuell medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Formas akutbidrag är årligt återkommande och går att söka under hela året.

Se information om aktuella utlysningar.

Kontaktperson Akutbidrag

Kenneth Nilsson 
Telefon: +46 (0)8 775 40 40 
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Kristina Laurell

2017-12-12