Utforska – Formas öppna utlysning

I Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt, välkomnar vi ansökningar inom Formas tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat.

Vi har förändrat vår årliga öppna utlysning

Årliga öppna har under många år varit Formas största utlysning. Inför 2024 har vi utvecklat utlysningen för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför. Konkret innebär detta att årliga öppna har delats upp i två separata utlysningar, en utlysning för forskare tidigt i karriären och en utlysning för forskningsprojekt.

 

Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt

Det övergripande målet är att stödja nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområden. Utlysningens långsiktiga syfte är att främja en tydlig förflyttning av kunskapsläget som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom områden av stor relevans för hållbar utveckling.

 

Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Syftet med utlysningen är ge lovande forskare tidigt i karriären ändamålsenliga möjligheter att ta nästa steg i sin karriärutveckling, gärna i tvärvetenskaplig riktning, och att utveckla sin självständighet som forskare.

Tidgare öppna utlysningar

Finansierade projekt 2023

Utlysningen beslutades 7 november 2023.

Förändringar av behörighet i Formas årliga öppna utlysning 2023

Är du huvudsökande (projektledare) för ett pågående forskningsprojekt som Formas finansierar? Följande förändringar av behörighet kan komma att påverka dig som vill söka medel från oss.

Förändringar i Formas årliga öppna utlysning

Forskning för en hållbar utveckling

Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling och som kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Den forskning som stöds av Formas ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, ha förutsättningar att komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt och kan avse alla samhällsnivåer. Formas arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt att genus och andra kritiska perspektiv får genomslag i forskningen.

FN:s medlemsländer beslutade 2015 om 17 globala hållbarhetsmål för att stödja och påskynda arbetet för en hållbar utveckling. Målen gäller alla länder och nivåer - globalt, regionalt, nationellt och lokalt och är centrala inom Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Tio beredningsgrupper

Indelningen av beredningsgrupperna är inspirerad av de globala hållbarhetsmålen. Den är också gjord för att kunna hantera såväl den innehållsliga bredden som mängden av de drygt femtonhundra ansökningar som inkommer till Formas årliga öppna utlysning. Beredningsgrupperna är därför brett definierade för att kunna täcka olika sociala, ekonomiska och miljömässiga mål inom Formas ansvarsområden.

Den sökande ska själv formulera sina frågeställningar. Gränserna mellan grupperna är inte strikta. Samma ansökan kan höra hemma i flera grupper, men kommer att bedömas i den grupp som har mest lämpad kompetens bland granskarna.

Syftet med texterna är att hjälpa den som söker till den årliga öppna utlysningen att själv avgöra vilken grupp, eller vilka grupper, som ansökan bäst passar in i.

Beredningsgruppernas sammansättning

Grupperna består av 15-20 granskare, såväl aktiva forskare som personer med erfarenhet av att använda forskningsresultat. Granskarna har kompetens för att bedöma samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig och teknisk forskning inom Formas ansvarsområden. De bedömer också interdisciplinär forskning (över disciplingränserna) och transdisciplinär forskning (gränsöverskridande mellan forskning och samhället).

För att säkerställa att beredningsgrupperna har kompetens för att granska samtliga ansökningar, fastställs sammansättningen av respektive beredningsgrupp först efter att ansökningarna har kommit in. Skulle det ändå saknas specifik kompetens för en särskild ansökan, bedöms den av ledamöter från andra beredningsgrupper, alternativt av externa granskare.

Bedömning och beslut

Beredningsgrupperna bedömer och rangordnar ansökningarna. Formas forskarråd fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten. Tillgängliga medel fördelas mellan grupperna efter söktryck, det vill säga hur många ansökningar som behandlats i respektive beredningsgrupp.

Relaterad information

Inom Weave kan forskare från två eller tre europeiska länder lämna in en forskningsansökan till någon av de deltagande finansiärerna och ansökan kommer bara genomgå en enda utvärdering.

Weave: Förenklad finansiering för projekt med deltagare från flera länder

På grund av kriget i Ukraina kommer det inte att vara möjligt att få medel för projekt som involverar forskningssamarbete med statliga eller federala forskningsinstitutioner i Ryssland och Belarus.

Formas följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

Uppdaterad:11 juli 2024
Sidansvarig: Judit Wefer