SBEP JTC 2024: Gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt om gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2024-07-15 15:00

Formas utlyser 20 miljoner svenska kronor till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan till det europeiska partnerskapet Sustainable Blue Economy Länk till annan webbplats. (SBEP) andra transnationella utlysning Gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och motståndskraftig blå ekonomi.

Totalt ingår trettiosju internationella forskningsfinansiärer i utlysningen som tillsammans bidrar med över 390 miljoner svenska kronor (35 M Euro) till forsknings- och innovationsprojekt som förväntas bidra till att stärka den europeiska blå ekonomin och motståndskraften hos marina ekosystem genom innovativa lösningar.

Utlysningen sker i två steg och öppnar 1 februari 2024.

Steg 1 (preliminära deadlines)

Deadline för inskickande av ”Pre-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 10 april 2024.

Utvärdering av ”Pre-proposal” sker under maj, juni och juli. En inbjudan att skicka in ”Full-proposal” meddelas via e-post preliminärt i mitten av juli 2024 från det internationella utlysningssekretariatet.

Formas kommer skicka ut anvisningar gällande inskickandet av ansökan till Prisma, till de svenska sökande som har kvalificerat sig till Steg 2 efter det att besked har lämnats från det internationella utlysningssekretariatet.

Steg 2 (preliminära deadlines)

Deadline för att skicka in ”Full-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 6 november 2024.

Deadline att skicka in Formasansökan i Prisma: 20 november 2024, information om innehållet i denna ansökan meddelas via mail från Formas.

Beslut

Ansökningar rekommenderade för finansiering meddelas via utlysningssekretariatet preliminärt den 15 mars 2025.

Formas beslut om finansiering, preliminärt mitten av april 2025, meddelas via Formas web och Prisma.

Projektstart 1 maj 2025 / 30 augusti 2025.

Denna utlysning syftar till att stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt (36 månader) som tar upp ett av de fyra prioriterade områdena nedan:

 1. Digital Twins of the Oceans (DTO) i regional delbassängskala
 2. Blå ekonomisektorer, utveckling av marina mångsidiga infrastrukturer
 3. Planering och förvaltning av användningen av havet på regional nivå
 4. Blue Bioresources

De fyra prioriterade områdena har valts ut för att stärka den europeiska blå ekonomin genom innovativa lösningar som främjar de marina ekosystemens återhämtning. Läs mer specifikt om syftet med de olika inriktningarna i utlysningstexten på ansökans internationella webbplats Länk till annan webbplats..

Den transnationella utlysningen vänder sig till sökande från alla forskningsdiscipliner. Sökande ska ingå i ett konsortium som består av minst tre oberoende behöriga partners från tre olika länder som söker finansiering från forskningsfinansiärer som deltar i utlysningen.

Viktigt: Se utlysningstexten på ansökans internationella webbplats Länk till annan webbplats. för ytterligare krav gällande konsortiet.

Formas och andra svenska forskningsfinansiärer har de senaste åren haft flera nationella utlysningar som angränsar till denna transnationella utlysning. Formas syfte med att delta i denna transnationella utlysning är att bidra med finansiering till kunskapsutveckling av en regenerativ, motståndskraftig och hållbar blå ekonomi. Därför måste projekten utvecklas på europeisk nivå och i de olika europeiska havsområdena: Medelhavet, Svarta havet, Östersjön, Nordsjön och Atlanten och etablera ett nära tvärsektoriellt samarbete mellan vetenskap, innovation och ekonomiska sektorer.

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium. Du bör utgå från den internationella utlysningstexten Länk till annan webbplats. för fullständig information gällande krav på konsortium, de tematiska beskrivningarna samt övriga krav som gäller för alla sökande i utlysningen.

Bidrag från Formas i denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare?

För att kunna ansöka om bidrag hos Formas i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare som söker bidrag från Formas via huvudsökande, ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet och söker bidrag från Formas behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte huvudsökande och dess organisation blir bidragstagare och medelsförvaltare för de svenska sökande; det vill säga projektledare på ansökan som skickas in till Formas och svensk PI eller projektkoordinator i den internationella ansökan och i det transnationella konsortiet.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering i denna transnationella utlysning kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader. Se utförlig beskrivning här.

Projekten ska vara 36 månader. Bidragets storlek som kan sökas från Formas är högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator oavsett hur många partners och medsökande som ingår i projektet. Formas önskar en svensk sökande PI (Huvudsökande/Projektledare), som koordinerar övriga svenska partners och medverkande sökande i ett konsortium.

Ansökan skrivs på engelska då beredningen av ansökan sker av en internationell expertgrupp. Läs mer om beredningen av ansökningarna i den transnationella utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Utvärdering av ansökan baseras på de krav och anvisningar som ställs av utlysningssekretariatet för den transnationella utlysningen SBEP 2024: Unified Paths to a Climate-Neutral, Sustainable, and Resilient Blue Economy: Engaging Civil Society, Academia, Policy, and Industry.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att sökande har blivit inbjuden av det internationella sekretariatet att skicka in en ”Full proposal”.

När du skickar in din ansökan (inklusive bilagor) via Prisma betraktas den enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Detta är en rekommendation: Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Då din ansökan bedöms av den transnationella utlysningens internationella expertgrupp kommer kriterierna för bedömningen av ansökan följa kriterierna presenterade i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du

Om du är koordinator för den transnationella utlysningen så skickar du in ansökan i utlysningens ansökningssystem, läs mer om hur du gör i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

När du som koordinator eller som PI (medsökande i den transnationella utlysningen) blir uppmanad att skicka in din ansökan till Formas, gör du det i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att sökande har blivit inbjuden av det internationella sekretariatet att skicka in en ”Full proposal”.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning av Formas:

 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökande som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.
 • Att de svenska sökande har sökt ett av de fyra första tematiska områdena.

Följande krav kommer att kontrolleras av utlysningssekretariatet:

 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på konsortiet är uppfyllda.

Läs om övriga krav som kommer att kontrolleras i den transnationella utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna beskrivna i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas av Formas i april 2025. Vi offentliggör besluten på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt finansierade i en transnationell utlysning är dispositionstiden lika med projekttiden. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat i Prisma.

För återapportering av projekt finansierade i en transnationell utlysning ska återrapporteringskraven ställda i utlysningstexten och i de internationella reglerna presenterade av utlysningssekretariatet följas. Formas kan också komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Stöd och genvägar

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:15 juli 2024