Hållbar blå ekonomi 2023

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt inom utlysningens fyra olika forskningsområden.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare Länk till annan webbplats..

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2024-01-23 15:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Hållbar blå ekonomi 2023

Dnr

Förnamn

Efternamn

Titel

Organisation

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02259

Cetecioglu Gurol

Zeynep

SEAREFINERY/


Förbättrad valorisering av marina källor och behandling av avfall för resurseffektiva blåt mat/foder och miljöhållbar materialutveckling

KTH

5 613 000

2023-02260

Quero

Amparo Jimenez

FOODIMAR/ Hållbart klimatvänligt kvalitetsmat Ingredienser från marina sidoströmmar

Chalmers Tekniska Högskola

3 318 229

2023-02261

Nordberg Karlsson

Eva

FunSea/ Funktionell bearbetning av odlad tång för nya livsmedelsprodukter

Lunds Universitet

3 333 332

2023-02262

Steinhagen

Sophie

Blue Bio Boost/ Effektivisera tångodling genom bättre utnyttjande av genetiska resurser

Göteborgs Universitet

3 372 001

2023-02265

Bensow

Rickard

BluEcho/ Från vetenskap till policy: utvärdera påverkan av och utveckla lösningar för fartygstrafik och havsbaserad vindkraftsparker genom detaljerade ljudkartor - BluEcho

Chalmers Tekniska Högskola

3 184 998

2023-02266

Ziegler

Friederike

BlueBoost/ Odling av brett utbud av lågtrofiska arter för att boosta hållbar produktion av blå mat med minskat miljöavtryck

RISE

3 349 477

2023-02268

Undeland

Ingrid

RE-BLUE/ Resurseffektiv produktion av blå mat från små underutnyttjade pelagiska fiskarter

Chalmers Tekniska Högskola

5 612 040

2023-02788

Giwercman

Aleksander

BLUEWAYSE/ BLÅ VÄG till ett hållbart Europa

Lunds Universitet

3 358 091

Formas utlyser 20 miljoner svenska kronor till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan till det europeiska partnerskapet Sustainable Blue Economy,  Länk till annan webbplats.SBEP, första transnationella utlysningen "The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future".

Totalt ingår 37 internationella forskningsfinansiärer i utlysningen som tillsammans bidrar med över 500 miljoner svenska kronor (50M euro) till forsknings- och innovationsprojekt som förväntas bidra till att stärka den europeiska blå ekonomin och motståndskraften hos marina ekosystem genom innovativa lösningar.

Utlysningen sker i två steg och öppnar den 13 februari 2023.

Steg 1 (preliminära deadlines)

Deadline för inskickande av ”Pre-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 14 april 2023.

Utvärdering av ”Pre-proposal” sker under april, maj och juni. En inbjudan att skicka in ”Full-proposal” meddelas via e-post preliminärt i början av juli 2023 från det internationella utlysningssekretariatet.

Formas kommer skicka ut anvisningar gällande inskickandet av ansökan till Prisma, till de svenska sökande som har kvalificerat sig till Steg 2 efter det att besked har lämnats från det internationella utlysningssekretariatet.

Steg 2 (preliminära deadlines)

Deadline för att skicka in ”Full-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 13 september 2023.

Deadline att skicka in Formasansökan i Prisma: 27 september 2023, information om innehållet i denna ansökan meddelas via mail från Formas.

Beslut

Ansökningar rekommenderade för finansiering meddelas via utlysningssekretariatet preliminärt den 15 januari 2024.

Formas beslut om finansiering, preliminärt mitten av februari 2024, meddelas via Formas web och Prisma.

Projektstart våren 2024

Fullständig utlysningstext finns på ansökans internationella webbsida:
https://bluepartnership.eu/#call Länk till annan webbplats.

Syftet med utlysningen är att genom kunskapsutveckling och därigenom bidra till att stärka den omvandling som behövs för att uppnå en klimatneutral, hållbar, produktiv och konkurrenskraftig blå ekonomi i Europa till 2030. Syftet är också att förbättra förutsättningar för och stödja arbetet med friska hav för både samhälle och miljö till 2050.

Utlysningen har fem tematiska områden där sökande kan välja att fokusera på ett område:

1. Planning and managing sea-uses at the regional level

2. Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy

3. Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed

4. Green transition of Blue Food production

5. Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean

OBS! Formas finansierar endast de projekt som fokuserar på ett av de fyra första områdena. Det innebär att Formas inte finansierar projekt inom område (5) Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean. De svenska forskare som vill söka medel för ett projekt på det ämnet är välkomna att söka medel från Rymdstyrelsen Länk till annan webbplats., som är den andra svenska myndigheten som finansierar denna utlysning.

De fem prioriterade områdena har valts ut för att stärka den europeiska blå ekonomin genom innovativa lösningar som främjar de marina ekosystemens återhämtning. Läs mer specifikt om syftet med de olika inriktningarna i utlysningstexten på https://bluepartnership.eu/#call Länk till annan webbplats.

Den transnationella utlysningen vänder sig till sökande från alla forskningsdiscipliner. Sökande ska ingå i ett konsortium som består av minst tre oberoende behöriga partners från tre olika länder som söker finansiering från forskningsfinansiärer som deltar i utlysningen.

Viktigt: Se utlysningstexten för ytterligare krav gällande konsortiet https://bluepartnership.eu/#call Länk till annan webbplats. .

Formas och andra svenska forskningsfinansiärer har de senaste åren haft flera nationella utlysningar som angränsar till denna transnationella utlysning. Formas syfte med att delta i denna transnationella utlysning är att bidra med finansiering till kunskapsutveckling av en regenerativ, motståndskraftig och hållbar blå ekonomi. Därför måste projekten utvecklas på europeisk nivå och i de olika europeiska havsområdena: Medelhavet, Svarta havet, Östersjön, Nordsjön och Atlanten och etablera ett nära tvärsektoriellt samarbete mellan vetenskap, innovation och ekonomiska sektorer.

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium.

Du bör utgå från den internationella utlysningstexten för fullständig information gällande krav på konsortium, de tematiska beskrivningarna samt övriga krav som gäller för alla sökande i utlysningen, se utlysningstexten här:

Bidrag från Formas i denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare? Länk till annan webbplats.

För att kunna ansöka om bidrag hos Formas i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare som söker bidrag från Formas via huvudsökande, ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet och söker bidrag från Formas behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte huvudsökande och dess organisation blir bidragstagare och medelsförvaltare för de svenska sökande; det vill säga projektledare på ansökan som skickas in till Formas och svensk PI eller projektkoordinator i den internationella ansökan och i det transnationella konsortiet.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering i denna transnationella utlysning kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader. Se utförlig beskrivning här Länk till annan webbplats..

Projekten ska vara 36 månader. Bidragets storlek som kan sökas från Formas är högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator oavsett hur många partners och medsökande som ingår i projektet. Formas önskar en svensk sökande PI (Huvudsökande/Projektledare), som koordinerar övriga svenska partners och medverkande sökande i ett konsortium.

Ansökan skrivs på engelska då beredningen av ansökan sker av en internationell expertgrupp. Läs mer om beredningen av ansökningarna i den transnationella utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Utvärdering av ansökan baseras på de krav och anvisningar som ställs av utlysningssekretariatet för den transnationella utlysningen SBEP 2023: The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att sökande har blivit inbjuden av det internationella sekretariatet att skicka in en ”Full proposal”.

När du skickar in din ansökan (inklusive bilagor) via Prisma betraktas den enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Detta är en rekommendation: Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Då din ansökan bedöms av den transnationella utlysningens internationella expertgrupp kommer kriterierna för bedömningen av ansökan följa kriterierna presenterade i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du

Om du är koordinator för den transnationella utlysningen så skickar du in ansökan i utlysningens ansökningssystem, läs mer om hur du gör i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

När du som koordinator eller som PI (medsökande i den transnationella utlysningen) blir uppmanad att skicka in din ansökan till Formas, gör du det i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att sökande har blivit inbjuden av det internationella sekretariatet att skicka in en ”Full proposal”. Efter du har lämnat in din ansökan.

Efter att du lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning av Formas:

 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökande som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.
 • Att de svenska sökande har sökt ett av de fyra första tematiska områdena.

Följande krav kommer att kontrolleras av utlysningssekretariatet:

 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på konsortiet är uppfyllda.

Läs om övriga krav som kommer att kontrolleras i den transnationella utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna beskrivna i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas av Formas i februari 2024. Vi offentliggör besluten på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt finansierade i en transnationell utlysning är dispositionstiden lika med projekttiden. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats. i Prisma

För återapportering av projekt finansierade i en transnationell utlysning ska återrapporteringskraven ställda i utlysningstexten och i de internationella reglerna presenterade av utlysningssekretariatet följas. Formas kan också komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Stöd och genvägar

Söker ni samarbetspartners till er ansökan?

Under perioden 13-23 mars pågår ett matchmaking event Länk till annan webbplats..

Mer information på bluepartnership.eu Länk till annan webbplats..

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

2023-08-29: Deadline att skicka in Formasansökan i Prisma uppdaterad till 27 september 2023 (tidigare 3 oktober 2023).

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:23 januari 2024