Blå innovation – Genomförandeprojekt

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Innovationsprojekt som tar sig an en komplex utmaning inom ett område med stor direkt eller indirekt inverkan på havs- och eller vattenmiljön eller utvecklingen av en näring där en vattenresurs nyttjas på ett hållbart sätt för att producera olika typer av värden. Systemperspektiv och samverkan mellan olika sektorer och discipliner är en central del för att kunna ta sig an den identifierade utmaningen, och ta fram lösningar som kan testas, implementeras och spridas.

VEM KAN SÖKA?

I projekten är behovsägaren, dvs ägaren av utmaningen, central. Behovsägaren kan till exempel vara en kommun, region, länsstyrelse eller annan organisation, ett kommunalt bolag eller näringsliv (ej enskild firma). Minst en part ska vara en behovsägare, och minst en part ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Kategori 1: Projektlängd 2-3 år och bidrag på 1-2 miljoner kronor per år. Max bidrag är 5 miljoner kronor.

Kategori 2: Projektlängd 4-5 år och bidrag på 2,5-4 miljoner kronor per år. Max bidrag är 20 miljoner kronor.

Kravet på medfinansieringsgrad är minst 20 % av total finansiering.

Total budget för utlysningen är 150 miljoner kronor.

Beslutad: 2023-10-17 13:45

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Blå Innovation - genomförandeprojekt 2023

Dnr

Sökande

Organisation

Projekttitel

Totalt beviljat belopp, kr

2023-01963

Charlotta Faith-Ell

Mittuniversitetet

Vätgas och kräftor

5 000 000

2023-01964

Eva Nordberg Karlsson

Lunds universitet

Framtidens fiskehamn – hållbart nyttjande av Östersjön silver

5 000 000

2023-01968

Hanna Ulmefors

RISE Research Institutes of Sweden AB

Hållbart nyttjande av marina resurser för högvärdiga slutprodukter: Förverkligande av ett blått bioraffinaderi i Sverige (MAREFINE)

19 996 824

2023-01972

Kathleen Murphy

Chalmers tekniska högskola

En behandlingsbarhets-sensor för vattenkvalitet-övervakning och behandling

17 946 647

2023-01974

Jurate Kumpiene

Luleå tekniska universitet

Bryta cykeln av per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) i miljön (Beat-PFAS)

19 919 636

2023-01980

Maria Viklander

Luleå tekniska universitet

Integrated surface water and groundwater management (ISGM)

19 992 737

2023-01984

Malin Tuvesson

Sundsvall Vatten AB

Resurseffektiv rening av avloppsvatten från näringsämnen i kallt klimat

20 000 000

2023-01987

Jesper König

VA SYD

Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

19 999 174

2023-01988

Josefine Klingberg

RISE Research Institutes of Sweden AB

Effektiv vattenanvändning i hushåll

19 671 230

2023-01997

Henrik Pavia

Göteborgs universitet

Hållbart nyttjande av marina och industriella vatten för att frigöra potentialen hos makroalger som framtidens livsmedel

19 991 495

Utlysningen riktar sig till en eller flera behovsägare med en komplex utmaning, där projektet genom nya lösningar och systemförändring ska bidra till en hållbar användning av våra vattenresurser. En behovsägare kan exempelvis vara en kommun, region, länsstyrelse, ideell organisation, ett kommunalt bolag eller ett företag inom den privata sektorn. Den identifierade utmaningen ska vara central för behovsägaren som genom ett långsiktigt arbete vill utveckla, testa och implementera lösningar.

Det finns många vattenrelaterade utmaningar, och möjligheter, som med rätt lösningar kan skapa förutsättningar för ett hållbart brukande av vatten. Olika vattenresurser utgör delar i ett komplext system, som hänger ihop på olika sätt och där förändringar i en del ofta får konsekvenser i en annan. Här är gemensamma insatser, systemförståelse och långsiktigt arbete avgörande för att kunna skapa hållbara lösningar.

Utlysningen vänder sig till behovsägare som har utmaningar som relaterar till någon eller flera typer av vatten, det vill säga sjöar och vattendrag, grundvatten och marina vatten. Utmaningarna kan exempelvis vara vattenbrist, föroreningar eller utveckling av hållbara blå näringar.

Projekten ska skapa förutsättningar för behovsägare att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning. I projekten ska minst en part vara behovsägare, och en part komma från universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst 3 och som mest 10 parter kan delta i projektet.

Komplexa projekt kräver samverkan mellan sektorer och discipliner. Det behövs resultat och kunskap från forskning såväl som tillämpning och dessutom en kombination av insatser för att åstadkomma önskade effekter.

Den identifierade utmaningen ska vara väl förankrad hos deltagande parter. Projekten ska kontinuerligt arbeta för att möjliggöra tester och implementering av framtagna lösningar med ambitionen att demonstrera lösningar i verklig eller verklighetsnära miljöer.

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Vatten är en förutsättning för allt liv, och allt vatten – grundvatten, sjöar och vattendrag och havsvatten – är sammankopplat. Vatten levererar många olika värden i våra samhällen i form av exempelvis livsmedel, transportvägar, arbetstillfällen och rekreation. Vi använder vatten i många av våra processer, vi transporterar våra varor på vatten, och vatten är helt centralt för vår livsmedelsförsörjning. Många av dessa aktiviteter innebär också en stor belastning på våra vattenresurser, och sättet vi idag använder våra hav och vårt vatten är inte hållbart. Vi behöver ta fram nya lösningar och i många fall genomföra systemförändringar för att skapa ett långsiktigt hållbart användande av våra havs- och vattenresurser.

Våra hav förväntas kunna ge ökade värden som kan tas ut i form av exempelvis livsmedel, material och energi. I Europas ”gröna giv” är en hållbar blå ekonomi en av nycklarna för att kunna ställa om till hållbara samhällen. Det ställer stora krav på att vi kan ta oss an och lösa de utmaningar som vi står inför gällande en ansvarsfull och hållbar användning av våra vattenresurser.

Innovation, demonstration och bred samverkan framhålls som viktiga delar inom ramen för FN:s årtionde för havsforskning, inom de kommande partnerskapen inom EU, A climate neutral and sustainable blue economy Länk till annan webbplats. och Water4All, Länk till annan webbplats. och inom ramen för EU:s missions Länk till annan webbplats..

Utlysningen ”Blå innovation – Genomförandeprojekt” är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Syftet med utlysningen är att skapa förutsättningar för en eller flera behovsägare att ta sig an en komplex utmaning, där lösningarna har potential att ge en direkt eller indirekt positiv inverkan på havs- och vattenmiljön. Projekten ska ha en hög ambition och hög potential att ge tydliga långsiktigt positiva effekter på vattenmiljön i den identifierade utmaningen. Utmaningen kan också utgå från utvecklingen av en näring där en vattenresurs nyttjas på ett hållbart sätt för att producera olika typer av värden. En utmaning kan exempelvis handla om vattenbrist, hanteringen av miljöföroreningar, miljöövervakning eller utvecklingen av en hållbar blå näring. Vattenrelaterade utmaningar hänger dessutom ofta samman med andra samhälls- och miljöutmaningar, som t.ex. klimatomställning och livsmedelsförsörjning.

Komplexa utmaningar innebär ofta att ett flertal aktörer behöver samverka för att kunna skapa framgångsrika och långsiktigt hållbara lösningar, då en aktör själv exempelvis inte har kapacitet, kunskap eller rådighet över flera delar i utmaningen som behöver förändras.

En komplex utmaning kan vara en kombination av till exempel:

 • tekniska eller finansiella utmaningar,
 • organisatoriska, policy- eller regelmässiga förutsättningar,
 • beteenderelaterade utmaningar som attityder, drivkrafter och/eller invanda mönster.

Projekten ska skapa förutsättningar för behovsägare att, tillsammans med andra aktörer, ta sig an en komplex utmaning. Den identifierade utmaningen ska kräva samverkan mellan sektorer och discipliner, forskning och tillämpning, och där ett systemperspektiv, samverkan mellan aktörer och en kombination av insatser behövs för att åstadkomma önskade effekter.

Det ska tydligt framgå av ansökan vilken påverkan på våra vattenresurser som projektet avser att adressera eller hur en vattenresurs kan användas på ett hållbart sätt för att skapa värden exempelvis inom en blå näring. I det nationella forskningsprogrammets agenda ”Kraftsamling för friska hav och vatten Länk till annan webbplats.” framgår utvalda strategiska teman och tvärgående perspektiv. I ansökan ska sökande beskriva vilka teman och perspektiv som projektet relaterar till, motivera vilka av agendans mål det bidrar till att uppfylla samt vilka effekter ett framgångsrikt projekt kommer att ge upphov till. För att projektet ska vara relevant så ska sökande tydligt visa att hållbarhetsperspektivet är en integrerad del av projektet, och hur detta följs upp.

Agendans teman är:

 • Stärka de akvatiska ekosystemens resiliens
 • Utveckla hållbar vattenresurshantering
 • Öka samhällets handlingskraft för hållbara hav och vatten

Agendans tvärgående forsknings- och innovationsperspektiv är Systemperspektiv, Öppen vetenskap och delaktighet och Från lokalt till globalt. I agendan finns en utförlig beskrivning av teman och perspektiv och syfte och mål med programmet.

Deltagande parter i projektet ska vara väl utvalda utifrån ett systemperspektiv på utmaningen, där deltagarna är centrala för att åstadkomma den förändring som projektet avser att driva. Här bör hänsyn tas till vilka sektorer och discipliner som behövs för att skapa den breda förståelse för systemet som krävs för att arbeta med förändringar. Parterna ska tillsammans ha kapacitet att på bästa sätt genomföra projektet, och kunna testa och implementera lösningar framtagna inom ramen för projektet. Deltagande parter ska visa att arbetet med utmaningen kommer att drivas långsiktigt, genom en försäkran (”Letter of intent”) från de parter där det bedöms stärka projektet.

Att leda ett tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt projekt kan vara krävande, och sökande ska visa att projektledningen är ändamålsenlig och har de erfarenheter, den förmåga och de resurser som krävs utifrån vald utmaning. I ett projekt med många parter bör en projektgrupp med representation från samtliga parter ingå som en del av projektledningen.

Samarbeten som tar nya grepp eller samordnar insatser uppmuntras, liksom att nyttja synergier med andra verksamheter som har identifierats som kopplar till den aktuella utmaningen. Här kommer även samverkan mellan discipliner som t.ex. samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik vara viktigt för att skapa goda förutsättningar för förståelse, spridning av lösningar samt möjliggörande av systemförändringar.

En viktig aspekt är att projektet arbetar för att sprida kunskap kring framtagna lösningar till relevanta aktörer för att på ett reellt sätt kunna bidra till målen i det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten. Det skapar förutsättningar för att framtagna lösningar kan skalas upp och användas och implementeras i samma typ eller liknande tillämpningar nationellt och/eller internationellt.

Projekts utformning behöver ta hänsyn till de risker och hinder som identifierats och kunna ställa om och etablera samsyn kring de hinder som uppstår eller identifieras längre fram.

Sökande i utlysningen ”Blå innovation – Genomförandeprojekt” kommer inte att kunna beviljas medel i utlysningen ”Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2023” för projekt som är närliggande. Sådana ansökningar kommer att avslås.

Utlysningen vänder sig till en bredd av aktörer som arbetar med olika typer av vattenfrågor, exempelvis kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella organisationer, kommunala bolag och företag inom den privata sektorn.

Endast flerpartsansökningar med minst en part från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle och minst en part från universitet, högskola eller forskningsinstitut accepteras. Totala antalet parter i projektet ska vara minst 3 och maximalt 10.

Minst en deltagande forskare från universitet, högskola eller forskningsinstitut ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

Innan du ansöker

Utlysningen välkomnar sökande från medelsförvaltare för alla typer av utlysningar Länk till annan webbplats. i Prisma, det vill säga universitet, högskolor och forskningsinstitut, och sökande från kommun, region, länsstyrelse, företag och övriga organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt Länk till annan webbplats..

Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar de medel med vilka Formas finansierar ett beviljat projekt. Det går att ansöka om att bli medelsförvaltare i vårt ansökningssystem Prisma. Det är viktigt att göra detta i god tid innan projektansökan ska registreras dock senast den 22 maj 2023 så att Formas hinner handlägga er förfrågan. Se vidare under avsnittet Huvudsökande från organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt.

 • Medelsförvaltaren är koordinerande projektpart som hanterar ansökan för samtliga projektparter i ansökningssystemet Prisma, via projektledaren.
 • Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar medel som Formas utbetalar till ett beviljat projekt, samt distribuerar medel från Formas till övriga projektparter enligt beslut från Formas.

För att säkra den vetenskapliga kvaliteten som ligger till grund för projektet ska minst en forskare med doktorsexamen delta i projektet. Det är dock inget krav att huvudsökanden (projektledaren) har en doktorsexamen.

Projekt kategori 1: projektlängd på 2-3 år och bidrag på 1-2 miljoner kronor per år. Maxbeloppet per år får inte överskridas. Maximalt bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Minsta bidrag per projekt är 2 miljoner kronor.

Projekt kategori 2: projektlängd på 4-5 år och en bidrag på 2,5-4 miljoner kronor per år. Maxbeloppet per år får inte överskridas. Maximalt bidrag per projekt är 20 miljoner kronor. Minsta bidrag per projekt är 10 miljoner kronor.

Behovsägaren får endast inkomma med en ansökan och endast inom en av projektkategorierna i utlysningen Blå innovation - Genomförandeprojekt. Ansökningar som inkommit till båda kategorierna kommer att avslås.

Kravet på medfinansieringgrad är minst 20 % av den totala finansieringen. Projektets medfinansieringsgrad definieras som den totala egenfinansieringen + i förekommande fall annat stöd privat, i relation till projektets totala finansiering.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd, se avsnittet Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer. Företag och annan ekonomisk verksamhet som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte motta medel i den här utlysningen, men kan delta in-kind. Verksamhetstypen enskild firma kan inte delta som part i projekt som söker medel via Formas utlysningar. Ansökningar som innefattar en eller flera parter av typen enskild firma kommer att avslås.

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där koordinerande projektpart kan vara en behovsägare, som exempelvis kommun, region, länsstyrelse, annan organisation, kommunalt bolag eller företag inom den privata sektorn, eller en akademisk aktör som ett universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Minst tre (3) organisationer och maximalt tio (10) organisationer kan delta som projektparter i ett projekt. Minst en projektpart ska vara en behovsägare, och minst en part ska komma från universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Skriftliga stödbrev, så kallade ”Letter of Intent”, som visar att projektet är väl förankrat i ledningen hos behovsägaren/behovsägarna samt hos andra parter där ett ”Letter of intent” bedöms stärka projektet, ska bifogas ansökan. Stödbreven ska visa att det finns en långsiktighet i projektet och att behovsägaren stöttar i implementeringar av framtagna lösningar. Stödbreven ska vara undertecknade av chef med rätt att fatta beslut om finansiering av projektet samt tester och implementering av lösningar. Se vidare under ”Obligatoriska bilagor”.

Projektdeltagare i finanseriade projekt förväntas delta i seminarier, workshops och nätverk inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten. Det innebär att projektledare och relevanta projektdeltagare deltar i aktiviteter som syftar till ett lärande och delande av erfarenheter mellan projekt, liksom med andra relevanta aktörer. Syftet är att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Det innebär att sökande bör utforma projektet så att resultaten kan gynna en mångfald av människor och att en projektgrupp utformas med hänsyn till jämn könsfördelning. Hänsyn bör tas även till fördelning av inflytande i projektet.

Det är upp till projektet att sätta samman mest lämpade projektgrupp, vilket påverkar bedömningen utifrån bedömningskriterierna angivna under rubriken Hur går bedömningsprocessen till?.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

Det går bra att huvudsökande (projektledare) samtidigt har ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller Årliga öppna utlysningen så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100 % finansiering.

Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande. Ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation. I denna utlysning tillämpas stödgrunden allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014.

Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Företag som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte ta del a medel i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind.

På Formas webbplats finns mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd Länk till annan webbplats..

Inför beslut genomför vi kreditkontroller av alla företag och ekonomiska verksamheter som kan komma i fråga för beviljning.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014. Inom utlysningen beviljas statligt stöd i huvudsak utifrån kategorin ”industriell forskning” i förordningen. Stödnivån beror av stödgrunden, storleken på företaget och hur projektkonsortiet är sammansatt, läs mer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning Länk till annan webbplats..

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och driftkostnader. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning och utveckling, samt innovation där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men projektet ska vara initierat och lett från Sverige. Endast forskningsaktörer som universitet, högskolor och forskningsinstitut kan få finansiering utanför Sverige. Företag eller annan ekonomisk verksamhet utanför Sverige kan inte beviljas medel i denna utlysning. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas. Den är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller ersätta kostnader för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige, i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer. Eventuella delar i projektet som bedrivs utanför Sverige, ska vara väl motiverade och får endast utgöra en begränsad del av projektet.

I utlysningen går det att söka i två kategorier med olika projektlängd och bidragsnivåer.

Kategori 1: Projektlängd 2-3 år och bidrag på 1-2 miljoner kronor per år. Max bidrag per projekt är 5 miljoner kronor. Minsta bidrag per projekt är 2 miljoner kronor.

Kategori 2: Projektlängd 4-5 år och bidrag på 2,5-4 miljoner kronor per år. Max bidrag per projekt är 20 miljoner kronor. Minsta bidrag per projekt är 10 miljoner kronor.

Kravet på medfinansieringsgrad är minst 20 % av den totala finansieringen. Projektets medfinansieringsgrad definieras som den totala egenfinansieringen + i förekommande fall annat stöd privat, i relation till projektets totala finansiering.

Bidraget till projektet kan omfatta maximalt belopp enligt ovan beskrivna kategorier (1 och 2) i miljoner kronor per år. Det går inte att söka för mer än det maximala årsbeloppet under något enskilt år. Det går däremot att söka för lägre belopp något av åren så länge genomsnittligt årsbelopp inte understiger angivna årsbelopp för respektive kategori. Om det totalt sökta beloppet överskrider angivna maximala årsbelopp eller det maximalt totalbelopp för sökt kategori kommer ansökan att avslås.

Projektets startmånad är förvalt i Prisma och går inte att ändra. Projektmedel får disponeras 12 månader efter projektslut. Slutlig ekonomisk återrapportering lämnas in inom tre månader efter avslutat projekt.

Du kan välja att skriva din ansökan på svenska eller engelska.

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, och sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så här ansöker du

Detta är en organisationsutlysning, som måste öppnas av organisationskontoansvarig för Prisma hos din organisation (medelsförvaltaren). Organisationskontoansvarig öppnar ansökan i Prisma och bjuder sedan in dig som projektledare så att du kan fylla i ansökan som vanligt. Om din organisation inte tidigare varit medelsförvaltare av medel från Formas, behöver din organisation först ansöka om ett organisationskonto.

När ansökan ska skickas in är det organisationskontoansvarig som gör detta i Prisma. Du kan läsa mer om organisationsutlysningar i Prismas användarstöd under rubriken Söka bidrag, organisation - Prisma support Länk till annan webbplats.

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Nedan följer information och instruktioner om person- och organisationskonton i Prisma.

Personkonto

Huvudsökande som ska fylla i informationen i ansökan och registrera den i ansökningssystemet behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd huvudsökande saknar personkonto ska personen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger, senast den 22 maj 2023.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

När den huvudsökande fyller i ansökningsformuläret i Prisma måste uppgift om medelsförvaltare och så kallad hemvist anges. Detta sker i rullistorna för ”Medelsförvaltare” och ”Projektets hemvist”. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot i Prisma. Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart (medelsförvaltaren), behöver därför vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma.

Om din organisation inte tidigare varit medelsförvaltare av medel från Formas, behöver din organisation ansöka om ett organisationskonto hos Formas i Prisma, se nedan.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Huvudsökande från medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Huvudsökande från medelsförvaltare som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

Företag, kommuner, branschorganisationer och andra organisationer kan ansöka om att bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas.

Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

 • Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Emily Dock Åkerman via e-post dockakerman@formas.se för att organisationen ska bli tillagd som möjlig medelsförvaltare för denna utlysning. Ange organisationsnummer i ditt meddelande. Detta gäller även om organisationen blivit godkänd som medelsförvaltare för ett projekt för i någon av Formas tidigare utlysningar.
 • Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i utlysningen Blå innovation – Genomförande-projekt, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

 • Om du inte vet om organisationen har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Emily Dock Åkerman via e-post dockakerman@formas.se innan ni ansöker om ett nytt konto. Ange ert organisationsnummer.

Det är viktigt att huvudsökanden i god tid ansöker om ett organisationskonto för den tilltänkta koordinerande projektparten (medelsförvaltaren) om ett sådant saknas i Prisma, dock senast den 22 maj 2023.

Hemvist - skapa en struktur för att beskriva organisationen

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges, en hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig i Prisma ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister). Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som exempelvis heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga i pdf-format för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal år för projektet som ansökan avser.
 • Startmånad. Observera att startmånad är förvalt i Prisma och inte går att ändra
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Läs bakgrundstexten, utlysningens syfte och inriktning noga. Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under avsnittet Hur går bedömningsprocessen till? Adressera alla kriterier i er ansökan (maximalt 35 000 tecken, inklusive mellanslag).

Följande ska beskrivas i ansökan:

Projektets relevans och potential (max 12 000 tecken inklusive mellanslag)

Bakgrund

 • Beskriv den kontext som projektet är en del av och varför projektet är viktigt i ett större perspektiv. Beskrivningen är viktig för att ge svenska och internationella bedömare en god förståelse av hur den lösning som projektet syftar till att uppnå, relaterar till olika delar av samhället.
 • Redogör för och karaktärisera den eller de utmaningar projektet tar sig an, tidigare prövade lösningar och vilka lärdomar som dragits från dessa.

Syfte och mål

 • Beskriv hur projektet kan bidra till utlysningens syfte och inriktning samt till en hållbar utveckling.
 • Konkretisera vilka utmaningar som projektet tar sig an ur ett systemperspektiv samt vilka teman, utmaningar och perspektiv i forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för Hav och Vatten som adresseras.
 • Beskriv förväntade mål och effekter med projektet på kort och lång sikt.
 • Beskriv hur implementeringen av projektets förväntade resultat och lösningar möter aktuella behov hos näringsliv, offentliga aktörer och/eller civilsamhället.
 • Beskriv hur spridningen av projektets förväntade resultat kan ge effekter hos andra aktörer, samt skalas upp nationellt och internationellt.

State-of-the-art

 • Beskriv den forskning och kunskap som ligger till grund för projektet.
 • Beskriv projektets kontext och nyhetsvärde och innovationshöjd hos förväntade resultat eller lösningar. Jämför projektets förväntade lösningar med eventuella andra relevanta lösningar, nationellt och internationellt.
 • Beskriv hinder och risker i projektet och föreslagna lösningars väg till implementering och nytta. Beskriv vilka konsekvenser identifierade hinder och risker kan få och hur de adresseras i projektet.
 • Beskriv om och hur implementeringen av framtagna lösningar är beroende av andra projektresultat och/eller immateriella hinder.

Genomförande (max 15 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera hur projektet ska genomföras med exempelvis arbetspaket, aktiviteter, metoder, arbetsplan och tidplan.
 • Beskriv hur kommunikation och nyttiggörande integreras i projektet för att skapa förutsättningar för spridning och uppskalning av de lösningar som genereras under projektet, samt skapar delaktighet, sprider kunskap, acceptans och intresse för projektet.
 • Beskriv tydligt vilka projektparter och projektdeltagare som är aktiva i vilka delar av projektet.
 • Reflektera kring hur jämställdhet och mångfald har integrerats i projektet.
 • Beskriv eventuella etiska övervägande och hur dessa hanteras i projektet.
 • Reflektera kring hur risker kan påverka projektets genomförande, tidplan och budget, hur sannolika de är samt hur detta är tänkt att hanteras, om det uppstår.

Aktörer (max 8 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Beskriv och motivera val av projektparter, deras kompetens, roller och delaktighet i projektet.
 • Beskriv hur projektparternas och andra behovsägares intressen tillvaratas i projektet samt hur tillvaratagandet kommer att ske.
 • Reflektera kring projektgruppens sammansättning (nyckelpersoner) utifrån kön samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män.

Referenser (max. 5 000 tecken inklusive mellanslag)

 • Referenser som har inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält. Det kan vara publikationer, tidigare arbeten relevanta för projektet, etc.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökandes organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

 • Personalkostnader: Stöd kan fås för faktiska lönekostnader för den tid som läggs på projektet. Detta gäller både för företag och annan ekonomisk verksamhet (som omfattas av EU:s statsstödsregler) och för andra typer av organisationer. För anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut får beloppet aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Den som får fullständig lönefinansiering från någon finansiär kan alltså inte få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad är sammanlagt maximalt 10 % av beviljat bidrag.

Kostnader för utrustning, byggnader och mark är stödberättigade i den utsträckning och under den tid som de används för projektet. För utrustning och byggnader det avskrivningskostnader som uppstår under projektets livscykel som är stödberättigade, för mark är de faktiska kapitalkostnaderna stödberättigade, dock med inskränkning enligt ovan.

 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. (Maximalt 500 tecken inklusive mellanslag.)

Budgetspecifikation

Här förklarar motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet. (Maximalt 9 000 tecken inklusive mellanslag.)

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde

Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.

 • Forskningsämne (SCB-kod)

Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.

 • Globala målen för hållbar utveckling

Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans.

Mer om målens innebörd. Länk till annan webbplats.

 • Nyckelord

Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till beviljade projekt kallas medelsförvaltare.

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Hemvist - skapa en struktur för att beskriva organisationen under avsnittet Så här ansöker du.

Medverkande

Redovisa samtliga projektdeltagare med namn, organisation samt roll i projektet. Fyll i uppgifterna i valfritt tabellformat, spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma.

CV

CV inklusive relevanta meriter för nyckelpersoner laddas upp i pdf-format i Prisma. Max 1 A4-sida per person.

I denna utlysning kan forskare vid våra allmänt godkända medelsförvaltare inte länka till redan inlagda CV uppgifter i Prisma. Detta för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV:n ska kunna göras.

I CV ska relevanta uppgifter som visar de kompetenser som är viktiga i projektet för respektive nyckelperson redovisas. Exempelvis erfarenhet från relevant forskning, implementering, samverkan och projektledning.

CV bör innehålla följande: Namn, Kön, Organisation, Titel, Medverkan i %, Medverkan i timmar, Roll i projektet, Relevant kompetens och erfarenhet, Motivering till varför personen är en nyckelperson, Övrigt.

Letter of Intent

Stödbrev, ”Letter of Intent”, som visar att projektet är väl förankrat i ledningen hos behovsägaren/behovsägarna samt hos andra parter där ett ”Letter of intent” bedöms stärka projektet. Stödbreven ska visa att det finns en långsiktighet i projektet och att behovsägaren stöttar i implementeringar av framtagna lösningar. Stödbreven ska vara undertecknade av chef med rätt att fatta beslut om finansiering av projektet samt tester och implementering av lösningar.

Bilagor

Obligatoriska bilagor:

 • Lista över medverkande projektdeltagare (i pdf-format)
 • CV för nyckelpersoner i projektet (max 1 A4 sidor per deltagare, i pdf-format)
 • Letter of Intent (i pdf-format)

Valfria bilagor:

 • Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet PDF kan laddas upp.

Efter att du lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisationer är uppfyllda.
 • Kreditkontroll av alla projektparter som är företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp med kompetens att täcka temat för utlysningen och representation från en bredd av samhällsaktörer och forskare. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Bedömningen kommer att ske separat för de två kategorierna (Kategori 1 och 2). Söktryck och kvalitet hos ansökningarna kommer att avgöra hur budget fördelas mellan de två kategorierna. Formas kommer även att beakta projektportföljen inför beslut för att möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av teman inom ramen för utlysningen.

Läs mer om Formas bedömningsprocess här: Så här går bedömningsprocessen till - Formas Länk till annan webbplats.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och inriktning.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • I ansökan framgår det tydligt vilken effekt föreslagen lösning kommer ha i form av nytta i samhället.

Potential

 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Den forskning som ligger till grund för projektet håller hög kvalitet.
 • Projektets förväntade resultat och/eller lösning ligger i framkant inom sitt fält, och har ett väsentligt nyhetsvärde eller innovationshöjd.
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och/eller spridning.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Projektets planerade hantering av eventuella hinder eller risker som kan påverka genomförandet av projektet är väl genomtänkt och ändamålsenlig.
 • Projektets planerade kommunikation är ändamålsenlig och väl beskriven avseende hur den kan skapa intresse och delaktighet för projektet och tillämpning av framtagna lösningar bland aktuella målgrupper.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämställdhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 17 oktober 2023. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma. Länk till annan webbplats.

Den ekonomiska rapporteringen för projekt i denna utlysning följer samma struktur som ansökan. Kostnader och finansiering rapporteras enligt samma struktur som ansökan har.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Stöd, genvägar och mallar

Digital kraftsamling för friska hav och vatten

Varmt välkommen till ett webbinarium med matchmaking - en digital kraftsamling för friska hav och vatten tisdag den 7 februari 2023 kl. 13.00-15.00.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

 • Under "Krav på sökande organisationer" har vi ändrat formuleringen från "Huvudssökande" till "Behovsägaren".
 • Under "Kostnader du kan söka finansiering för" har vi förtydligat att endast forskningsaktörer som universitet, högskolor och forskningsinstitut kan få finansiering utanför Sverige.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningen

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:17 oktober 2023