Smak och sensorik – från jord till bord

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tillämpade forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt som bidrar till ökad kunskap och utveckling inom området smak och sensorik

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, företag (ej enskild firma), offentliga organisationer, och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. Endast flerpartsansökningar som inkluderar minst en forskningsutförare och minst en behovsägare (näringsliv, bransch-/ intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation) kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till tre år.
I genomsnitt 2 miljoner kronor per år över de år ansökan avser. Maximal finansiering för ett 36 månader långt projekt är 6 miljoner kronor.

Beslutad: 2022-11-23 10:40

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Att utveckla nya hälsosamma livsmedel, med mindre klimatpåverkan och mindre känslighet för yttre störningar, är ett första steg för att vi ska uppnå en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning med minskad klimatpåverkan. Men det räcker inte. Konsumenten måste också tilltalas av dessa livsmedel för att välja dem framför andra och därmed skapa en efterfrågan. Här är smak och sensorik en nyckelfaktor till framgång.

Formas utlyser därför medel för tillämpade forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt som bidrar till ökad kunskap och utveckling inom området smak och sensorik hos aktörer inom livsmedelssystemet.

För att resultaten ska svara mot de behov som finns hos aktörer i livsedelssystemet och skapa nytta samhället ser vi ser ett stort av värde av samverkan mellan akademi, bransch och andra aktörer i samhället. Projekten ska därför vara flerpartsprojekt och bestå av minst en part som är forskningsutförare och minst en part som är behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch- eller intresseorganisation.

Du kan söka upp till 6 miljoner kronor för tillämpade forsknings- eller utvecklingsprojekt som är upp till 36 månader (tre projektår) långa. Formas har avsatt totalt 60 miljoner kronor för denna utlysning

Livsmedelsstrategin betonar behovet av att stärka konkurrenskraften inom den svenska livsmedelssektorn och att öka den inhemska matproduktionen. Maten ska också produceras hållbart och möta konsumenternas efterfrågan. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har mängden importerade livsmedel ökat kraftigt och idag importerar vi drygt hälften av den mat vi konsumerar. Detta är inte hållbart. Förutom att det bidrar till en stor miljö- och klimatpåverkan gör det oss sårbara vid kris. Något som aktualiserats under de senaste två årens pandemi men även i samband med det förändrade europeiska säkerhetsläge vi nu står inför. Vidare ser vi att ohälsa orsakad av dåliga matvanor ökar kraftigt vilket gör att vi även behöver ett skifte till ett hälsomässigt hållbart system.

Att utveckla nya hälsosamma livsmedel, med mindre klimatpåverkan och mindre känslighet för yttre störningar, är ett första steg för att vi ska uppnå en trygg livsmedelsförsörjning med minskad klimatpåverkan. Men det räcker inte. Konsumenten måste också tilltalas av dessa livsmedel för att välja dem framför andra och därmed skapa en efterfrågan. Här är smak och sensorik en nyckelfaktor till framgång.

Människan har fem grundsmaker (sött, surt, salt, beskt samt umami) men hur vi uppfattar smak påverkas av en mäng olika faktorer. Sensorik handlar om vad vi kan uppleva med våra sinnen.

Lukt, konsistens, utseende/paketering, temperatur, omgivande ljud, våra tidigare erfarenheter, tidigare miljöer som vi vistats i och vårt mående är exempel på faktorer som påverkar vår upplevelse av ett livsmedel.

Förutom att vår upplevelse av ett livsmedel påverkas av mängd olika yttre faktorer i samband med att vi äter så påverkas smakupplevelsen av hur livsmedlet har producerats i primärled och processats i förädlingsled. Vilken sammansättning fodret till höns eller kor har haft kan exempelvis påverka smak hos ägg eller mjölk. Tomater som odlats på friland har en annan smak än tomater som odlats i växthus. Potatis som odlats i sandjord kan ha en annan smak än potatis som odlats i lerjord. Ett magert kött ger en annan smakupplevelse än ett kött med mycket insprängt fett. Graden av mörning är en annan faktor som påverkar smak och smakupplevelse hos kött.

Eftersom vår smakupplevelse delvis beror av vår förmåga att uppleva med våra sinnen så innebär en påverkan på dem även en påverkan på smakupplevelsen. Detta är i dag högaktuellt då studier visar att drygt 20 procent av de personer som drabbats av Covid-19 har nedsatt smak och luktsinne. I Sverige antas 300 000–400 000 personer vara drabbade av detta. En ytterligare faktor som påverkar våra sinnen är vår ålder. Vi lever allt längre och med ökad ålder försämras vår förmåga att se, känna lukt och smak. Som gamla kan vi även få problem att tugga och svälja.

Sverige har en lång tradition av högkvalitativ forskning inom mat och hälsa. Fördjupad kunskap, utveckling och tillämpning av kunskap om sensorik behöver dock i högre grad integreras inom livsmedelsproduktion och förädling, nutrition och hälsa för att möta efterfrågan på hälsosam, god och klimatsmart mat. Förståelse behöver också öka kring sensorik i relation till behov och förutsättningar hos olika grupper av människor i samhället och i olika skeden i livet, liksom deras kulturella och historiska sammanhang. Sociala och kulturella aspekter påverkar nämligen våra matval och måltider. Matens, måltidens och gastronomins betydelse för välbefinnande, identitet, social samvaro och grupptillhörighet påverkar i sin tur livsmedelssystemets utveckling.

En utvecklad förståelse och tillämpning av kunskap om smak och sensorik ökar förutsättningar för en större efterfrågan av befintliga hållbara produkter. Konsumenternas efterfrågan är en viktig drivkraft för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Att utveckla hållbara livsmedel med goda sensoriska egenskaper är centralt för att öka såväl acceptans som tillgänglighet när livsmedlet förs ut på marknaden. Det kan vidare underlätta för både etablerade och nya företag att nå ut med produkter och därmed stärka konkurrenskraften.

Syftet med den här utlysningen är att finansiera tillämpade forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt som bidrar till ökad kunskap och utveckling inom området smak och sensorik hos aktörer inom livsmedelssystemet. Detta kommer att bidra till Sveriges omställning till en konkurrenskraftig och trygg livsmedelsförsörjning med hälsosamma livsmedel och minskad klimatpåverkan.

Svenska råvaror, svensk mat och gastronomi har ett internationellt gott anseende men kunskap och kompetens om konsumenten samt nya metoder, tekniker och optimerade processer för förädling av svenska råvaror och biprodukter behöver stärkas, hela vägen från jord till bord. Inom området smak och sensorik är exempelvis följande områden betydelsefulla men det kan även finnas ytterligare områden som inte har beaktats:

 • Öka kunskapen om och utveckling av nya metoder, tekniker och optimerade processer för en förbättrad smak- och sensorikupplevelse hos olika konsumentgrupper exempelvis de med nedsatt förmåga att känna lukt eller smak. Vidare, hur dessa metoder och processer sedan kan tillämpas i praktiken i primärproduktion och förädlingsled.
 • Öka kunskapen om förutsättningar och villkor som kan råda för olika grupper i samhället. Det kan till exempel handla om hur sensoriska egenskaper hos livsmedel påverkar olika grupper av konsumenter i deras val i riktning mot mer hälsosam och hållbar konsumtion och minskat matsvinn.
 • Öka kunskapen om vad som påverkar konsumenter i relation till livsmedlens sensoriska egenskaper utifrån marknadsföring och hur sociala och kulturella normer spelar in när det kommer till att förändra mat- och konsumtionsvanor.
 • Utveckla produkter och tjänster som kan bidra till bevarande av matkultur, till utveckling av måltidsupplevelser och en ökad upplevelseturism och därmed till högre lönsamhet både i livsmedelssektorn och inom besöksnäringen.
 • Utveckla metoder som förutsäger och mäter smakupplevelse utifrån multisensoriska perspektiv. Det behövs även metoder som gör det möjligt att förutsäga sensorisk kvalitet utifrån produktens egenskaper och måltidssituationen. För detta behövs även utveckling av sensoriska analyser, sensoriska vokabulär, och möjligheter att förutsäga sensorisk kvalitet baserat på måltidssituationen och livsmedlens egenskaper.

För såväl tillämpade forskningsprojekt som för utvecklingsprojekt är kombinationen av vetenskapligt grundad kunskap och kunskap grundad på praktik och beprövad erfarenhet av stort värde. Samverkan mellan olika aktörer inom livsmedelssystemet och forskare från olika discipliner skapar också goda förutsättningar för skalbarhet och spridning av kunskap, nya metoder och lösningar. Projekten ska därför vara flerpartsprojekt och bestå av minst en part som är forskningsutförare (akademi eller forskningsinstitut) och minst en part som är behovsägare (näringsliv, bransch- eller intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation).

Projekten kan pågå i upp till 36 månader och omfatta en total budget om maximalt 6 miljoner kronor för ett 36 månader långt projekt (tre projektår). Projektbidrag kan maximalt omfatta två miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Formas har avsatt totalt 60 miljoner kronor för utlysningen.

Den här utlysningen ges inom ramarna för det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Behovet av forskning och utveckling inom området smak och sensorik har identifierats i såväl forskningsprogrammets strategiska forskningsagenda ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem” som i Sweden Food Arenas innovations-och forskningsagenda Länk till annan webbplats..

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag och branschorganisationer, som är medelsförvaltare för all typer av utlysningar, eller medelsförvaltare för ett enskilt projekt är välkomna att söka medel.

Utlysningen riktar sig till projektgrupper där minst en projektpart är från en forskningsutförare och minst en behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch/eller intresseorganisation. Projektgruppen ska inkludera minst en forskare med doktorsexamen men denna behöver inte vara den koordinerande projektparten (huvudsökande), andra medverkanden behöver inte ha doktorsexamen.

OBS! Endast juridiska personer kan söka i utlysningen, därför kan inte verksamhetstypen enskild firma söka medel eller medverka i projekt.

Utlysningstext

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Innan du ansöker

 • För att säkra den vetenskapliga kvaliteten ska projektet inkludera minst en forskare med doktorsexamen. Det måste dock inte vara huvudsökanden (projektledaren) som har doktorsexamen.
 • Huvudsökande (projektledaren) ska ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in projektansökan. Medverkande deltagare ska ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in CV och eventuella publikationer relevanta för ansökan. Skapa personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande till utlysningen Smak och sensorik – från jord till bord. Alla slutregistrerade ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.
 • Huvudsökande får endast inkomma med en ansökan i utlysningen Smak och sensorik – från jord till bord. Det går däremot bra att vara medverkande deltagare i flera ansökningar så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.
 • Det går bra att huvudsökande (projektledare) samtidigt har ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller Årliga öppna utlysningen så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.
 • Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd, se avsnittet Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer.
 • Projekttidens längd måste vara 12, 24 eller 36 månader det vill säga ett, två, eller tre projektår.

Utlysningen välkomnar sökande från både medelsförvaltare för alla typer av utlysningar i Prisma, det vill säga universitet, högskolor och forskningsinstitut, och sökande från företag och övriga organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar de medel som Formas finansierar ett beviljat projekt. Det går att ansöka om att bli medelsförvaltare i vårt ansökningssystem Prisma. Det är viktigt att göra detta i god tid innan projektansökan ska registreras dock senast den 13 maj 2022 så att Formas hinner handlägga er förfrågan. Se vidare under avsnittet Huvudsökande från organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt.

 • Medelsförvaltaren är koordinerande projektpart som hanterar ansökan för samtliga projektparter i ansökningssystemet Prisma, via projektledaren.
 • Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar medel som Formas utbetalar till ett beviljat projekt, samt distribuerar medel från Formas till övriga projektprojektparter enligt beslut från Formas.

När ni ansöker om finansiering till ett projekt kan ni söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader, utrustning, mark och byggande, kostnader för konsulter och licenser, övriga direkta kostnader inklusive resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning och utveckling, samt innovation där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Observera att företag eller annan ekonomisk verksamhet utanför Sverige inte kan motta medel i denna utlysning. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas. Den är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller ersätta kostnader för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige, i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

I Formas utlysning, Smak och sensorik- från jord till bord, kan ett projekt maximalt beviljas sex miljoner kronor för ett 36 månader långt projekt. Projekttidens längd måste vara 12, 24 eller 36 månader (ett, två eller tre projektår) långt.

Bidraget till projektet kan maximalt omfatta 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Det går alltså att söka för mer än 2 miljoner kronor ett år så länge det sökta beloppet ett annat år av projekttiden är lägre än 2 miljoner kronor. Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 2 miljoner kronor per år kommer ansökan att avslås.

Projektets startmånad är förvalt i Prisma och går inte att ändra, eftersom medel för hela första projektåret kommer att betalas ut under 2022. Projektmedel får disponeras 3 månader efter projektavslut. Därefter lämnas slutlig ekonomisk återrapportering in inom tre månader.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför gärna dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vänligen var uppmärksam på att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma. Vi rekommenderar att du kontrollerar språket i texten i god tid innan du slutregistrerar din ansökan.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Nedan följer information och instruktioner om person- och organisationskonton i Prisma.

Personkonto

Huvudsökande som ska fylla i informationen i ansökan och registrera den i ansökningssystemet behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd huvudsökande saknar personkonto ska personen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger, senast den 13 maj 2022.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

När den huvudsökande fyller i ansökningsformuläret i Prisma måste uppgift om medelsförvaltare och så kallad hemvist anges. Detta sker i rullistorna för ”Medelsförvaltare” och ”Projektets hemvist”. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot i Prisma. Den organisation som huvudsökande representerar, så kallad koordinerande projektpart (medelsförvaltaren), behöver därför vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto i Prisma.

Om din organisation inte tidigare varit medelsförvaltare av medel från Formas, behöver din organisation ansöka om ett organisationskonto hos Formas i Prisma. Observera att övriga projektparter inte behöver ett organisationskonto och ska därför inte ansöka om organisationskonto.

Huvudsökande från medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

I de flesta fall har universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter redan ett organisationskonto i Prisma sedan tidigare och det finns därför som default förval i rullgardinslistan för Medelsförvaltare i ansökningsformuläret.

Huvudsökande från organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt.

Företag, kommuner, branschorganisationer och andra organisationer kan ansöka om att bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt. Beslut om att godkänna organisationer som medelsförvaltare i dessa fall tas i samband med beviljning av medel i utlysningen. Inför beslut genomförs kreditkontroller av alla företag och organisationer med annan ekonomisk verksamhet som kan komma att beviljas medel. Det är dock viktigt att organisationen har ett organisationskonto hos Formas i Prisma innan huvudsökanden börjar ansöka om bidrag i utlysningen.

Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt

 • Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Kuznetcova via e-post anna.kuznetcova@formas.se för att organisationen ska bli tillagd i listan (rullistan i Prisma) med möjliga medelsförvaltare för denna utlysning. Ange organisationsnummer i ditt meddelande. Detta gäller även om organisationen blivit godkänd som medelsförvaltare för ett projekt för i någon av Formas tidigare utlysningar.
 • Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i utlysningen Smak och sensorik – från jord till bord, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.
  Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats.
 • Om du inte vet om organisationen har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Kuznetcova via e-post ann.kuznetcova@formas.se innan ni ansöker om ett nytt konto. Ange ert organisationsnummer.

Det är viktigt att huvudsökanden i god tid ansöker om ett organisationskonto för den tilltänkta koordinerande projektparten (medelsförvaltaren) om ett sådant saknas i Prisma, dock senast den 13 maj 2022.

Hemvist - skapa en struktur för att beskriva organisationen:

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. En hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig i Prisma måste bygga upp en organisationskontostruktur med enheter och underenheter (hemvister). Om organisationen saknar avdelningar ange en enhet som heter, exempelvis, detsamma som projektinriktningen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd.

Organisationen måste ha minst en hemvist eftersom uppgiften är obligatorisk när ansökan ska registreras in av den huvudsökande.

Läs mer om att skapa hemvister och visa nivåer för hemvister i Prisma Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader.
 • Startmånad. Observera att startmånad är förvalt i Prisma och inte går att ändra.
 • Antal år för projektet.
 • Projekttitel på svenska (max. 200 tecken inklusive mellanslag).
 • Projekttitel på engelska (max. 200 tecken inklusive mellanslag).
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max. 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska (max. 1 500 tecken inklusive mellanslag).
 • Sammanfattning på engelska (max. 1 500 tecken inklusive mellanslag).

Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Ta del av bedömarnas kriterier i denna utlysningstext, när du beskriver projektet i följande tre delar.

 • Projektets relevans och potential (max. 8 000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv målet med projektet samt hur det relaterar till utlysningens mål och syfte. Redogör för den forskning och/ eller aktuell utvecklingsnivå som ligger till grund för projektet samt beskriv varför det är angeläget att genomföra det. Vilken effekt kommer det förväntade resultatet ha?
 • Projektets genomförande (max. 15 000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv hur arbetet i projektet kommer att genomföras. Ange projektplan, inklusive aktiviteter, och tidsplan. Ange plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har integrerats i projektet.
 • Projektparter (max. 8000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv vilken kompetens som finns i projektet samt dess betydelse för projektets genomförande och resultatens nyttiggörande. Beskriv projektdeltagarnas medverkan och hur samverkan sker med relevanta intressenter och användare. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har beaktats när det gäller projektgruppens utformning.
 • Referenser (max. 5 000 tecken inklusive mellanslag) Referenser som har inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält.

Budgeterade kostnader och övrig information

Huvudsökande ansvarar för att fylla i ansökan med stöd av information från den egna organisationen och från de övriga deltagande projektparterna. Beroende på parternas organisatoriska tillhörigheter gäller olika regler för finansiering av parternas kostnader i projektet.

Projektets budget, finansiering och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. Vi rekommenderar att budget och budgetspecifikation skrivs på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Observera att första utbetalningen till beviljade projekt sker december 2022 men du lägger budget för 2023, 2024, 2025.

Information som ska anges för samtliga parterna i projektet

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av den koordinerande projektparten (huvudsökande). Den koordinerande projektpartens organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader för den koordinerande projektparten och den medverkande projektparten

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme i genomsnitt. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 750 000 kr.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering för den koordinerande projektparten och den medverkande projektparten

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering. Egen finansiering räknas som kostnader minus sökt bidrag från Formas, minus annat stöd (offentligt) samt minus annat stöd (privat).

Budgetspecifikation

Motivering av personalkostnader i budget för den medverkande projektparter

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. Lön kan sökas till forskare, doktorander och annan personal för vilka det finns ett anställningsförhållande dvs ej inköpta tjänster (max. 500 tecken inklusive mellanslag).

Så här fyller huvudsökande i budget och övrig information samt kontrollerar ifylld budget

Koordinerande projektpart

 1. Fyll i information om koordinerande projektpart
 • Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 • Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
 1. Fyll i kostnader för koordinerande projektpart
 • Klicka på
 • Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation. Gå tillbaka till Grundinformation i din ansökan om du vill redigera detta.
 • Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 • Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
 1. Fyll i finansiering för koordinerande projektpart
 • Klicka på
 • Fyll i sökt bidrag från Formas, per år.
 • Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär.
 • Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär.
 • Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och

finansieringsavsnitten.

 • Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 • Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 • Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 • Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 • I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.

Projektpart

 1. Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.
 2. Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering.

Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projektpart och andra projektparter.

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Motivering av budgeten för projektet som helhet

Här lägger ni in ytterligare information där ni förtydligar budgeten i ord. Här anger ni motiveringen för de overheadkostnader i ansökan ni ska göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som är projektpart.

Här anger ni också om ni har konsultkostnader och vilken konsult som anlitas och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektpartner som står för konsultkostnaderna. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som ni skriver av för utrustning eller lokaler. Var tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet (max. 9 000 tecken inklusive mellanslag).

Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014.

För att sökta medel ska vara stödberättigade fordras att kostnaderna är direkt eller indirekt hänförliga till genomförandet av projektet. Det innebär att projektkostnader måste hållas åtskilda från organisationens ordinarie driftskostnader (av fortlöpande eller periodiskt återkommande slag) genom separerad redovisning, så att projektets transaktioner är särskiljbara från organisationens övriga transaktioner.

Utöver detta kan även stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, vara en möjlig stödgrund. Det maximala försumbart stöd som ett företag kan ta emot är 200 000 euro under tre beskattningsår. Allt stöd av mindre betydelse som ett företag eller organisation har tagit emot ska räknas samman. Om projektpart ingår i en koncern, ska allt stöd av minde betydelse som koncernen mottagit summeras. För projekt där detta kan bli aktuellt kommer Formas att be den sökande att fylla i en särskild blankett , 39.9 kB., under pågående beredningsprocess.

Observera att verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel i utlysningen eller delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar. Företag som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte beviljas finansiering som part i den här utlysningen, utan deltar in-kind.

På Formas webbplats finns mer information om statligt stöd som förekommer inom ramen för myndighetens utlysningar: Regler för statligt stöd för företag och annan ekonomisk verksamhet

Förutsättningar som är styrande för vilken stödnivå en projektpart (inklusive koordinerande projektpart) som är företag eller annan organisation med ekonomisk verksamhet kan motta:

 1. Identifiera verksamhetstyp – företag, förening eller annan organisation med ekonomisk verksamhet som omfattas av statsstödsregler. Den avgörande faktorn om stödmottagaren anses bedriva ekonomisk verksamhet är om organisationen erbjuder produkter eller tjänster på en marknad.
 2. Identifiera din organisations storlek. Handledning om definitionen av SMF-företag Länk till annan webbplats.
 3. Identifiera vilken paragraf i stödordningen som ditt projekt berör. I denna utlysning tillämpas Industriell forskning, Stöd till forskning och utveckling inom fiskeri- och vattenbrukssektorn samt Försumbart stöd.
  Tabell paragrafer och stödnivåer , 216.6 kB.
 4. Se i tabellen vilken stödnivå (sökta medel från Formas plus annat offentligt stöd) din organisation kan erhålla för kostnader som uppstår för din organisation i projektet. Se även vilken och hur stor del av kostnaden som skall täckas av egna medel.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför (max. 4 000 tecken inklusive mellanslag).

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde, välj minst ett och maximalt tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod) Välj minst ett och maximalt tre forskningsämnen samt två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling, ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans. Mer om målens innebörd. Länk till annan webbplats.
 • Nyckelord, ange minst ett och maximalt tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Koordinerande projektpart kallas i Prisma medelsförvaltare eftersom det är den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till beviljade projekt.

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto för organisationer som kan bli medelsförvaltare för ett enskilt projekt under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Hemvist - skapa en struktur för att beskriva organisationen under avsnittet Så här ansöker du.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare/deltagare som kan lägga till och redigera sina CV och publikationer via Prisma. Huvudsökande och medverkande forskare/deltagare fyller i fälten i den mån de är tillämpliga.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma
 • Huvudsökande lägger till de som ska medverka i projektet, oavsett de är medverkande forskare eller deltagare, genom funktionen Bjud in medverkande forskare i Prisma. Sök de medverkande forskarnas eller deltagarnas för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare/deltagare ska acceptera inbjudan att vara medverkande forskare och överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.
 • Huvudsökande kan även lägga till en medverkande administratör som inte är del av projektet men som hjälper till att fylla i ansökan i Prisma. Det görs genom funktionen bjud in medverkande administratör. Sök administratörens för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

OBS! Huvudsökande kan inte registrera sin ansökan om det finns några obesvarade inbjudningar till medverkande forskare/deltagare eller medverkande administratörer. Dessa måste i så fall tas bort först.

CV

CVn bör innehålla:

Utbildning. Utbildning på grund- och avancerad nivå samt eventuell forskarutbildning

Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar. Eventuella postdoc-vistelser och forskarutbyten som är relevanta för det beskrivna projektet samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Handledda personer: Här ska medverkande forskare ange doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max. 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max. 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max. 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning: Här ska medverkande forskare och huvudsökande, om huvudsökande är forskare, ge en kort summering av sin publiceringshistorik för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max. 800 tecken inklusive mellanslag).
  Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag).
  • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
  • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.
  • Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max. 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max. 10).

Publikationslista

Medverkande forskare och huvudsökande, om huvudsökande är forskare, anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma. Du ska redogöra för publiceringssammanfattningen i Prisma under Övriga meriter.

Bilaga

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte får bifogas som bilaga. Inte heller avsiktsförklaringar, sk ”letter of intent”, eller annan dokumentation som styrker samarbeten skall bifogas. Samarbeten skall endast redogöras för i projektbeskrivningen.

Koordinerande projektpart

Fyll i information om koordinerande projektpart

 1. Ange företag/organisation och organisationens tillhörande uppgifter
 2. Ange arbetsplats, plats där huvuddelen av projektet kommer att genomföras, och arbetsplatsens tillhörande uppgifter
Förstora bilden

Fyll i kostnader för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Kolumnerna avseende år kommer av den projekttid som angetts i Grundinformation.
 3. Fyll i kostnader för varje kostnadsslag och år.
 4. Spara och stäng fönstret.
 5. Totala kostnader räknas ut automatiskt summeringsfälten.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Fyll i finansiering för koordinerande projektpart

 1. Klicka på Redigera
 2. Fyll i sökt bidrag från Formas, per år
 3. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan offentlig finansiär
 4. Fyll i förekommande fall i stöd som erhålls från annan privat finansiär
 5. Egen finansiering räknas ut automatiskt baserat på vad som angivits i kostnads- och finansieringsavsnitten.
 6. Spara och stäng fönstret.
 7. Total finansiering räknas ut automatiskt i summeringsfälten.
 8. Ange finansiärens namn om annat stöd erhålls.
 9. Stödnivån räknas ut automatiskt i procent.
 10. Medfinansieringsgrad räknas ut automatiskt i procent.
 11. I motiveringsfältet anger du hur den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader har framräknats.
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Projektpart

Klicka på Lägg till projektpart för den eller de projektparter som ska delta i projektet, utöver koordinerande projektpart, dvs. medelsförvaltaren.

Förstora bilden

Fyll i, för varje projektpart, avsnitten för information, budget och finansiering på samma sätt som beskrivs för koordinerande projektpart. Se avsnitt Koordinerande projektpart ovan. Uppgifter för projektpart fylls i oavsett om man söker bidrag, dvs. finansiering, från Formas eller ej. Om projektparter inte söker medel från Formas utan deltar in-kind, ska budgeterade kostnader anges för dessa projektparter men ange ”0” kr i fältet ”Sökt bidrag från Formas” under finansiering. Notera att en underleverantör till sökande inte utgör projektpart i ansökan.

Projektets kostnader och finansiering

Längst ner beräknas projektets totala kostnader respektive projektets totala finansiering automatiskt baserat på summor som aggregeras från budgettabeller för koordinerande projekt part och andra projektparter.

Förstora bilden

Kontrollera hur du fyllt i budgettabeller i god tid innan du registrerar din ansökan. Ansökningar med felaktigt ifyllda budgetar kan avslås. Kontrollera alla budgettabeller per projektpart inklusive koordinerande projektpart samt tabeller för Projektets kostnader respektive Projektets finansiering som aggregerar summor från tabeller per projektpart enligt nedan:

 • Du har lagt in alla projektparter som deltar i projektet.
 • Du angett sökta medel från Formas för de projektparter som avser att ta emot bidrag från Formas.
 • Du angett övrig annat stöd för de projektparter som i förekommande fall har det.
 • Du har den egenfinansiering som krävs enligt regler för statligt stöd till företag och andra organisationer, där det är relevant.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl 14:00 torsdag den 19 maj. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Såvida inga fel påvisats i Prisma får inga ändringar göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mail eller per telefon, utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju kalenderdagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Formas genomför en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att den koordinerande projektparten (huvudsökanden) som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.
 • Kreditkontroll av alla projektparter som är företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.
 • Kontroll av Intyg för försumbart stöd för de projektparter där detta kan bli aktuellt. Obs, detta intyg begärs in av Formas i ett senare skede under beredningsprocessen och ska inte skickas in i samband med slutregistrering av ansökan.

En kontroll sker av sökande som har fått finansiering i någon av Formas andra utlysningar men som inte har lämnat in sin vetenskapliga eller ekonomiska slutrapportering i tid. Dessa sökande uppmanas att lämna in sina rapporter innan ny finansiering kan beviljas.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen.

Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och användare. Gruppen har kompetens att bedöma forskningens excellens och genomförande, samhällsnyttans relevans samt kommunikationen med intressenter eller användare. Beredningsgruppen utses av Formas. Läs mer om Formas bedömningsprocess.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och mål.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • I ansökan beskrivs det väl vilken effekt förväntade resultat kommer ha i form av nytta i samhället.

Potential

 • Projektet håller hög vetenskaplig kvalitet och är nytänkande.
 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Projektets förväntade resultat och/eller lösning ligger i framkant inom sitt fält, d.v.s. i förhållande till bästa möjliga internationella teknik eller lösning (state of the art).
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och/eller spridning.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämställdhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 23 november 2022. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet finns tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

För att Formas skall aktivera utbetalningar till beviljade projekt krävs följande:

 • Projektledaren och medelsförvaltare/koordinerande projektpart skall signera Godkännande av villkor i Prisma.
 • Medelsförvaltare skall upprätta överenskommelse om projektets genomförande och finansiering med varje projektpart i projektet, se blankett Projektparts godkännande , 94.4 kB., samt inkomma med kopior till registrator@formas.se.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma. , 187 kB.

Den ekonomiska rapporteringen för projekt i denna utlysning följer samma struktur som ansökan. Kostnader och finansiering rapporteras enligt samma struktur som ansökan har.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Definitioner

Begrepp

Förklaring

Koordinerande projektpart

En organisation som samordnar projektet och är medelsförvaltare, dvs. mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Observera att bara svenska organisationer får vara koordinerande projektparter.

Projektpart

En organisation som genomför projektet - oavsett om den får bidrag eller inte, dvs. bidrar med egen finansiering. En underleverantör är inte en projektpart.

Observera att företag eller annan ekonomisk verksamhet utanför Sverige inte kan motta bidrag i denna utlysning. Däremot kan de medverka som projektparter om de bidrar in kind.

Huvudsökande

En person som den koordinerande projektparten utsett till projektledare.

Medverkande deltagare

En person som medverkar i projektet, kan vara medverkande forskare eller medverkande icke forskare

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den organisation som mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Organisation som kan söka i alla typer av utlysningar hos Formas. Dessa är universitet, högskolor, forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag.

Medelsförvaltare för ett enskilt projekt

Organisation som kan söka medel i enstaka utlysningar hos Formas och få beviljat medel för ett enskilt projekt. Dessa är företag, föreningar, branschorganisationer, styrelser, fonder och kommuner. 

Hemvist

En hemvist kan exempelvis vara en institution, en avdelning eller projektinriktning.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges här.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:23 november 2022