Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som omsätter forskningresultat, kunskap och beprövad erfarenhet i en lösning som kan implementeras och bidra till ett hållbart samhälle. Lösningen kan vara kommersiell eller icke-kommersiell. Projekten ska också ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i de nationella forskningsprogrammen; Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt Hav och vatten.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare och anställda vid offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare Länk till annan webbplats.. Minst en forskare som har avlagt doktors-examen ska medverka i projektet. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från både näringsliv eller offentlig organisation och akademi kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel på max 2 miljoner kronor per år med en projektlängd på 1-2 år.

Beslutad: 2021-10-26 14:10

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Totalt fördelades 78 miljoner kronor till 21 projekt. 72 ansökningar granskades och 29 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för Från forskning till tillämpning för en hållbar omställning, 2021.

Beviljandegrad för hela utlysningen

Beviljandegrad

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

29

10

34,48 %

Män

43

11

25,58 %

Totalt

72

21

29,17 %

*Antal ansökningar, efter tidiga avslag, som genomgick granskning

Medelsförvaltare med beviljade projekt

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Total beviljad summa

Sveriges lantbruksuniversitet

3

11 343 773 kr

RISE Research Institutes of Sweden AB

3

11 988 908 kr

Chalmers tekniska högskola

3

11 794 559 kr

Stockholms universitet

2

7 822 290 kr

Lunds universitet

1

2 645 965 kr

Göteborgs universitet

1

4 000 000 kr

Kungliga Tekniska högskolan

1

2 773 264 kr

Umeå universitet

1

2 966 663 kr

Luleå Tekniska Universitet

1

3 831 878 kr

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

3 866 783 kr

Örebro universitet

1

3 999 464 kr

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

1

3 994 850 kr

Trivector Traffic AB

1

3 285 000 kr

FineCell Sweden AB

1

3 537 160 kr

Totalsumma

21

77 850 557 kr

Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar så att forskningsresultat, tillsammans med kunskap och beprövad erfarenhet hos behovsägare, kan omsättas till lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället och verkligen bidrar till omställning.

Syftet med utlysningen är att stimulera nyttiggörande av forskning så att den omsätts till en lösning för den tänkta målgruppen och genom tillämpning bidrar till en ökad hållbarhet i samhället. Lösningen kan vara antingen kommersiell eller icke-kommersiell och ska vara ett resultat av samskapande mellan forskare och intressenter. Formas ställer därför krav på minst två sökande parter varav minst en inom akademin och minst en utanför densamma, till exempel inom offentlig sektor eller näringsliv.

Projekten ska ligga inom ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i forskningsagendorna för respektive nationellt forskningsprogram; Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt Hav och vatten. Nationella forskningsprogrammet för Hav och vatten startade 1 januari 2021 och en agenda kommer att tas fram under 2021.

Finansiering kan sökas för projekt på 1-2 år (12-24 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, det vill säga totalt max 4 miljoner kronor. Ingen medfinansiering krävs i projekten, men företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka bidrag från Formas omfattas av EU:s regler för statligt stöd.

Formas har avsatt 80 miljoner kronor för utlysningen för åren 2021 till 2022.

Vi står inför flera stora samhällsutmaningar som behöver lösas för att kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle, anpassa oss till ett förändrat klimat samt skapa förutsättningar för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen.

De nationella forskningsprogrammen Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Klimat samt Hav och vatten, är initierade av regeringen med målet att ta ett samlat grepp för en bättre överblick och koordinering av respektive forskningsområde. Programmen är tioåriga och förväntas skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan. Ett tydligt syfte med de nationella forskningsprogrammen är att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, för vilket nyttiggörandet av forskningsresultat är centralt. Varje program har en strategisk forskningsagenda1 som grund för de insatser som programmet väljer att genomföra. I bilagan finns korta beskrivningar av de teman och perspektiv som programmen har valt att prioritera.

Forskning är en viktig del för att skapa förutsättningar för omställningen till ett hållbart samhälle, men det är i samhället utmaningarna som behöver lösas finns. I samhället finns också kunskap och erfarenhet som är viktiga i processen att ta fram tillämpbara lösningar.

Formas vill med utlysningen skapa förutsättningar för ett värdeskapande i samhället, där värdet kan vara kommersiellt eller icke-kommersiellt. Forskare ska tillsammans med andra samhällsintressenter tillvarata forskningsresultat och annan kunskap och erfarenhet, för att tillsammans utveckla lösningar som kan tillämpas och bidra till ett hållbart samhälle. Viktiga förutsättningar för att en sådan process ska lyckas är ett gemensamt engagemang hos forskare och andra aktörer, inklusive intressenter som till exempel medborgare, kommuner eller näringsliv. Alla projektdeltagare behöver ha förståelse för de sammanhang och system som tillämpningen av forskningsresultaten ska användas i. Det kan handla om behov, krav och hinder som är nödvändiga att förstå och agera utifrån, för att utveckla lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället, och som på sikt möjliggör en hållbar utveckling.

Syftet med utlysningen är att omsätta forskningsresultat, kunskap och beprövad erfarenhet hos både forskare och övriga intressenter så att dessa kommer till användning för den tilltänkta målgruppen och på sikt bidrar till ett hållbart samhälle. Därför lägger utlysningen stor vikt på samverkan mellan akademi och olika intressenter för att de tillsammans ska arbeta för att utveckla relevanta lösningar med fokus på en ökad hållbarhet.

Utlysningen inriktar sig på de områden som beskrivs i agendorna för de nationella forskningsprogrammen. I projekten ska relevanta forskningsutövare och intressenter i en gemensam process väsentligt vidareutveckla forskningsresultat i syfte att de ska utvecklas till lösningar tillämpbara i samhället. Projekten ska bidra till att lösa samhällsutmaningar relaterade de teman och perspektiv som beskrivs i bilagan och i de strategiska forskningsagendorna för respektivenationellt forskningsprogram.

Projektdeltagarnas kompletterande kompetenser, delaktighet och graden av integration ska utgå från behoven för det specifika projektet. Det är viktigt att deltagande aktörer har både systemförståelse för det sammanhang som lösningen ska tillämpas i och ett gemensamt intresse för det förväntade utfallet. Projektens aktiviteter måste utformas i förhållande till den specifika mognad och de specifika utmaningar som varje enskilt projekt har.

Den lösning som projekten föreslår måste (där så är relevant) vara, eller kunna bli, skalbar och kunna spridas till relevanta aktörer för att på ett reellt sätt kunna bidra till målen i de nationella forskningsprogrammen. Skalbarhet innebär att en lösning ska kunna skalas upp och användas och implementeras i samhället, samt om möjligt användas i samma typ eller liknande tillämpningar nationellt och/eller internationellt.

Projektet ska tydligt kunna visa att lösningen fyller ett behov hos intressenter och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Sammansättning av projektgrupp och deltagarnas aktivitet i projektet ska vara sådana att projektet ges de bästa förutsättningarna för att utveckla beskriven lösning och potential för att den ska kunna implementeras.

Forskningsresultatet eller den samlade kunskapen som ligger till grund för lösningen ska hålla hög kvalitet, vilket innebär att den har goda vetenskapliga grunder för att bidra till en ökad hållbarhet. Det innebär också att den ska ha ett nyhetsvärde, en innovationshöjd, och att det inte redan finns motsvarande lösningar framtagna i Sverige eller internationellt.

Resultaten från finansierade projekt ska i möjligaste mån följa principerna för öppen tillgång till publikationer och forskningsdata (FAIR-principerna Länk till annan webbplats.).

Utlysningen riktar sig till dig som jobbar inom akademi, offentlig sektor, ideella föreningar, näringsliv och övriga organisationer. Deltagare från minst två parter ska medverka i ansökan; minst en akademisk (inklusive forskningsinstitut och annan organisation med forskning som huvudsaklig verksamhet) och minst en från övriga samhället. Projektledaren kan komma från näringslivet, offentlig verksamhet, akademi eller institut. Ansökan som involverar enskild firma som part kommer att avslås.

För aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis kommunala bolag, företag och andra organisationer, tillämpar Formas EU:s regler för statligt stöd, se under rubriken Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer i utlysningstexten.

Det är inte tillåtet att vara huvudsökande i mer än en ansökan i denna utlysning.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

2021-05-07:

Under avsnittet ”Kostnader som kan tas upp i ansökan” har följande stycke lagts till:

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskningsutförare (forskare vid lärosäten/institut) som är verksamma utanför Sverige, men projektet ska vara initierat och lett från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens egna riktlinjer.

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:26 oktober 2021