Forskningsprojekt Djurskydd och Djurvälfärd

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till ökad kunskap i djurskydds- och djurvälfärdsrelaterade frågor för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

VEM KAN SÖKA?

Forskare som har avlagt doktorsexamen samt är verksamma vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut
som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till tre år. Maximal finansiering för ett projekt är
sex miljoner kronor.

Beslutad: 2019-11-20 14:00

Forskningsrådet Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för forskningsprojekt inom områdena djurskydd och djurvälfärd som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan. Finansiering kan sökas för projekt upp till tre år och upp till sex miljoner kronor per projekt. Formas har avsatt upp till 36 miljoner kronor för åren 2019 till 2021.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Via djurskyddslagstiftningen regleras människans förhållande till djur. Alla djur som hålls av människan, exempelvis animalieproducerande djur, sport och sällskapsdjur, omfattas därmed av djurskyddslagstiftningen. Ett gott djurskydd innebär en tydlig och ändamålsenlig djurskyddslagstiftning, som åtföljs, och ett gott djurskydd ligger till grund för en god djurvälfärd. Djurvälfärd kan i sin tur definieras utifrån de fem friheterna: fri från hunger och törst, fri från obehag, fri från smärta, skada och sjukdom, fri att utföra normalt beteende samt fri från rädsla och oro.

Sverige är ett av föregångsländerna när det gäller djurskydd och djurvälfärd och det är regeringens ambition att Sverige skall fortsätta vara det. Vidare lyfter regeringen i sin proposition, 2016/17:104 – En livsmedelsstrategi för Sverige, att efterfrågan på animalieprodukter kommer att öka globalt med anledning av befolkningstillväxt och ökade inkomster. Detta kommer att ställa ökade krav på kunskap om och förutsättningar för hållbara djurhållningssystem där förebyggande djurhälsoarbete och djurskydd är viktiga delar.

Forskning bidrar med kunskap, men forskningen behöver också lära av användare och behovsägare för att förstå deras utmaningar och behov. Formas anordnande därför ett dialogmöte med näring och akademin, i maj 2018, med syfte att tillsammans identifiera områden inom djurskydd och djurvälfärd som kan bemötas genom forskning och utveckling.

I regleringsbrevet från Näringsdepartementet står det att Formas ska avsätta 12 miljoner kronor per år för forskning om djurskydd. Vidare skall utlysning och utvärdering ske efter samråd med Jordbruksverket som i sin tur har i uppdrag av regeringen att säkerställa ett gott djurskydd samt arbeta för en hållbar utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Syftet med utlysningen är att bidra till ökad kunskap och användning av kunskap baserad på forskning i djurskydds- och djurvälfärdsrelaterade frågor för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan. Det är angeläget att etiska och politiska diskussioner vilar på vetenskaplig grund och att förändringar i djurlagstiftning och djurhållning baseras på vetenskapliga fakta.

Formas kommer, i samråd med Jordbruksverket, utlysa medel för att finansiera forskning som till exempel:

  • ger en vetenskaplig grund till funktionskraven i djurskyddslagstiftningen,
  • ger en ökad rättssäkerhet och korrekt bedömning vid kontroll, eller
  • undersöker vilka ekonomiska konsekvenser ett gott eller försämrat djurskydd får.

Projekten ska ha en uttalad och tydlig djurskydds- och eller djurvälfärdsrelevans för det/de djurslag som avses i den aktuella ansökan. Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området. Berör projektet livsmedelsproducerande djur, häst eller insekter är det önskvärt att det anknyter till något av de områden som finns upptagna i dokumentet ”Behov och efterfrågad forskning” som sammanställdes efter Formas dialogmöte med akademi och näring.

Projekten kan pågå i upp till tre år och omfatta en total budget om maximalt sex miljoner kronor per projekt. Formas har avsatt totalt 36 miljoner kronor för åren 2019 till 2021.

Den 17 maj 2018 anordnade Formas en workshop ”En dag med djurskydd” till vilken näringsrepresentanter, främst från livsmedelsproduktionen, samt forskare som sökte medel i Djurskyddsutlysningen 2016 bjöds in. Näringen fick möjlighet att presentera vilka djurskyddsfrågor som de ansåg finnas störst forskningsbehov av. Nedan följer en sammanställning
av de frågeställningar om lyftes.

Behov och efterfrågad forskning (pdf) , 136.4 kB.

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

Utlysningstext (pdf) , 298.1 kB.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur ni går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Se också utlysningen Djurskyddsbefrämjande åtgärder

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson