Strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förut­sätt­ningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Innehåll på sidan:

Vad är ett strategiskt innovationsprogram?

Strategiska innovations­program är en satsning där aktörer från olika samhälls­sektorer pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Aktörerna inom de strategiska innovations­programmen ansvarar tillsammans för att formulera utmaningar, sätta upp gemen­samma långsiktiga mål och prioritera invester­ingar i forskning, utveckling och innovation.

På Vinnovas webbplats får du en översikt av de sjutton strategiska innovationsprogrammen Länk till annan webbplats..

Vem kan ansöka och hur?

De strategiska innovations­programmen erbjuder många olika slags aktörer att söka finansiering för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt, till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forsknings­institut. Du ansöker om finansiering i så kallade öppna utlysningar. Inom programmen finansieras också så kallade enskilda projekt eller strategiska projekt, som har initierats av programmets styrelse och utvecklats i en transparent process.

Varje strategiskt innovationsprogram har en huvudansvarig finansiär, och det är antingen Vinnova, Energimyndigheten eller Formas. Du ansöker om finansiering genom den finansiär som är huvudansvarig för det innovationsprogram som du är intresserad av.

Formas är huvudansvarig för programmet Smart Built Environment Länk till annan webbplats.. De utlysningar som är aktuella inom det programmet hittar du här på vår webbplats. Om du är intresserad av att se alla utlysningar som gäller strategiska innovationsprogram kan du gå till Vinnovas webbplats.

Aktuella utlysningar

Programmen utvärderas

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas vart tredje år. Huvudsyftet med den första utvärderingen av ett program är att utvärdera etableringsfasen samt att få insikt om programmets styrkor och förbättringspotential. Den andra utvärderingen genomförs när programmet har varit verksamt i sex år. Den utvärderingen fokuserar på hur programmet har nått uppställda mål, och identifierar resultat och tidig effekt av de projekt som finansierats.

Du kan ta del av resultaten från utvärderingarna på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats..

Det började med strategiska forsknings- och innovationsagendor

Som grund för de strategiska innovationsprogrammen ligger satsningen på strategiska forsknings- och innovationsagendor. Den satsningen pågick 2012–2016. Inom satsningen formulerade olika aktörer inom ett område gemensamt visioner och mål samt definierade behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde.

Utgångspunkten för agendorna var att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. Agendorna spänner över ett brett spektrum av områden. Här kan du läsa om en kartläggning av agendorna. Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:24 augusti 2023
Sidansvarig: Elisabet Blomberg