Nationella forskningsprogrammet om hav och vatten

Det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten 2021–2030 ska genom utlysningar av forskningsfinansiering och andra aktiviteter skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt med ett helhetsperspektiv på vatten. Det ska underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och samla finansiärerna inom vattenområdet.

Uppdrag

Den 1 september 2021 fick Formas i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Forskningsfinansieringen inom havs- och vattenområdet var tidigare uppdelad på olika finansiärer och utmaningarna på området täcktes inte fullt ut av de befintliga nationella forskningsprogrammen.

Programmet ska bidra till arbetet med att hantera utmaningarna på havs- och vattenområdet. Programmet ska vara ett komplement till bland annat de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel respektive hållbart samhällsbyggande samt möjliggöra synergier med Sveriges olika engagemang inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Länk till annan webbplats., samt genomförandet av FN:s årtionde för havsforskning Länk till annan webbplats..

Programmet är tioårigt och sträcker sig fram till och med år 2030. Programmet har en budget på 10 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor 2022 och 70 miljoner kronor 2023 och 2024.

Programmets strategiska forskningsagenda

Programmets strategiska forskningsagenda ligger till grund för utlysningar och andra aktiviteter som initieras inom det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten. Friska hav och vatten är en förutsättning för ekosystem i balans på hela jorden och för en hållbar samhällsutveckling. Ett stort antal frågor är därför viktiga för programmet att hantera. I agendan har dessa kondenserats till tre centrala teman. Varje tema preciseras och beskrivs i agendan.

Tema 1: Stärka de akvatiska ekosystemens resiliens

 • Komplexa och dynamiska ekosystem
 • Effektiv miljöövervakning
 • Åtgärder på vetenskaplig grund

Tema 2: Utveckla en hållbar vattenresurshantering

 • Vår gemensamma vattenresurs
 • Vattenresurshantering i ett föränderligt klimat
 • Det viktiga grundvattnet

Tema 3: Öka samhällets handlingskraft för hållbara hav och vatten

 • Styrning med helhetssyn
 • Samhällsengagemang och involvering
 • Blå innovation

Forskningsagendan har tagits fram utifrån bred förankring med forskare vid olika lärosäten och forskningsinstitut, och representanter för olika bransch- och intresseorganisationer. Den slutliga agendan har fastställts av Formas Forskarråd.

Pågående och kommande utlysningar

Utlysningar om forskningsfinansiering sker löpande inom ramen för det nationella forskningsprogrammet. På grund av vattenfrågornas komplexitet och betydelse för olika samhällsutmaningar gör Formas ofta gemensamma satsningar tillsammans med andra nationella forskningsprogram Länk till annan webbplats..

Övrigt på gång inom programmet

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten genomförs även olika aktiviteter och event för att skapa uppmärksamhet kring frågorna och bidra till en fortsatt dialog kring kunskapsbehovet på området.

Programkommitté

Forskningsprogrammet stödjs av en programkommitté bestående av representanter för svenska forskningsfinansiärer inom hav- och vattenområdet. Kommittén träffas regelbundet och samverkar på strategisk nivå kring forskningsfrågor inom hav och vatten, samt bistår Formas i genomförandet av den kommande strategiska forskningsagendan. Kommittén leds av en oberoende ordförande.

 • Lena Söderberg (ordförande)
 • Therese Bejgarn, SGU
 • Susanne Eriksson, HaV
 • Elin Andersen, Naturvårdsverket
 • Sven Hunhammar, Trafikverket
 • Frida Villemoes, Energimyndigheten
 • Johan Köhler, Rymdstyrelsen
 • Cecilia Lund, Polarforskningssekretariatet
 • Lisa Almesjö, Mistra
 • Lars Tranvik, Vetenskapsrådet
 • John Tumpane, Formas

Formas har också inrättat en arbetsgrupp med representanter från de forskningsfinansiärer som sitter i programkommittén samt andra relevanta myndigheter och intressenter. Gruppen samverkar på en operativ nivå.

Kontakt på Formas

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Uppdaterad:22 november 2023
Sidansvarig: John Tumpane