Nordiskt samarbete

De nordiska länderna har många likartade förutsättningar och gemensamma utmaningar som motiverar ett nordiskt perspektiv kring forskning. Formas har uppdrag av regeringen att samarbeta med aktörer och organisationer på nordisk nivå, och myndigheten har flera pågående samarbeten för att möjliggöra samverkan och utbyten mellan Sverige och de övriga nordiska länderna.

En stor del av forskningssamarbetet mellan de nordiska länderna sker inom ramen för det nordiska forskningsrådet Nordforsk som sorterar under Nordiska ministerrådet. Tillsammans med Forte och Vetenskapsrådet utgör Formas en informell samverkansgrupp för att stärka det svenska arbetet i Nordforsk. Formas deltar i gemensamma program med utlysningar som koordineras av Nordforsk inom tvärvetenskaplig forskning, arktisk forskning, bioekonomi, vattenbruk och hållbar stadsutveckling.

Formas är nationell kontakt för Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning, och är representerad i dess styrelse. Kommittén arbetar med att identifiera forskningsbehov och strategiska forskningsagendor med mål om att främja en kunskapsbaserad jordbruks- och livsmedelssektor i de nordiska länderna.

Formas är nationell kontakt för Samnordisk skogsforskning, som stödjer forskningssamarbeten för ett hållbart och mångfunktionellt skogsbruk. Samnordisk skogsforskning är ett samarbetsorgan som finansieras av Nordiska ministerrådet, och det sker utlysningar av forskningsmedel, kommunikation och nätverksbyggande på nordisk nivå. Målsättningen är att bidra till utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Formas deltar även i ett bilateralt program med Finland, Tandem forest value, där vi genomför gemensamma utlysningar för skogsforskning.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:8 maj 2024
Sidansvarig: Britta Fängström