Europeiskt samarbete

Formas internationella samarbeten sker främst på europeisk nivå. Regeringen satsar särskilda medel i de europeiska programmen – inte minst i EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, Horisont Europa. Formas deltar aktivt i de europeiska program som ligger i linje med myndighetens nationella forskningsprogram och andra nationella satsningar. Det finns goda möjligheter för svenska aktörer att dra nytta av en europeisk kontext för forskningssamarbeten och finansiering.

Horisont Europa är ett europeiskt program för finansiering av forskning och innovation. Programmet efterföljer Horisont 2020 och ska bidra till att hantera klimatförändringarna, nå FN:s mål för hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Programmet pågår under 2021-2027 med en total budget på drygt 95 miljarder euro.

Programmet är indelat i tre områden:

 1. Vetenskaplig spetskompetens – ska med öppen forskning förstärka och utöka den vetenskapliga kompetensen inom EU.
 2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – genom att stödja och möjliggöra teknologisk och industriell kapacitet ska globala utmaningar kunna mötas.
 3. Innovativa Europa – innovation ska stimulera till marknadsskapande och ekosystem i form av förbindelser mellan regionala och nationella aktörer.

Inom området globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft finns så kallade klusterindelningar. Formas har expertuppdrag från regeringen inom klustret om klimat, energi och mobilitet samt inom klustret om livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö. Inom det senare har Formas också ansvar för att samordna arbetet mellan de myndigheter som ingår i klustret.

Uppdrag

Uppdrag för målinriktade satsningar, så kallade missions, är ett nytt inslag i Horisont Europa. Med bas i forskning och innovation ska uppdragen hantera identifierade samhällsutmaningar. Formas är engagerade i fyra av uppdragen:

 • Klimatanpassning
 • Markens tillstånd och livsmedel
 • Friska hav, kust-och inlandsvatten
 • Smarta och klimatneutrala städer

Formas bidrar genom nationella satsningar till att skapa goda förutsättningar för svenska aktörer att bidra till de utpekade uppdragen.

Partnerskap

EU-kommissionen, nationella finansiärer och privat sektor har möjlighet att finansiera gemensamma forskningsprogram genom så kallade partnerskap. Syftet är att skapa möjligheter för forskare från olika länder att tillsammans ta sig an komplexa frågeställningar och utmaningar – och att forskning och innovation ska komma till nytta i samhället.

Formas deltar aktivt i flera av de nya partnerskapen, och bidrar till den strategiska inriktningen för kommande partnerskap utifrån nationella prioriteringar. Det skapar goda möjligheter för svenska aktörer att delta i internationella utlysningar och samarbeten som ligger i linje med Formas nationella forskningsprogram och andra nationella satsningar.

Formas deltar i följande partnerskap inom ramen för Horisont Europa:

 • Biodiversa plus
 • Driving urban transitions, DUT
 • Sustainable blue economy partnership, SBEP
 • Water for all
 • Agroecology

Horisont 2020 var EU:s ramprogram för forskning och innovation under åren 2014–2020. Programmet riktade sig till många olika aktörer – exempelvis forskningsutförare, näringsliv, offentlig sektor och andra intresseorganisationer.

Det pågår fortfarande satsningar som inleddes under Horisont 2020, där Formas medverkar i flera program tillsammans med andra europeiska finansiärer. Formas koordinerar också det europeiska programmet Urban Transformation Capacities som initierades under Horisont 2020.

EU-kommissionen bidrar med finansiering till koordinering och forskning inom så kallade ERA-Net-utlysningar. Syftet är en ökad ska samverkan mellan europeiska forskningsfinansiärer och deras nationella forskningsprogram. Inom de här utlysningar bidrar Formas med finansiering till svenska forskare som samverkar med andra internationella parter.

Formas medverkar i följande utlysningar i samverkan med andra europeiska forskningsfinansiärer:

 • Integrated pest management, C-IPM
 • Marine Biotechnology
 • Sumforest
 • Biodiversa
 • Resistera
 • Monitoring and mitigation of greenhouse gases
 • Sustainable Animal Production
 • Smart Urban Futures
 • Waterworks 2015
 • Climate Services
 • Intestinal microbiome
 • Sustainable urbanisation
 • SUSFOOD2
 • CORE Organic
 • Urban Transformation Capacities

Artikel 185-program är långvariga forskningsprogram som till hälften finansieras av EU-kommissionen och till hälften av medlemsstaterna. Formas deltar i ett artikel 185-program, Östersjöprogrammet BONUS, med fokus på Östersjöns unika och känsliga ekosystem och regionens utvecklingsmöjligheter.

Joint Programming Initiative, JPI, är en gemensam programplanering och en långsiktig process utifrån stora samhällsutmaningar som länder ensamma inte kan lösa – exempelvis klimatförändringar, hållbar livsmedelproduktion och långsiktig tillgång till vatten. Länderna ska tillsammans komma överens om en gemensam forskningsagenda och arbeta mot utmaningens lösning. Exempelvis kan ERA-Net användas för finansiering av gemensamma forskningsprojekt.

Formas deltar i sju JPI:er:

 • JPI Climate, Connecting climate knowledge for Europe – Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Vetenskapsrådet.
 • JPI FACCE, Agriculture, food security and climate change – Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Näringsdepartementet.
 • JPI HDHL, Healthy diet for a healthy life – Formas ingår i styrgruppen.
 • JPI Oceans, Healthy and productive seas and oceans – Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.
 • JPI Water, Water challenges for a changing world – Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.
 • JPI AMR, Antimicrobial resistance – Vetenskapsrådet ingår i styrgruppen och Formas deltar i utlysningar och strategiarbete.
 • JPI Urban Europe, Global urban challenges, joint European solutions – Vinnova ingår i styrgruppen och Formas deltar i utlysningar och strategiarbete samt koordinerar programmet Urban Transformation Capacities inom ramen för JPI Urban Europe.

Science Europe

Bland Formas forskningspolitiska samarbeten kan särskilt nämnas Science Europe som består av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Uppdraget för den Bryssel-baserade organisationen är att bevaka och driva forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemmarna. Bland annat syftar arbetet till att påverka utformningen av EU:s ramprogram och ta fram rekommendationer i frågor om forskningsetik, jämställdhet och öppen tillgänglighet till data och publikationer. Förutom Formas är Vetenskapsrådet och Forte svenska medlemmar i Science Europe.

Standing Committee on Agricultural Research

Standing Committee on Agricultural Research, SCAR, är ett rådgivande organ inom EU för frågor om forskning och kunskapsbehov inom jordbruk, livsmedel, skogsbruk samt havs- och vattenbruk. Formas är Sveriges myndighetsrepresentant i organets högsta beslutande funktion och i den verkställande styrgruppen. Formas deltar aktivt i strategiska arbetsgrupper där tematiska frågor om skog, bioekonomi, livsmedelssystem, hållbar animalieproduktion samt djurhälsa och djurskydd behandlas.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:8 maj 2024
Sidansvarig: Britta Fängström