Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Det är en aktörsdriven och långsiktig satsning som genom omställning till hållbar utveckling bidrar till Sveriges globala konkurrenskraft. Impact Innovation är ett gemensamt initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Impact Innovation

I Impact Innovation kraftsamlar aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle för att tillsammans möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar.

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram. För att få kraftfullare effekter har nu ett fåtal större program, fem stycken, prioriterats inom olika områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

De nya programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter. De ska tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling och ha en tydligt uttalad riktning – det vill säga mål eller så kallade missions.

Programmen riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar:

  • produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • god och jämlik hälsa
  • attraktiva och välfungerande samhällen

Programmen och deras mål

Net Zero Industry – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp

Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning: extrem resurseffektivitet och resiliens. Målen inkluderar bland annat en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp.

Programmet leds av Teknikföretagen tillsammans med RISE.

Läs mer om Net Zero Industry Programme Länk till annan webbplats.

Swedish Metals and Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning

Programmet ska öka och säkra tillgången på metaller och mineraler på ett hållbart sätt och minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

Det leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steel Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.

Läs mer om Swedish Metals and Minerals Länk till annan webbplats.

Water Wise Societies – hållbart vatten för alla år 2050

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat.

Det leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten.

Läs mer om Water Wise Societies Länk till annan webbplats.

SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning

Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt. En reformerad offentlig sektor är central för att uppnå en övergång till hållbarhet. En nyckel är ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”.

Programmet leds av Mittuniversitetet i samverkan med bland andra Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett antal kommuner och regioner, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Handelshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Samhällsnytta vid Karlstad universitet.

Läs mer om SustainGov Länk till annan webbplats.

Shift Sweden – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Det leds av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region, Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse.

Läs mer om Shift Sweden Länk till annan webbplats.

Mer information

Kontakt på Formas

Uppdaterad:24 juni 2024