Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och Plan S

Formas ställde sig i september 2018 bakom initiativet Plan S, och ingår i en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer, Coalition S, som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Plan S är organisationens särskilda initiativ för att påskynda övergången mot omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierade forskningsresultat i vetenskapliga publikationer.

Fri forskning är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Därför finansieras den forskning som bedrivs på olika lärosäten, i huvudsak, med offentliga medel. Men för att resultaten ska kunna spridas och komma till nytta är det viktigt att de kvalitetssäkras och att alla har möjlighet att ta del av resultaten med så liten fördröjning som möjligt.

Dagens system för vetenskaplig publicering innebär att ett fåtal stora globala förlag genom monopolliknande ställning har skapat sig möjlighet att ta betalt på ett sådant sätt att många forskningsresultat i praktiken blir inlåsta bakom kostsamma betalväggar. I förlängningen innebär det att vissa lärosäten, myndigheter, andra forskningsutförare och organisationer liksom enskilda medborgare i Sverige och utomlands inte har tillgång till de offentligt finansierade forskningresultat som är mest aktuella.

Sammantaget innebär det här att de offentliga forskningsmedlen inte får den utväxling som skulle vara möjlig, för att med forskningen som grund skapa ny kunskap för att möta olika samhällsutmaningar. Därutöver får det offentliga systemet betala först för forskningen därefter för publiceringen och till sist även för att ta del av densamma, när gemensamma resurser istället skulle kunna gå till att finansiera mer forskning.

Formas, liksom många svenska forskningsfinansiärer, har jobbat länge med frågan om öppen vetenskap och vi har ställt krav på open access-publicering för våra projekt sedan 2012. Formas vill, tillsammans med de andra organisationerna som anslutit sig till Plan S, öka takten i övergången till ett system som bygger på öppen vetenskap. Forskningsresultat som är finansierad med skattemedel ska vara omedelbart tillgängliga. Arbetet för detta har pågått sedan tidningsvärlden började digitaliseras i början av 2000-talet. Även om det finns utmaningar att hantera menar Formas att mer moderna affärsmodeller som stöder publicering av kvalitetssäkrade forskningsresultat behöver komma på plats inom en överblickbar tid.

Formas kommer att tillämpa regelverket framåtsyftande från och med 2020. Det innebär att det är utlysningens öppningsdatum som är relevant för vilka villkor som gäller. Våra nuvarande villkor kommer fortsätta gälla för projekt som beviljas finansiering i utlysningar som öppnar innan 1 januari 2020. Vi kommer att meddela i god tid hur de nya villkoren ser ut.

Våra nuvarande krav för öppen tillgång gäller och är desamma som förra året. Nuvarande villkor tillåter publicering i så kallade hybridtidskrifter med embargotider på upp till sex månader. Vi utreder för närvarande hur våra villkor kommer ändras med anledning av Plan S men det påverkar inte de projekt som beviljas i utlysningarna som genomförs under 2019.

De villkor som gällde när du skrev ditt kontrakt med Formas gäller och kommer inte ändras.

Formas överlämnade i mars 2019 synpunkter på implementeringsguiden för Plan S till Coalition S. I inspelet har vi tagit hänsyn till uppfattningar som inhämtats vid konsultationer och vid en öppen hearing. Vi har även beaktat arbetet med Kungliga Bibliotekets, KB, slutrapport och utredningar om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

I Formas inspel till Coalition S lyfter vi bland annat fram synpunkter om att tidsplanen för implementeringen av Plan S anses snäv. Vi har också meddelat att Plan S inte kommer att tillämpas retroaktivt, utan gäller för projekt som avser våra utlysningar som öppnar efter den 1 januari 2020.

Formas tar också upp att det finns en oro för att kostnaderna för författaravgifter kommer att bli höga. Vi anser att det krävs ett långsiktigt arbete för att uppnå en standardisering av publiceringsavgifterna. Avsikten med Plan S är inte att kostnaderna ska belasta forskarna och forskningsprojekten. Istället bör förhandlingar om avgifter ske mellan det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam och förlagen eller via central finansiering på lärosätesnivå. På så sätt blir kostnaderna mer transparanta och lättare att kontrollera.

Läs Formas inspel till Coalition S i sin helhet (obs, texten är på engelska)

Här uppdaterar vi texten kontinuerligt för att berätta om hur vårt arbete med Plan S och nya villkor fortskrider:

En omfattande konsultation av Plans S särskilda plan för implementering har just genomförts på såväl EU- som nationell nivå och analysen av olika intressenters inspel pågår. Konsultationen syftade till att få in synpunkter på hur Plan S bäst ska kunna genomföras och analysen kommer att leda till att implementeringsplanen uppdateras. En ny version kommer att utkomma under våren.

Formas, Forte och VR genomförde en hearing om implementeringen av Plan S den 22 januari. Det övergripande syftet var att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång. Målsättningen var också att öppna för dialog mellan olika aktörer kring deras ställningstaganden i förhållande till Plan S. De inkomna synpunkterna bidrar ytterligare till analysen av implementeringen av Plan S.

Plan S initierades av EU-kommissionens sändebud för öppen tillgång och har utvecklats i samarbete med bland annat ett antal medlemmar från Science Europe, som är en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Bland de tjugotal organisationer som ställer sig bakom initiativet återfinner man exempelvis europeiska forskningsrådet, ERC, UK Research and Innovation, UKRI, Norges forskningsråd, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte samt Riksbankens jubileumsfond. Ytterligare ett drygt tjugotal organisationer har uttryckt stöd för planen, däribland League of European Research Universities (LERU), The European University Association (EUA) , och The African Academy of Sciences, AAS.

Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag av den svenska regeringen att samordna arbetet för öppen tillgång av vetenskapliga publikationer. I mars 2019 lämnade de ett antal rekommendationer till nationella lösningar och särskilda utmaningar till regeringen.

Länktips:

Skriv ut
Sidansvarig: John Tumpane
Uppdaterad:29 april 2019