Miljöanalyser

Analys & policy-avdelningen ansvarar för Formas uppdrag med evidensbaserade miljöanalyser. Det innebär att ta fram sammanställningar, analyser och utvärderingar av resultat från forskning, som sedan kan vara ett vetenskapligt stöd i arbetet med att ta fram kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder. I uppdraget ingår också att identifiera styrmedel och åtgärder vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

Analysen ska stödja kommuner och myndigheter i miljöarbetet

Formas sammanställer och analyserar forskning som är relevant för det svenska miljöarbetet. Det gör vi huvudsakligen i form av systematiska översikter och kartläggningar. Dessa ska vara ett vetenskapligt stöd för kommuner, myndigheter och andra intressenter som utvecklar och beslutar om styrmedel och åtgärder inom miljöområdet.

I uppdraget ligger också att vi ska

  • identifiera styrmedel och åtgärder vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.
  • undersöka vilka behov myndigheter och kommuner har av den kunskap som sammanställs.
  • sammanfatta utländska översikter och kommentera dem ur ett svenskt perspektiv samt göra utländska översikter tillgängliga för en svensk publik.

I arbetet har vi löpande kontakt med myndigheter, beslutsfattare, företag, ideella organisationer och andra intressenter. Det är viktigt att arbetet kommer till nytta, därför finns det möjlighet att lämna in förslag på frågor och områden att analysera.

Så här ser processen ut

I dialog med våra intressenter formuleras en fråga som är relevant för personer som arbetar för att nå de svenska miljömålen. Därefter identifierar vi alla relevanta studier för att besvara frågan. Sedan granskar vi varje studie med avseende på kvalitet. Beroende på vilka studier som finns tillgängliga kan olika typer av miljöanalyser tillämpas. Slutligen sammanväger vi resultaten från de studier som vi bedömer vara av tillräcklig kvalitet till ett samlat kunskapsläge.

För att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet engagerar vi externa grupper av ämnesexperter i arbetet med varje översikt. Här kan du läsa mer om processen.

Aktuella miljöanalyser

Alla evidensbaserade miljöanalyser som Formas genomför följer en strikt vetenskaplig metodik med en utpräglad systematik och transparens, där målet är att ge ett så objektivt och opåverkat svar som möjligt på en specifik fråga. Läs mer om vilka miljöanalyser som är genomförda och vilka som pågår just nu.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys styr arbetet

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för vårt arbete. Rådet beslutar vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska göra samt de slutsatser man kommer fram till.

Rådets medlemmar

Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:19 juni 2019