Forskningssammanställningar

Formas ska, på uppdrag från regeringen, bidra till att Sveriges miljömål Länk till annan webbplats. uppnås genom att identifiera var i miljöarbetet det finns behov av vetenskapligt grundad kunskap, det vill säga områden där kunskapsläget är omtvistat eller otillräckligt känt. Inom dessa områden ska vi systematiskt analysera och sammanställa resultat från publicerad forskning, för att kunna ge svar på vad forskningen sammantaget säger om en viss fråga. Rapporterna vi tar fram kallas för systematiska forskningssammanställningar.

Vetenskapligt beslutsunderlag för kommuner och myndigheter

Formas systematiska forskningssammanställningar fungerar som ett vetenskapligt beslutsunderlag för kommuner, myndigheter och andra aktörer som utvecklar och beslutar om styrmedel, åtgärder och riktlinjer inom miljöområdet. Det är viktigt att forskningssammanställningarna kommer till nytta i Sveriges miljöarbete, därför finns det möjlighet att lämna in förslag på frågor och områden att analysera.

Aktuella forskningssammanställningar

Alla forskningssammanställningar som Formas genomför följer en strikt vetenskaplig metodik med en utpräglad systematik och transparens, där målet är att ge ett så objektivt och opåverkat svar som möjligt på en specifik fråga. Läs mer om vilka forskningssammanställningar som är genomförda och vilka som pågår just nu.

Publicerade forskningssammanställningar

Så här ser processen ut

I dialog med myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och forskare formuleras en fråga som är relevant för personer som arbetar för att nå de svenska miljömålen. Därefter identifierar vi alla relevanta studier som kan besvara frågan. Beroende på vilka studier som finns tillgängliga kan olika typer av forskningssammanställningar tillämpas. Vi granskar hur tillförlitlig varje studie är och sammanställer resultaten från de tillförlitliga studierna till ett samlat kunskapsläge. För att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet engagerar vi sakkunniga forskare i arbetet. Här kan du läsa mer om processen.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys styr arbetet

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med de systematiska forskningssammanställningarna. Rådet beslutar vilka sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra. Rådet fastställer också slutsatserna i varje forskningssammanställning.
Rådet för evidensbaserad miljöanalys Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:12 augusti 2020
Sidansvarig: Erik Eriksson