Formas organisation

Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet med cirka 80 medarbetare. Verksamheten leds av generaldirektör som tillsammans med ansvariga avdelningschefer utgör Formas ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektör, fyra avdelningschefer för avdelningarna Areella näringar, Samhällsbyggnad, Miljö, Analys- och policy och Digital verksamhetsutveckling, samt förvaltningschef och kommunikationschef. I ledningsgruppen behandlas frågor av strategisk karaktär så som övergripande prioriteringar av verksamhet, budget, verksamhetsplaner, kompetensbehov och resursfördelning.

Formas avdelningar

Tre avdelningar ansvarar för forskningsfinansieringen inom Formas olika områden:

  • Avdelningen för areella näringar
  • Avdelningen för samhällsbyggande
  • Avdelningen för miljö.

Därutöver finns:

  • Avdelningen för analys och policy
  • Avdelningen för digital verksamhetsutveckling
  • Förvaltningsavdelningen
  • Kommunikationsavdelningen.

Avdelningen för areella näringar

Avdelningen ansvarar för området areella näringar inom Formas forskningsfinansiering. Som underlag till vårt arbete analyserar vi forskningsbehov och utvärderar gjorda forskningssatsningar. Vi planerar och bereder fördelningen av forskningsmedel. Vi arbetar också med policyfrågor inom området och bevakar utvecklingen inom sektorn för areella näringar. Vi utvecklar och förvaltar ansökningssystemet Prisma och Formas process för forskningsfinansiering. Avdelningen har också ett särskilt ansvar att arbeta med livsmedelsfrågor.

Avdelningen för samhällsbyggande

Avdelningen ansvarar för samhällsbyggnadsområdet inom Formas forskningsfinansiering. Som underlag för vårt arbete analyserar vi forskningsbehov och utvärderar gjorda forskningssatsningar. Vi planerar och bereder fördelningen av forskningsmedel. Vi arbetar också med policyfrågor inom området och bevakar utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn. Avdelningen har också ett särskilt ansvar för att jobba med innovation.

Avdelningen för miljö

Avdelningen för miljö ansvarar för miljöområdet inom Formas forskningsfinansiering. Som underlag för vårt arbete analyserar vi forskningsbehov och utvärderar gjorda forskningssatsningar. Vi planerar och bereder fördelningen av forskningsmedel inom miljöområdet. Vi ansvarar också för policyfrågor inom miljöområdet och för att bevaka utvecklingen inom miljösektorn.

Avdelningen för analys och policy

Avdelningen ansvarar för analyser och utvärderingar. En del av vårt uppdrag är att genomföra systematiska forskningssammanställningar. Andra uppgifter som vi har är att koordinera omvärldsbevakning och göra forskningspolitiska analyser och ställningstaganden. Vi förvaltar analysmetoder och modeller, följer och analyserar hur forskning publiceras och koordinerar internationella forskningspolitiska frågor inom Formas områden. Vi förvaltar och utvecklar processerna för analys och strategi, utvärdering och internationell samordning.

Avdelningen för digital verksamhetsutveckling

Avdelningen ansvarar för strategisk planering och prioritering av digitaliseringsarbetet, systemförvaltning och utveckling av myndighetens ärendehanterings- och diariesystem Prisma samt för att tillgängliggörande och vidareutnyttjande av myndighetens data. Vi arbetar med såväl förvaltning som utveckling. Avdelningen har också ansvar för Formas arbete med IT- och informationssäkerhet liksom för inköp, drift och avtal för it, datorer och telefoni.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen har strategiskt och operativt ansvar för Formas administrativa funktioner som ekonomi, personal och registratur. Vi ger service till alla medarbetare och chefer inom deras ansvarsområden. Vi ansvarar också för verksamhetsplanering och budgetarbete på Formas.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för Formas interna och externa kommunikation. Syftet med den externa kommunikationen är att nå ut till relevanta målgrupper och skapa dialog. Vi arbetar såväl strategiskt som operativt och medverkar i varje led i Formas verksamhet. På avdelningen finns också webbtidningen Extrakts redaktion.

Uppdaterad:25 januari 2023
Sidansvarig: Elisabet Blomberg