Välkommen ambition att minska byggnaders klimatpåverkan

2024-07-01

Formas ställer sig bakom Boverkets förslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration redan från 2025. Det är huvuddragen i det remissvar vi lämnat till regeringen.

Vi har granskat innehållet i Boverkets förslag om införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration. Regeringen vill särskilt ha synpunkter på förslaget utifrån perspektivet av små och medelstora byggherrar, byggföretag och byggmaterialtillverkare.

Formas ställningstagande och förslag

Vi stödjer i huvudsak rapportens förslag och välkomnar ambitionen att minska klimatpåverkan från byggnader över hela deras livscykel och stödjer att klimatdeklarationer införs redan 2025.

För att klimatdeklarationen ska fungera som effektivt incitament till investeringar och innovation i bygg- och fastighetssektorn krävs långsiktighet och förutsägbarhet. Vi föreslår därför följande i vårt remissvar:

  • Redan i dag bör det övervägas om de föreslagna gränsvärdena, som införs i juni 2025, kan skärpas ytterligare. Om kraven inte skärps riskerar det att bromsa omställningen till en klimatneutral bygg- och fastighetssektor, genom att inte ge tillräckliga incitament till investeringar och innovation. I rapporten framgår att gränsvärden kan vara efterfrågedrivande och flera branschaktörer ser potential till en snabb omställning.
  • Förslaget att gränsvärdena ska skärpas vart femte år efter 2030 bör även inkludera ett innovations- och investeringsdrivande perspektiv.

Kontakt på Formas

Uppdaterad:1 juli 2024