Partnerskap stärker forskning om livsmedel och jordbruk

2023-04-18

För att uppnå EU:s prioriteringar inom livsmedels- och jordbrukspolitiken sker särskilda satsningar inom ramprogrammet Horisont Europa. Nu deltar Formas i ansökningar för tre nya partnerskap på området.

Formas ansvarsområden står högt på den internationella agendan. Det är områden som också avspeglas i EU:s forsknings- och innovationsprogram för 2021–2027, Horisont Europa. Partnerskapen är ett nytt inslag i ramprogrammet med en framträdande roll för klimat, miljö och hållbarhet, och stora satsningar görs just nu på jordbruks- och livsmedelsområdet.

Ett deltagande i de nya partnerskapen är viktigt för excellensen i svensk livsmedels- och jordbruksforskning och för att positionera svenska aktörer inom internationell forskning och innovation. Förutom att Formas roll stärks som finansiär inom internationell livsmedels- och jordbruksforskning innebär ett deltagande i de europeiska partnerskapen synergieffekter också nationellt.

– Med ett deltagande i dessa tre nya partnerskap täcker vi det svenska jordbruket och livsmedelssystemet från jord till bord. I samband med det växlar vi upp vårt arbete med det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, säger Linda Bell, chef på avdelningen för areella näringar, Formas.

Formas har i en förberedande fas arbetat med de nya europeiska partnerskapen på livsmedels- och jordbruksområdet. För samtliga partnerskap skickar vi nu in en ansökan till EU-kommissionen under april. Dessa kommer att utvärderas fram till sommaren. Vi beräknar att de första utlysningarna inom partnerskapen öppnar under 2024.

– Nu ser vi fram emot att engagera oss i dessa partnerskap. Det har varit en lång process med förberedelserna för ansökan, och vi vet att det finns en förväntan hos aktörerna i systemet kring framtida relevanta utlysningar och andra insatser, säger Linda Bell.

Tre partnerskap på livsmedels- och jordbruksområdet ingår i ansökan

De nya partnerskapen inom livsmedel och jordbruk ligger i linje med Formas ansvar på området. Här är de tre nya partnerskap som Formas ansöker om att delta i.

Kontakt

Uppdaterad:26 april 2023