Kunskap för ett framtidssäkrat samhälle

I en föränderlig värld är det nödvändigt att ta fram kunskap och nya lösningar. Forskning och innovation är förutsättningar för ett hållbart och säkert samhälle.

Ett framtidssäkrat samhälle är ett samhälle som är i ständig utveckling och har förmåga att anpassa sig till förändringar. Det handlar också om att ta till vara möjligheterna som uppstår i tider av snabb utveckling, till exempel värdefulla försprång i teknikskiften.

Formas lyfter nu flera förslag kring hur vi kan fortsätta skapa förutsättningar för samhällets försörjning av livsmedel, vatten, naturresurser, och utveckling av infrastruktur och bebyggelse. Internationellt samarbete och arbetsinsatser för att kunskap ska komma till nytta blir viktiga för att nå hela vägen fram.

Detta underlag är Formas svar på regeringens uppdrag att göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik 2025–2028.

Omslag till rapport En kemikaliesäker framtid

Ta del av hela underlaget


Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
Publicerad: 31 oktober 2023
ISBN: 978-91-540-6200-3
Språk: Svenska

Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har även gjort en gemensam analys och rekommendationer.

Sammanfattning av
Formas förslag

Nedan presenterar vi en sammanfattning av Formas rekommendationer för forsknings- och innovationspolitiken 2025–2028 inom våra ansvarsområden. Förslagen är ett resultat av Formas analys av omvärlden och de långsiktiga forsknings- och innovationsbehoven.

Läs förslagen nedan eller ladda ner rapporten som pdf , 2.8 MB..

Formas förslag i korthet

 • Förstärk drivkraften i arbetet med hållbara städer och landsbygder genom att fortsätta och utöka det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.
 • Stärk samhällsaktörers förutsättningar att bedriva ett aktivt klimatarbete både vad gäller utsläppsminskningar och anpassning genom att fortsätta och utöka det nationella forskningsprogrammet om klimat.
 • Säkra en framtida trygg livsmedelsförsörjning och ett framgångsrikt genomförande av Sveriges livsmedelsstrategi genom att fortsätta och utöka det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.
 • Förstärk samhällets kunskapsbas och lösningar kring vatten som resurs och risk genom att utöka det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten.
 • Ge Formas i uppdrag att tillsammans med Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, föreslå hur de nationella forskningsprogrammen ska utvecklas för att bygga den kunskap och kompetens som krävs för att möta olika samhällsutmaningar.

 • Uppdra åt Formas att genomföra en ny satsning på markanvändning, fysisk planering, och markhälsa för att hantera markfrågor i ett systemperspektiv.
 • Uppdra åt Formas att genomföra en ny satsning på kemikaliesäker framtid för att förbättra samhällets förmåga att hantera de tusentals kemikalier som kommer att finnas i omlopp, samt stärka utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi.
 • Förstärk Formas satsningar på skogsområdet, för en bredare kunskapsuppbyggnad kring skogens klimatnyttor, ett ökat värdeskapande för olika samhällsmål och skogens roll i ett globalt perspektiv.
 • Uppdra åt Formas att genomföra en ny riktad satsning för robust infrastruktur och bebyggelse, för att framtidssäkra viktiga samhällsfunktioner.

 • Förstärk det internationella samarbetet inom Formas ansvarsområden genom utökade resurser för att medverka i europeiska partnerskap och strategiska uppdrag.
 • Uppdra åt Formas att verka som nationell kontaktpunkt och Sveriges expertmyndighet för EU:s urbana agenda.
 • Uppdatera uppdraget till EU-samordningsfunktionen och de forskningsfinansierande myndigheternas övriga uppdrag om internationell samordning, för att nyttja potentialen i internationella samarbeten inom och utanför Europa på ett mer strategiskt sätt.

 • Förstärk Formas resurser att ta fram systematiska forskningssammanställningar så att vi i högre grad kan bidra till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv miljöpolitik.
 • Förstärk Formas resurser att arbeta med policyrelevanta dialoger och underlag för att stödja beslutsfattare att navigera i komplexa, mångfacetterade samhällsutmaningar.
 • Förstärk Formas resurser att möta omvärldens behov av samverkan, kunskap och fakta genom ytterligare satsningar på nyttiggörande och kommunikation.

 • Fortsätt att finansiera Impact Innovation, för transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.
 • Utöka finansieringen inom Formas områden för att forskare tidigt i karriären ska kunna utveckla självständighet som forskare och etablera nyskapande forskningsmiljöer.
 • Utöka finansieringen inom Formas områden för att vi ska kunna finansiera längre och större projekt, vilket bidrar till bättre kvalitet och excellens i forskningen.
 • Säkra finansieringen av Formas, övriga forskningsfinansiärers och lärosätens avtal med förlag som har helt öppna tidskrifter.
 • Förstärk finansieringen av forskningsinfrastruktur, som förvaltas av Vetenskapsrådet, och förtydliga Vetenskapsrådets uppdrag så att det tydligare omfattar mindre och medelstora infrastrukturer.

 • Stärk Formas resurser för att utveckla verksamheten vidare, genom innovativa arbetssätt och ändamålsenliga digitala lösningar i samarbete med andra forskningsfinansiärer.

Har du frågor om rapporten?

Uppdaterad:31 oktober 2023
Sidansvarig: Susanne Karlsson