DevRes 2021 - Advancing Sustainable Transformation

2021-06-14 till 2021-06-16

För att möta de stora utmaningarna av vår tid krävs transformation av samhället. Forskningen är ökat influerad av Agenda 2030 och dess sjutton mål för hållbar utveckling, inte minst vad det gäller att förbättra förutsättningarna i områden med låg resurstillgån

Utvecklingsforskningen spänner över ett brett spektrum av ämnen och metoder, som alla genererar kunskap för att understödja en hållbar utveckling. För att kunna möta utmaningarna krävs en förståelse för sammankopplade system och processer, och att skapa synergier mellan sektorer och aktörer. Detta fordrar eftertanke kring forskningens framsteg; att sammankoppla vetenskapen med implementeringens handlingsprogam, kontext och maktförhållanden.

Konferensen avser erbjuda ett kreativt forum för forskare, politiker, praktiker, finansiärer och andra intressenter i frågan hur utvecklingsforskning kan bidra till hållbar transformation. DevRes2021 kommer att sammanlänka teori, forskning, praktiskt utförande, och utforska de komplexa relationerna mellan de olika dimensionerna av hållbarhet (såsom, men inte begränsat till, de sociala, ekonomiska och miljömässiga) för att föra utvecklingsforskningen framåt i hållbarhetsmålens tid.

Organisatörer: Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

Mer Information
Datum: 14 juni 2021 - 16 juni 2021
Tid: 12:00 - 12:00
Plats: Umeå universitet, Aula Nordica
Uppdaterad:3 juli 2020