Blå innovation – Förberedande projekt 2021

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Förberedande projekt där behovsägare tillsammans med högst en projektpartner har identifierat en komplex utmaning inom ett område med direkt eller indirekt har betydelse för havs- och/eller vattenmiljön. Projektet ska lägga grunden genom att identifiera, kartlägga och förstå relevanta system, nätverk och aktörer.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till högst två aktörer där den ena parten ska vara en behovsägare; en offentlig organisation, ett kommunalt bolag eller en branschorganisation. Den andra parten kan vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Projektledaren måste ha avlagd doktorsexamen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Ett projekt kan söka max 1,5 miljoner kronor med en projektlängd på 12-18 månader.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-05-05 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-09-01 14:00

Vatten är grundläggande för allt liv, och allt vatten - grundvatten, sötvatten och havsvatten - är sammankopplat. Vi vet att det sätt vi idag använder våra hav och vårt vatten inte är hållbart samt att nya lösningar och systemförändringar behövs för att skapa ett långsiktigt brukande. För att bidra till att lösa samhällsutmaningar inom vattenområdet behövs innovation och systemförståelse, där samverkan mellan aktörer och fokus på användbarhet och implementering av lösningar är viktiga beståndsdelar.

Syftet med denna utlysning är att genom ett förberedande projekt skapa grundförutsättningar för behovsägare att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning med direkt eller indirekt inverkan på havs- och vattenmiljön. Utmaningen ska vara av komplex karaktär som kräver samverkan mellan flera aktörer och där ett systemperspektiv är nödvändigt. Systemperspektiv innebär att projekten behöver ta hänsyn till hur olika delar i ett system påverkar och är beroende av varandra. Projektet ska sträva efter att långsiktigt hitta synergieffekter mellan verksamheter och samverkan mellan olika aktörer, som till exempel branschorganisationer, näringsliv och civilsamhälle. Det förberedande projektet ger möjlighet för behovsägare att identifiera och förstå de system, aktörer och nätverk som behövs för att i ett fortsatt projekt kunna ta sig an den utmaning som har identifierats.

En behovsägare kan till exempel vara en kommun, kommunalt bolag, region, myndighet eller branschorganisation. Behovsägaren ska var en aktiv part i projektet, men inte nödvändigtvis projektledare eller medelsförvaltare. Projektet kan vara helt nytt eller komplettera och vidareutveckla ett redan befintligt. Nya samarbeten uppmuntras.

Finansiering kan sökas för projekt som pågår under 12-18 månader med ett maximalt belopp på 1,5 miljoner kronor. Som en uppföljning på detta förberedande projekt planerar Formas att i nästa steg öppna en genomförandeutlysning 2023, som kommer att vara öppen för alla att söka. I detta nästa steg ska lösningar kunna utvecklas för att prövas/demonstreras i verkliga eller verklighetsnära miljöer för att kunna implementeras och spridas i samhället.

Utlysningen ingår i det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten och är ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning.

Kontakt

Uppdaterad:1 april 2021