Aktuella forskningssammanställningar

Här kan du läsa mer om vilka forskningssammanställningar Formas arbetar med.

Genomförda

Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark

En sammanställning av befintlig forskning om hur ändrade växtföljder kan göra jordbruket mer klimatsmart. Rapporten publicerades den 1 april 2021 och består av två delar: en systematisk översikt och en samhällsekonomisk analys.
Läs hela rapporten

Pågående

Hur påverkas den biologiska mångfalden i naturbetesmarker av att betesdjuren ges tillgång till extra näring?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av att betesdjuren ges tillgång till extra näring, antingen i form av tillskottsutfodring, eller genom att de får tillträde till mer näringsrika betesmarker inom samma hägn som naturbetesmarken.
Läs mer

Hur påverkas grundvattenmagasinering av anläggning, restaurering och dränering av våtmarker?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på hur anläggning, restaurering och dränering av våtmarker påverkar grundvattenmagasinering. Både myndigheter och forskare betonar att kunskapsunderlaget är osäkert, och efterfrågar en vetenskapligt grundad forskningssammanställning i ämnet.
Läs mer

Hur effektiv är markretention av fosfor från enskilda avlopp?

Denna forskningssammanställning avser att tillhandahålla en detaljerad databas över alla studier som på något sätt belyser frågan om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Vi kommer också att ta fram en konceptuell modell som beskriver hur fosforn transporteras från avloppet till ytvattnet, inklusive de olika delprocesser som kan få den att hållas kvar längs vägen. Utifrån den konceptuella modellen kommer vi att kunna belysa hur olika studietyper kan bidra till att besvara frågan om hur effektiv markretentionen av fosfor är, och vilka fördelar och brister respektive studietyp har i relation till frågan.
Läs mer

Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem?

Denna forskningssammanställning avser att få fram ett objektivt och vetenskapligt kunskapsunderlag inför tillståndsbeslut. För närvarande råder en viss osäkerhet kring de ekologiska riskerna med Bti-behandlingar hos tillståndsgivande myndigheter. Detta är särskilt problematiskt när Bti-behandlingar är aktuella i naturskyddsområden.
Läs mer

Hur påverkas vattenlevande organismer av avloppsvatten?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på hur behandlat avloppsvatten påverkar vattenlevande organismer i Sverige.
Läs mer

Uppdaterad:8 oktober 2021
Sidansvarig: Erik Eriksson