Aktuella forskningssammanställningar

Här kan du läsa mer om vilka forskningssammanställningar Formas arbetar med.

Genomförda

Hur påverkas grundvattenmagasinering av anläggning, restaurering och dränering av våtmarker?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på hur anläggning, restaurering och dränering av våtmarker påverkar grundvattenmagasinering. Både myndigheter och forskare betonar att kunskapsunderlaget är osäkert, och efterfrågar en vetenskapligt grundad forskningssammanställning i ämnet.
Läs hela rapporten

Svenskt kommunalt avloppsvatten och dess påverkan på vattenlevande organismer

Kommunalt renat avloppsvatten släpps ut i närliggande sjöar, vattendrag och hav. Trots rening finns oönskade kemikalier kvar som kan vara skadliga för organismer som lever i de olika vattendragen.
Läs hela rapporten

Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark

En sammanställning av befintlig forskning om hur ändrade växtföljder kan göra jordbruket mer klimatsmart. Rapporten publicerades den 1 april 2021 och består av två delar: en systematisk översikt och en samhällsekonomisk analys.
Läs hela rapporten

Hur effektiv är markretentionen av fosfor från enskilda avlopp?

Övergödning av sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem. En del av den fosfor som orsakar problemet kommer från enskilda avloppsanläggningar. Den här forskningssammanställningen är en kartläggning av all forskning som tittat på markens förmåga att hålla kvar fosfor från enskilda avlopp på naturlig väg, den så kallade markretentionen.
Läs hela rapporten

Pågående

Vad är effekten av miljöanpassning eller borttagning av mindre dammar på biologisk mångfald?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på vad effekten är på biologisk mångfald av att helt avlägsna eller att göra en miljöanpassning av mindre dammar. Frågan kommer att avgränsas till någon del av miljöproblemet och är aktuell i samband med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften.

Läs mer

Vad är effekten av odlade och permanenta gräsmarker på flödet av växthusgaser från organogen jordbruksmark?

Denna forskningssammanställning avser att klargöra hur läckaget av växthusgaser från organogena jordar inom jordbruket påverkas av en förändrad markanvändning där odling av ettåriga grödor ersätts av odlade eller permanenta gräsmarker.

Läs mer

Hur påverkas den biologiska mångfalden i naturbetesmarker av att betesdjuren ges tillgång till extra näring?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på hur den biologiska mångfalden i naturbetesmarker påverkas av att betesdjuren ges tillgång till extra näring, antingen i form av tillskottsutfodring, eller genom att de får tillträde till mer näringsrika betesmarker inom samma hägn som naturbetesmarken.
Läs mer

Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem?

Denna forskningssammanställning avser att få fram ett objektivt och vetenskapligt kunskapsunderlag inför tillståndsbeslut. För närvarande råder en viss osäkerhet kring de ekologiska riskerna med Bti-behandlingar hos tillståndsgivande myndigheter. Detta är särskilt problematiskt när Bti-behandlingar är aktuella i naturskyddsområden.
Läs mer

Uppdaterad:29 juni 2023