Beslutade

Water JPI 2017 Joint Call: Water Resource Management in support of the UN Sustainable Development Goals

Sista ansökningsdatum: 2017-12-11

Beslutsdatum: Steg 1 preliminärt 2018-04-15, steg 2 preliminärt 2018-11-07

Utlysningen syftar till att finansiera transnationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på samhällets vattenutmaningar. Utlysningen är Water JPI:s fjärde utlysning och i utlysningskonsortiet ingår 12 finansiärer från 12 länder. Total budget är 8 550 000 euro (ca 82 miljoner kronor). Formas bidrag därav är 800 000 euro mellan 2018 och 2020.

Ämnet för utlysningen är "Vattenresurshantering till stöd för FN:s hållbara utvecklingsmål" med syfte att utveckla nya koncept inom följande utmaningar:

  • Multiple pressure effects on ecosystems and ecosystem services as well as effective mitigation – adaptation tools and assessments for implementing the water related targets of the UN SDG:s.
  • Developing accessible solutions for clean water management to address UN SDG6 targets and associated SDG:s.

Allt som gäller utlysningen finns publicerat på Water JPI:s hemsida inklusive regler för teman och sub-teman som bör adresseras i ansökan. 27 november ordnas ett webbinarium om utlysningen.

Sökande skriver en skissansökan och en fullständig ansökan på engelska och skickar in ansökan elektroniskt via utlysningens ansökningssystem. En länk kommer gå att hitta här när ansökningssystemet är öppet.

Behörighet att söka medel

Projektansökan ska bestå av minst tre huvudforskare från minst tre av de i utlysningen medverkande länderna, se nedan.

Behörighetskraven för varje huvudforskare samt övriga krav och regler för sökta medel framgår av respektive länders nationella villkor. Se nedan för de villkor som gäller för sökande från Sverige.

Deltagande länder

Totalt deltar tolv länder i utlysningen: Belgien, Brasilien, Cypern, Egypten, Frankrike, Irland, Lettland, Moldavien, Norge, Sydafrika, Sverige och Tyskland.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen sker i två steg: deadline för steg 1 (skiss-ansökan) är den 11 december 2017 (Kl 17:00, CET) och deadline för steg 2 (fullständig ansökan) är den 27 juni 2018 (Kl 17:00, CET). Förväntad projektstart är december 2018.

Information om utlysningen

För information om utlysningen se utlysningens hemsida.

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor kontakta utlysningssekretariatet på e-postadressen nedan.

Utlysningssekretariatet
Johannes Holmen – Research Council of Norway
E-post: IC4Watercall@rcn.no

Krav för sökande från Sverige

Vad bidrag kan sökas för

Stöd kan ges till forskningsprojekt som ligger inom ramarna för utlysningens alla teman. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning, analyser, utrustning under 500 000 svenska kronor, lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access.

Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Riktvärde för bidragets storlek

Projekttiden ska vara mellan 24 och 36 månader. Sökande från Sverige kan som mest söka 300 000 euro för deltagande i ett projekt och 400 000 euro om sökande också koordinerar projektet. Sökande från Sverige måste samordna sin ansökan med övriga deltagare i projektet. Det är viktigt att det totala beloppet som söks för ett projekt, med minst tre huvudforskare från tre medverkande länder, inte överstiger 1,5 miljoner euro.

Vem som kan söka

Sökande och medverkande forskare måste ha avlagt doktorsexamen. Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. 

Från Sverige ska sökande från samma medelsförvaltande organ tillhöra en PI (Prinicipal Investigator). Fler svenska sökande PI från olika medelsförvaltande organ kan ingå i ett projekt förutsatt att det då också ingår PI:s från två andra länder. En sökande PI som också är koordinator kan inte delta i något annat projekt, varken som PI eller som koordinator.

Samhällsutmaningar kräver ett multidisciplinärt angreppsätt. Av den anledningen skall alla ansökningar sträva efter att ha deltagare i projektet från intressentgrupper och beskriva hur resultaten kan spridas och exploateras. Vissa medverkande forskningsfinansiärer godkänner företag som mottagare av finansiering. För svenska sökande gäller att deltagare från intressentgrupper kan vara underleverantörer (subcontractors) till den sökande. Det är viktigt att medelsförvaltaren har godkänt underleverantören när ansökan skickas in. Formas finansierar inte intressentgrupper eller företag som söker projektmedel som PI eller koordinator.

Mer information om Formas krav på medelsförvaltare hittar du här.

Beviljat bidrag

Beredningen av samtliga ansökningar som inkommit till utlysningssekretariatet bereds under 2018 av internationella experter och de högst rankade ansökningarna diskuteras vid ett möte under hösten 2018. Den internationella beredningsgruppen rekommenderar efter utvärdering och diskussion de högst rankade ansökningarna till finansiering. Varje finansiär fattar det slutliga beslutet om finansiering till respektive sökande. Formas forskarråd förväntas fatta beslut i november 2018. Fattade beslut om bidrag kan inte överklagas. Beslut om finansiering offentliggörs efter det att alla finansiärer har fattat sina beslut. Förväntad projektstart är november 2018.

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet.

Efter rekommendation till finansiering

När svenska deltagare har fått besked från utlysningssekretariatet kommer de svenska deltagarna som blivit rekommenderade finansiering att få en inbjudan att skicka in en ansökan till Formas via Prisma.

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare på Formas
Kristina Laurell
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor kontakta utlysningssekretariatet.

Utlysningssekretariatet
Johannes Holmen – Research Council of Norway
E-post: IC4Watercall@rcn.no


Forskningsrådet Formas finansierar forskare från svenska universitet, högskolor och andra svenska offentliga organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

The Joint Programming Initiatives (JPIs) are intergovernmental initiatives aiming at strengthening European leadership and competitiveness in Research and Innovation (R&I). In particular, the Water JPI responds to the grand challenge of “Achieving Sustainable Water Systems for a Sustainable Economy in Europe and Abroad”.

Kristina Laurell

2018-03-29