Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment - Testbäddar/Verifieringsprojekt

Sista ansökningsdatum: 2016-05-11

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-06-30

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Utlysningen Testbäddar och verifieringsprojekt har fokus på testbäddar och demoplattformar, med utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter. Utlysningen riktar sig till aktörer och behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn och aktörskonstellationer bestående av akademi, näringsliv och/eller offentlig sektor i samverkan.

Beslutslista

Den del i utlysningen som handlar om testbäddar kommer att hanteras i två steg, där man i det första steget ansöker om medel för en förstudie för nyetablering eller vidareutveckling av en testbädd. De förslag som bäst uppfyller kriterierna får ansöka om en fullskalig testbädd i steg 2.

Vad bidrag kan sökas för

Nyetablering eller vidareutveckling av testbädd

Steg 1 – planering
Stöd till förstudie av testbäddsprojekt. Utredning av behov och behovsägare, samverkanspartners, relevans, teknikbehov och kommersiell potential. Utformning av realistisk projektplan och budget inför ett fullskaligt testbäddsprojekt.

Steg 2 – realisering
Stöd till fullskaligt testbäddsprojekt. Etablering av nya testbäddar/testmetoder eller tillgängliggörande, uppgradering och komplettering av redan befintlig testinfrastruktur/testmetoder. Denna del av utlysningen kommer endast vara öppen för projekt som beviljats medel för förstudie enligt Projektsteg 1.

Verifieringsprojekt

Stöd till fullskaligt test- och verifieringsprojekt. Test och verifiering av en väl preciserad och motiverad ny eller väsentligt förbättrad innovation med teknisk höjd, dokumenterat stor nytta, god kommersiell potential, tydligt angivna brukare/kunder och som utförs inom ramen för en realistisk och effektiv projektplan. Denna del adresserar test- och verifieringsprojekt som inte helt uppfyller kriterierna i dokumentet Vägledning Testbäddar Smart Built Enviroment t ex avseende långsiktighet och repeterbarhet, men som likväl kan bli värdefulla, särskilt för att uppnå kortsiktiga effekter.

Riktvärde för bidragets storlek 

För utlysningen finns avsatt ett budgetutrymme om maximalt 10 miljoner kronor. Myndigheternas bidrag kan maximalt uppgå till 50 procent av projektens stödberättigande kostnader. För nyetablering eller vidareutveckling av testbädd kan bidrag i steg 1 - planering stöd till förstudie sökas om högst 200 000 kr. I steg 2 - Stöd till fullskaligt testbäddsprojekt kommer bidrag på mellan 1 000 000 kr och högst 2 500 000 kr kunna sökas. För stöd till test och verifiering i projektform kan bidrag på mellan 500 000 och högst 1 500 000 kr kan sökas.

Vem kan söka

Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut som avser att verka inom samhällsbyggnadssektorn.

Utlysningstext

Testbäddar och verifieringsprojekt 2016 - utlysningstext

Mall för projektbeskrivning och vägledning

Mall för projektbeskrivning Testbäddar 2016 (Mall i MS Word)
Mall för projektbeskrivning Testbäddar 2016 (Mall i PDF)
Vägledning Testbäddar Smart Built Environment (PDF)

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Vinnovas Regler för statligt stöd
Vinnovas Guide till villkor om stödberättigande kostnader
Vinnovas Guide till villkor om nyttjanderätt

Kontaktpersoner

Utlysningsansvarig

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas
Frågor gällande bedömningsprocessen och juridik
Telefon: +46 (0)73 646 27 20
E-post: hanna.ridefelt@formas.se 

Smart Built Environment

Olle Samuelsson, programchef
Frågor gällande utlysningens inriktning och innehåll
Telefon: +46 (0)70 329 04 42
E-post: olle.samuelson@iqs.se

Rikard Espling, programledare
Frågor gällande utlysningens inriktning och innehåll
Telefon: +46 (0)72 701 83 01
E-post: rikard.espling@iqs.se

Administrativt ansvarig

Elisabeth Tejme, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 17
E-post: elisabeth.tejme@formas.se

IT support

Prisma IT support

Hanna Ridefelt

2016-06-30