Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Sista ansökningsdatum: 2016-04-05

Beslutsdatum: 2016-06-02

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utlyser 32 miljoner kronor för projekt som tydligt adresserar biobaserade innovationer inom offentlig finansierad verksamhet. Syftet med utlysningen är att stimulera innovationer av nya biobaserade material, produkter och tjänster utvecklade i samarbete med offentligt finansierad verksamhet. Innovationerna ska ha marknadspotential hos offentligt finansierad verksamhet i Sverige samt även potential att nå exportframgång.

Bidrag per projekt är max 5 miljoner kronor och kan högst utgöra 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Projektparter från näringsliv och offentlig sektor förväntas bidra med minst lika mycket som de sökta medlen. 10-12 projekt förväntas finansieras.

Utlysningen öppnar 18 januari, och ansökningarna ska skickas in till VINNOVA senast 2016-04-05 kl. 14:00. Mer information om utlysningen finns på VINNOVAs webbplats. På www.bioinnovation.se kan du läsa mer om programmet.

Strategiska innovationsområden

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Kontakt

Utlysningsansvarig VINNOVA
Peter Åslund (08-473 30 49), peter.aslund@vinnova.se

Programchef BioInnovation
Susanna Winzenburg (08-762 79 92), susanna.winzenburg@bioinnovation.se.org

Administrativa frågor
Bengt Larsson (08-473 31 14), bengt.larsson@vinnova.se

VINNOVAs IT-support
Tel 08-473 32 99, helpdesk@vinnova.se

Sandro Caruso

2016-01-08