Forskning för en social bostadspolitik

Sista ansökningsdatum: 2017-12-04

Beslutsdatum: preliminärt juni 2018 2018-06-01

Formas efterlyser relevanta aktörer till forskningsprojekt om social bostadspolitik. Gärna aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området.

Syfte med kommande utlysning

Inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyser Formas 80 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till delutlysningen, forskning om social bostadspolitik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. Projekten ska även på ett tydligt sätt adressera genus och andra kritiska perspektiv.

Inriktning

Forskningen som finansieras i denna utlysning ska sätta människan och människans möjligheter till en god boendemiljö i centrum. Begreppet bostadspolitik ska förstås brett och kan omfatta flera olika nivåer och perspektiv. Till exempel kan bostadspolitik handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare. Den kan omfattaperspektiv som tillhör mottagare av politiska åtgärder, såsom exempelvis (men inte uteslutande) civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Bostadspolitik kan även förstås som olika sociala gruppers inflytande och möjligheter till att påverka bostadspolitik, den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

Forskningen bör involvera aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området. (I begränsad utsträckning kan forskningsprojekt frångå att involvera sådana aktörer, om forskningens inriktning innebär att sådan samverkan bedöms vara olämplig och/eller mycket svårt att erhålla.) För att underlätta sådan kontakt och samverkan efterlyser Formas nu relevanta aktörer intresserade av att ingå i forskningsprojekt. För att anmäla intresse, kontakta gärna ansvarig forskningssekreterare Emma Holmqvist.

Riktlinjer för sökande kommer att delges på Formas hemsida vid utlysningens öppnande, preliminärt den 2 oktober. En informationsträff sker i samband med öppnandet och annonseras i kalendariet på Formas.se. 

Kontaktperson

Ansvarig

Emma Holmqvist, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46(0)76-146 37 38
E-post: emma.holmqvist@formas.se 

Emma Holmqvist

2017-06-22