Beslutade

Forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi

Sista ansökningsdatum: 2016-02-18

Beslutsdatum: 2016-06-22

Fjärde utlysningen inom programmet Skogsråvara och biomassa. Formas utlyser totalt 230 miljoner kr under fem år (2016-2020) för forskning om möjligheter och utmaningar för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi. Satsningen syftar till att stärka svensk forskning, öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle och stärka den internationella samverkan inom området.

Beslutslista

Bakgrund och inriktning

Utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi pågår i ökande takt världen över och området har en central position i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. För att nå en omställning behövs utveckling inom hållbar produktion och smartare användning och förädling av biomassa, men även en utveckling av konsumtionsmönster, ekonomiska affärsmodeller och styrmedel. Svensk forskning inom dessa områden håller hög kvalitet och Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bli ett föregångsland i omställningen. Formas har fått ökade anslag från regeringen för forskning om skogsråvara och biomassa samt nya material och produkter för en biobaserad samhällsekonomi under perioden 2014-2016 och detta är den fjärde av en serie utlysningar inom området.

Forskning som omfattas av utlysningen kan exempelvis beröra ekologiska, ekonomiska och politiska ramar för uttag och användning av skogsråvara och biomassa från jord-, skogs- och vattenbruk; vidareförädling och utveckling av biobaserade material och produkter; marknadsmässiga aspekter av nya biobaserade produkter och tjänster, inkl. konsumtionsaspekter; institutionella möjligheter och hinder för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi; socioekonomiska och tekniska implementeringsfrågor samt olika typer av avvägningar och målkonflikter. Tvärvetenskapliga och/eller tvärsektoriella angreppssätt uppmuntras där sådana är lämpliga.

För vidare vägledning av samhällsrelevans hänvisas till Formas Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, som Formas tog fram på uppdrag av regeringen 2012 tillsammans med VINNOVA och Energimyndigheten.

Utlysningen består av fyra delutlysningar:

  • Forsknings- och utvecklingsprojekt: 30 miljoner kronor per år i fem år (2016-2020)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare: 10 miljoner kronor per år i fem år (2016-2020)
  • Internationell samverkan (gästforskare och postdok): 5 miljoner kronor per år i två år (2016-2017)
  • Forskarskolor för doktorander: 5 miljoner kronor per år i fyra år (2016-2019)

Den angivna budgeten för respektive delutlysning ska ses som indikativ och kan komma att justeras mellan delutlysningarna beroende på söktryck och kvalitet hos inkomna ansökningar.

Samfinansiering från näringslivet eller motsvarande aktörer (t.ex. regioner, myndigheter, intresseorganisationer eller kommunala bolag) om minst 25 procent av projektets totala budget är ett krav för samtliga projekt i alla delutlysningar utom i delutlysningen för internationell samverkan (för utvecklings- och demonstrationsprojekt krävs alltid 50 procent samfinansiering, se Formas Handbok 2015. Samfinansieringen kan bestå av arbetstid, kontanta medel och/eller kostnader för exempelvis experiment och utrustning. Undantag från kravet på samfinansiering görs endast i begränsade fall, exempelvis för viss typ av kritiskt granskande samhällsvetenskaplig forskning, där samfinansiering bedöms vara olämpligt och/eller mycket svårt att erhålla. Eventuella egna medel, kontanta eller in-kind, från universitet och forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma gäller medel från andra statliga forskningsfinansiärer.

Delutlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt ger möjlighet att söka längre och något större projekt än i Formas årliga öppna utlysning. Ett riktvärde för sökta medel är 2 miljoner kronor per år. Projektets omfattning och budget kommer att bedömas i relation till förväntad nytta av projektet.

Delutlysningen för framtidens forskningsledare syftar till att stödja den långsiktiga utvecklingen hos ett antal excellenta och relativt nyetablerade forskare. Ett riktvärde för sökta medel är 2 miljoner kronor per år. Doktorsexamen ska ha avlagts två till åtta år före ansökningstillfället, dvs. tidigast 18 februari 2008 och senast 18 februari 2014. Föräldraledighet, sjukdom eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln.

I delutlysningen för internationell samverkan kan stöd sökas för inkommande eller utresande forskare eller postdok under 1-2 år. Ett riktvärde för sökta medel är 1 miljon kronor per år. Samverkan kan ske genom en längre vistelse eller flera kortare. Minst 20 procent av den totala tiden som anslaget söks för ska spenderas vid lärosätet i hemlandet respektive värdlandet, men vistelsernas längd och frekvens avgörs av den sökande. Ansökan ska innehålla en tidsatt plan över samtliga planerade vistelser. Vid ansökan om postdok ska doktorsexamen ha avlagts tidigast fem år före ansökningstillfället, dvs. tidigast 18 februari 2011, och senast 1 juni 2016.

Delutlysningen för forskarskolor för doktorander avser kostnader för att koordinera forskarskolan och kostnader i samband med aktiviteter som kurser, studiebesök, praktik och workshops. Ett riktvärde för sökta medel är 1 miljon kronor per år. Ansökan ska innehålla en detaljerad och tidsatt översikt över samtliga aktiviteter som planeras inom forskarskolan. Nära samverkan med näringsliv, industri, förvaltning och/eller samhället i övrigt bör i de flesta fall ses som en förutsättning under hela forskarskolan, eftersom ett viktigt syfte är att etablera och stärka doktorandernas nätverk.

För att stödja samverkan, kommunikation och projektövergripande synergier planeras en kick-off-konferens under början av 2017. Närvaro och presentation av projektmål och upplägg förväntas av alla huvudsökande som erhåller finansiering i utlysningen, och inbjudan kommer att gå ut brett till näringsliv, myndigheter och övriga intressenter.

Sökande

Behörighetskriterierna är desamma som för forsknings- och utvecklingsprojekt enligt Formas Handbok 2015, d v s stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande måste ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från eventuella samverkanspartners utanför akademin).

Ansökan och bedömning

Obs: En och samma ansökan kan inte lämnas in till mer än en delutlysning.

Ansökan ska utformas i enlighet med de generella anvisningar för ansökningar om medel för forskning- och utvecklingsprojekt som finns i Formas Handbok 2015. Handboken innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Vid bedömningen tillämpas Formas ordinarie bedömningskriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta samt ett särskilt kriterium för omfattning och lämplighet av planerad samfinansiering (gäller ej delutlysningen för internationell samverkan eller de projekt som bedöms ha godtagbara skäl att inte möta kravet på samfinansiering) samt ett kriterium för excellens och potential hos huvudsökande i delutlysningen för framtidens forskningsledare. Förutom dessa bedömningskriterier kan beredningsgruppen även ges mandat att beakta ansökningarnas ämnesmässiga fördelning.

Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska eftersom den kommer att bedömas av en internationell expertpanel.

Observera att i Formas Handbok 2015 finns angivet ett antal begränsningsregler om maximal arbetstid i projektet samt maximalt tillåtet antal pågående Formasprojekt. Dessa begränsningsregler gäller enbart för Formas årliga öppna utlysning och inte för denna riktade utlysning.

Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct och ska innehålla:
Bilaga A (Forskningsprogram, max 25 000 tecken)
Bilaga B1 (Budget, nedladdningsbar mall i Formas Direct)
Bilaga B2 (Kommentarer till budgeten, max 2 sidor)
Bilaga C (CV, max 8 000 tecken per sökande/medsökande).
Bilaga D (Publikationslista, max 8 000 tecken per sökande/medsökande)
Bilaga L1 (Samfinansiering, Excel-formulär, laddas ned här)
Bilaga L2 (Kommentarer och motivering till samfinansieringen, max 1 sida)

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska i ansökan.

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Formas Direct kl. 24.00 den 18 februari 2016. Teknisk support är öppen till kl. 16.00 sista ansökningsdag. Skicka gärna in ansökan i god tid före kl. 16.00 sista ansökningsdagen för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå.
Bilaga S (underskrifter) måste vara Formas tillhanda senast 25 februari 2016.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut i juni 2016.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Karin Perhans, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 36
E-mail: karin.perhans@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 40
E-mail: kenneth.nilsson@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 43
E-mail: jan.danielsson@formas.se

Karin Perhans

2016-06-22