Beslutade

Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Sista ansökningsdatum: 2015-02-18

Beslutsdatum: 2015-10-15

Forskningsfinansiärerna Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Riksbankens Jubileumsfond (RJ) samt Vetenskapsrådet (VR) utlyser gemensamt anslag till ett forskningsprogram med namnet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning.

Finansiärerna har identifierat en brist i Sverige på oberoende, systematisk kunskap om samhällets kunskapsförsörjning. Bristen gäller grundforskning, policyrelevant forskning och jämförande studier. Det finns behov av forskning inte endast om den högre utbildning och forskning som sker på universiteten utan också om den forskning som äger rum i näringsliv och i offentlig sektor.

Satsningen genomförs i form av ett forskningsprogram bestående av ett antal forskningsprojekt som hålls samman av en särskild koordinator. Avsikten är att genom en kraftfull satsning söka åstadkomma långvariga effekter inom forskningsfältet. Programmet beräknas pågå 6 år med eventuell förlängning till 10 år och totalt omfatta cirka 80 miljoner.

See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/Samhallets-langsiktiga-kunskapsforsorjning/#sthash.QWvTT9ZP.dpuf

2015-01-08