Beslutade

Riktad satsning – Hållbart samhällsbyggande

Sista ansökningsdatum: 2015-02-19

Beslutsdatum: 2015-06-16

Beslutslista 2015-06-16

2014-12-19: Mycket viktig information till sökande i denna utlysning

Ansökningssystemet Prisma börjar inte användas för ansökningar till Formas i januari 2015 så som tidigare planerat och som angetts för denna utlysning. Istället kommer Formas hittillsvarande ansökningssystem, Formas Direct att användas också under 2015.

Anledningen till beslutet att inte övergå till Prisma i dagsläget är att vissa krav, som är specifika för Formas och som fungerar väl i nuvarande system, inte ännu bedöms vara tillräckligt kvalitetssäkrade i Prisma. Delar av Formas interna förberedelsearbete behöver också slutföras under 2015. För ytterligare generell information om beslutet att inte införa Prisma i nuläget, se Formas hemsida.

Utlysningstexten nedan har kompletterats med ytterligare information kring hur ansökan ska utformas, se under Ansökan och tidsplan.

Observera också att beslutsdatum har tidigarelagts.

Forskningsrådet Formas utlyser härmed 25 miljoner kronor per år i tre år (2015-2017) för forskning inom hållbart samhällsbyggande, inriktat mot forskning om planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön och innefattande samtliga skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar. Totalt omfattar utlysningen därmed 75 miljoner kronor. Avsikten är att ge stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt perspektiv.

Samfinansiering och samverkan med näringslivet eller andra av samhällsbyggandets aktörer (t.ex. kommuner, landsting eller intresseorganisationer) är en förutsättning för stöd. Samfinansiering och samverkan ska redovisas och motiveras i ansökan. Samverkan kan till exempel ske genom att forskningsfrågor formuleras gemensamt och projekten genomförs med aktivt deltagande av olika aktörer. Ett riktvärde för samfinansieringsandelen är 40 procent av projektets totala budget. För projekt med tydlig relevans för byggbranschens aktörer bör samfinansieringen vara minst 50 procent av den totala budgeten. I andra fall kan samfinansieringen även vara lägre (t.ex. vid kritisk granskande forskning). Samfinansieringen kan till exempel vara in kind (såsom arbetstid), kontanta medel, experimentkostnader och/eller finansiering av samverkansdoktorander, exempelvis kommun- eller industridoktorander. Eventuella egna medel, kontanta eller in-kind, från universitet och forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma gäller medel från andra statliga forskningsfinansiärer.

Bakgrund
Miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö definieras av regeringen som ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Enligt forsknings- och innovationspropositionen 2012 ska Formas under 2015 avsätta minst 50 miljoner kronor i ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Detta innebär en ökning med 20 miljoner kronor jämfört med 2014. Formas har under 2013 och 2014 gjort tre utlysningar inom forskningsprogrammet. Forskningssatsningen bör enligt forskningspropositionen omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad.

Utlysningen
Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö för att uppnå ökad social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten är att stärka sambanden mellan hållbarhetsaspekterna. Ett hållbart samhällsbyggande måste därför utgå från ett helhetsperspektiv och ta fasta på samtliga hållbarhetsbegreppets dimensioner. De stora utmaningar samhället står inför ställer oss inför behov av ökad samverkan mellan olika delsektorer och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Detta kräver också att forskningen om planering, byggande och stadsutveckling omfattar samverkan och en kombination av flera relevanta discipliner. Exempel på utmaningar som ställer nya krav på hållbart samhällsbyggande är: förväntade klimatförändringar, stora belastningar på miljön, resurseffektivitet, sociala omvandlingar och demografiska förändringar med en alltmer åldrande befolkning, frågan om demokrati och inflytande, strukturomvandlingar med krympande regioner och ökande koncentration till storstadsregioner, infrastrukturella problem, ökande behov av nya bostäder, väl fungerande försörjningssystem och en funktionell och energieffektiv bebyggelse, samt ett befintligt byggnadsbestånd i stort behov av upprustning.

Syftet med utlysningen är att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattar såväl forskning om stadsplanering, regional planering, stadsbyggnad, stadsutveckling och livsmiljöer som om byggnader, bebyggelse, anläggningar samt byggande och förvaltning. Ansökningar inom utlysningen ska behandla frågeställningar som främjar och kritiskt studerar samhällsbyggandets utmaningar ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt perspektiv. Den föreslagna forskningen får gärna vara ämnesövergripande och mångdisciplinär men kan också vara disciplinär. Utlysningen välkomnar ansökningar inom såväl teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap och humaniora.

Forskningen ska samverka med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt och i nära samverkan med planerings-, bygg- och bostadssektorn och intresseorganisationer. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer och akademin där ny kunskap utvecklas ger förutsättningar för att kunskapen ska ge snabbare avtryck i praktiken och att satsningens syfte att vara åtgärdsinriktad ska kunna uppfyllas. Denna utlysning ger möjlighet för de olika aktörerna att arbeta tillsammans.

Formas samverkar i utlysningen med IQ Samhällsbyggnad.

Sökande
Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från samfinansieringspartner).

 Ansökan och tidsplan
Formas handbok 2014 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Ansökan ska utformas i enlighet med handbokens anvisningar för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur stödet fördelas på olika poster och uppdelat på direkta och indirekta kostnader (overhead). Stödet kan användas för anställningar för forskare eller doktorander, resor, workshops, provtagning, analyser, utrustning och andra projektrelaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Genusperspektiv bör alltid beaktas i projektförslag där så är relevant.

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning, budget, CV och publikationslista, samt beskrivning och motivering av samfinansiering och samverkan. Samfinansieringen och samverkan bedöms inom Formas ordinarie kriterier.

Observera: I Formas handbok 2014, vilken gäller för denna utlysning, finns i kapitel 1 angivet ett antal begränsningsregler om maximal arbetstid i projektet samt tillåtet antal pågående Formasprojekt. Dessa begränsningsregler gäller enbart för Formas årliga öppna utlysning och inte för denna utlysning.

Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct och ska innehålla:

Bilaga A (Projektbeskrivning, max 25,000 tecken)

Bilaga B1 (Budget, nedladdningsbar mall i Formas Direct)

Bilaga B2 (Kommentarer till budget, max 2 sidor)

Bilaga C (CV, max 8 000 tecken/sökande).

Bilaga D (Publikationslista, max 8 000 tecken/sökande)

Bilaga L1 (Samfinansiering, Excel-formulär, laddas ner här)

Bilaga L2 (Kommentarer och motivering till samfinansieringen, max 1 sida)

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska i ansökan.

Ansökan kan registreras i Formas Direct 22 december 2014 - 19 februari 2015 kl. 24.00. Teknisk support är öppen till kl. 16.30 sista ansökningsdag.

Tillsammans med IQ Samhällsbyggnad och Bygginnovationen, arrangerar Formas ett inspirations- och matchmakingmöte den 5 november, där myndigheter och organisationer får möjlighet att belysa forskningsbehovet inom hållbart samhällsbyggande från olika perspektiv och där kontakter kan knytas mellan forskare och representanter för bygg- och planeringssektorn. Se Formas Kalender

Bedömning och uppföljning
Ansökningarna kommer att bedömas av en särskilt utsedd expertpanel som utgörs av aktiva, kvalificerade forskare och personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån Formas kriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta (Formas handbok 2014).

Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska eftersom den kommer att bedömas av en internationell expertpanel.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut den 16 juni 2015.

 

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare
Conny Rolén, Formas, Telefon: +46 (0)8 775 4030, conny.rolen@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor)
Jan Danielsson, Formas, Telefon: +46 (0)8 775 4043, jan.danielsson@formas.se

 


Kommun- och industridoktorander, samverkansdoktorander - Akademin, kommunen, näringslivet/organisationen utvecklar projektet tillsammans. Vilka parter som bör samverka avgörs av valet av forskningsfråga. Huvudhandledaren ska finnas inom akademin och en biträdande handledare inom kommunen/näringslivet/organisationen.  Avhandlingsarbetets omfattning bör anpassas till de olika aktörernas behov, halvtidsanställning samt lic-avhandling kan t ex vara lämplig i vissa fall.

2014-07-09