Beslutade

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures

Sista ansökningsdatum: Preliminärt 2016-03-15

Beslutsdatum: Preliminärt 2017-02-09

Joint Programme Initiative (JPI) Urban Europe har nu öppnat sin fjärde gemensamma utlysning, ERA-NET Cofund Smart Urban Futures.

JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa europeiska lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt bärkraftiga stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas och blomstra. JPI Urban Europe syftar till att samordna forskning och nyttiggörande för att bättre ta tillvara EUs offentliga medel.

ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) stöds av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Horisont 2020 Samhällsutmaning 6 Europe in a Changing world – Inclusive, innovative and reflective societies. Det är JPI Urban Europes fjärde utlysning.

Utlysningens tre ämnesområden innefattar koncept och strategier för smart urban omvandling, tillväxtområden och krympande områden, ny dynamik inom offentlig service samt inkluderade, levande och tillgängliga urbana gemenskaper:

 • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage
  Urbanisering och avfolkning utgör både utmaningar och möjligheter för städer i Europa. Projekt inom detta område ska syfta till att skapa en bättre förståelse för samspelet mellan städer och dess omgivningar när det gäller markanvändning, transport, miljö och energi samt identifiera hur dynamiken i storleksförändringar kan möjliggöra omprövning av samhällsstrukturer, beslutsprocesser och samverkan för att förbättra medborgarnas försörjningsmöjligheter och livskvalitet.
 • New dynamics of public services
  Under de senaste decennierna har ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar förändrats på sätt som gör det nödvändigt att ompröva traditionella metoder för offentliga tjänster. Projekt inom detta område ska syfta till att utveckla nya och innovativa sätt för offentliga tjänster att på effektivare sätt svara mot lokala problem och utmaningar.
 • Inclusive, vibrant and accessible urban communities
  Projekt inom detta område ska syfta till att, utifrån de vardagliga behov och utmaningar som olika sociala och kulturella grupper står inför, identifiera och undersöka hur olika lösningar kan bidra till ett inkluderande och välmående samhälle.

Utlysningen vänder sig både till forskningsinstitut, universitet/högskolor, kommuner, företag, ideella organisationer, innovatörer och samhällsentreprenörer. JPI Urban Futures ser gärna att slutanvändarna är involverade i konsortiet och att projekten fokuserar både på forskning och implementering. Respektive finansiärs sedvanliga regler för finansiering gäller.

Budgeten för utlysningen är på 23,8 miljoner euro från nationella och regionala forskningsfinansiärer inklusive stöd från Horisont 2020. Följande 18 länder och 26 forskningsfinansiärer står bakom utlysningen:

Belgien (DGO6, Innoviris, FNRS), Cypern (RPF), Danmark (IFD), Frankrike (ANR), Finland (TEKES, AKA), Italien (MIUR), Lettland (VIAA), Litauen (LMT), Nederländerna (NWO), Norge (RCN), Polen (NCN), Portugal (FCT), Rumänien (UEFISCDI), Slovenien (ARRS), Sverige (Vinnova, Formas, Energimyndigheten), Turkiet (TÜBITAK), Storbritannien (AHRC, EPSRC, ESCR, Innovate UK), Österrike (FFG).

Hur går det till?

För att förenkla för de sökande har utlysningen delats upp i två steg. I det första steget bjuds konsortier in att lämna in föransökningar. Efter en bedömning av dem kommer ca 50 föransökningar att väljas ut och konsortierna bjudas in att vidareutveckla sina idéer i en fullständig ansökan.

Tidplan

 • Utlysningen öppnar: 16 december 2015
 • Deadline föransökan: 15 mars 2016
 • Inbjudan till fullständig ansökan: maj-juni 2016
 • Deadline fullständig ansökan: 20 september 2016
 • Beslut om finansiering: december 2016
 • Projektstart: december 2016 – mars 2017  

Kontaktpersoner

Ann Rodenstedt, Formas
Telefon: +46 (0)725 549 477
E-post: ann.rodenstedt@formas.se

Emina Pasic, Energimyndigheten
Telefon: +46 (0)16 544 21 89
E-post: emina.pasic@energimyndigheten.se

Andréa Råsberg, Vinnova
Telefon: +46 (0)8 473 31 59
E-post: andrea.rasberg@vinnova.se

Mer information

Klicka här för kontaktinformation till alla deltagande forskningsfinansiärer.

Läs mer på JPI Urban Europes webbplats. Se även ENSUFs informationsblad.

Du kan också kontakta JPI Urban Europes utlysningssekretariat:

FFG – Austrian Research Promotion Agency
Johannes Bockstefl
Telefon: +43 5 77 55 5042
E-post: johannes.bockstefl@ffg.at

NCN – National Science Centre Poland
Joanna Komperda
Telefon: +48 12 34 19 138
E-post: joanna.komperda@ncn.gov.pl

Informationsmöte den 18 december!

Ann Rodenstedt

2016-12-13