Beslutade

Konferenser och workshops

Sista ansökningsdatum: 2016-01-12

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-02-23

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops (nedan kallat möten) inom Formas ansvarsområden. Mötet måste hålla hög vetenskaplig kvalitet, vilken ska försäkras av en vetenskaplig kommitté. Möten som anordnas i Sverige prioriteras.

Beslutslista 2016-02-23

Vad bidrag kan sökas för

Bidraget kan täcka kostnader för resor och logi för ett begränsat antal, först och främst utländska, deltagare och organisationskostnader (t.ex. möteslokaler). OH-kostnader och lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare/deltagare finansieras inte. Kostnader för deltagande i konferens finansieras inte.

Riktvärde för bidragets storlek

Riktvärden för bidragets storlek är upp till 200 000 kronor för en större konferens (mer än 200 deltagare) och upp till 30 000 kronor för en mindre workshop (färre än 30 deltagare).

Vem kan söka

Medelsförvaltare kan endast vara svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för att organisera möten.

Vad ansökan ska innehålla

 • Information om mötets vetenskapliga syfte(n)
 • Preliminärt program
 • Beskrivning av den vetenskapliga kommittén
 • En lista över inbjudna föreläsare
 • Beskrivning av konferensens värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området
 • Förväntat antal deltagare
 • Tid och plats

Bedömning av ansökan

Formas gör bedömningar av ansökningar om konferenser och workshops. När så är relevant bedöms ansökningarna även av externa granskare. Ansökan bedöms utifrån:

 • Den vetenskapliga kommitténs sammansättning och grad av oberoende från organisatörerna
 • Konferensens internationella inslag
 • Konferensens explicit uttryckta främjande av förnyelse inom forskningsområdet
 • Konferensens explicit uttryckta värde för kommunikation och samverkan inom området
 • Konferensens explicit uttryckta grad av tvärvetenskaplighet

Beviljat bidrag

När bidrag för ett möte beviljas förväntas att en representant för Formas bjuds in för att delta vid mötet. Det förväntas också att arrangören annonserar om mötet på lämpligt sätt och tydliggör att Formas har finansierat arrangemanget. Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Observera att Formas handbok 2015 inte gäller för denna utlysning.

Ansökan i Prisma

Denna utlysning sker i Prisma. Nedan finns stöd och anvisningar för att underlätta när ni lägger in er ansökan i Prisma. Länk till Prisma finns längst ner på sidan och där finns också en länk till användarstödet för Prisma.

Grundinformation

Projekttiden kan som längst vara 10 månader och med projektstart tidigast efter Formas beslutsmöte i februari.

Projektinformation

 • Beskrivning av den vetenskapliga kommittén: Beskrivning av den vetenskapliga kommittén ska innehålla namn, titel, organisationstillhörighet och kort sammanfattning av kompetens för de personer som ingår i kommittén. Observera att den vetenskapliga kommittén inte är densamma som den organisationskommitté eller grupp som ordnar mötet.
 • Lista över inbjudna föreläsare: Ange namn, titel, organisationstillhörighet och kort sammanfattning av kompetens för de som är inbjudna talare

Budget

 • Ange det belopp som söks från Formas uppdelat på driftkostnader och lokalkostnader. Driftskostnader kan till exempel vara kostnader för inbjudna talare och andra kostnader relaterade till konferensen. I fältet beskrivning anges vilken slags utgiftspost det är.  
 • Observera att indirekta kostnader inklusive OH-kostnader inte ska fyllas i, då Formas inte beviljar OH-kostnader i denna utlysning.  

Etik

 • Anges enbart när relevant för genomförande av mötet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar för sökande.

Klassificeringar

 • Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas). Välj avslutningsvis minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

 • Ladda upp bilaga för preliminärt program. Bilagan kan utformas som tabell, löpande text, bild eller liknande.
 • Ladda upp en bilaga med en detaljerad budget som redogör för hur kostnaderna har beräknats och fördelats på olika finansieringskällor. I denna budgetbeskrivning visar du konferensens budget i sin helhet. Under fliken Budget skrivs den summa in som söks från Formas (se mer information under rubriken Budget).

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för signatur.

Beredningsgrupper

 • Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

 • Medverkande forskare (tidigare medsökande) och medverkande administratörer bjuds in i ansökan via Prisma. Viktigt att tänka på när medverkande bjuds in:
 • Medverkande måste har registrerat sig själv i Prisma.
 • Den medverkandes e-post adress måste vara den samma som den medverkande har registrerat i Prisma.

CV

 

 • Anställningar – minst en anställning ska läggas till
 • Postdoktorvistelse – max tre postdoktorsvistelser kan läggas till, men är inte nödvändigt då forskarutbildnings inte är ett krav.
 • Forskarutbyten – är inte relevant för denna utlysning
 • Uppehåll i forskningen – inte nödvändigt till denna ansökan
 • Utbildning – Forskarutbildning är inte ett krav för denna utlysning
 • Övriga meriter kan läggas till om det är relevant för att styrka den sökandes kompetens att organisera mötet.

 

Publikationslista

 • Max fem publikationer för sökande och medverkande forskare kan laddas upp, men är inte nödvändigt.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd  för Prisma
Sök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Hanna Ridefelt, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 25
Mobil: +46 (0)73 646 27 20
E-mail: hanna.ridefelt@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 40
Mobil: +46 (0)72 718 94 38
E-mail: kenneth.nilsson@formas.se

IT-support (Stängd mellan 2015-12-23 -- 2016-01-10)

Prisma IT-support

2015-11-12