Beslutade

Konferenser och workshops

Sista ansökningsdatum: 2016-06-08

Beslutsdatum: 2016-09-27

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops (nedan kallat möten) inom Formas ansvarsområden. Mötet måste hålla hög vetenskaplig kvalitet, vilken ska försäkras av en vetenskaplig kommitté. Formas prioriterar möten som hålls i Sverige, möten där något eller några av Formas ansvarsområden är centrala, och möten som är tvärvetenskapliga.

Beslutslista

Vad bidrag kan sökas för

Bidraget kan täcka kostnader för resor och logi för ett begränsat antal, först och främst utländska, deltagare och organisationskostnader (t.ex. möteslokaler). OH-kostnader och lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare/deltagare finansieras inte. Kostnader för deltagande i konferens finansieras inte.

Riktvärde för bidragets storlek

Riktvärden för bidragets storlek är upp till 200 000 kronor för en större konferens (mer än 200 deltagare) och upp till 30 000 kronor för en mindre workshop (färre än 30 deltagare).

Vem kan söka

Medelsförvaltare kan endast vara svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för att organisera möten.

Vad ansökan ska innehålla

 • Information om mötet och dess vetenskapliga syfte(n) samt hur dessa passar in under Formas ansvarsområden. Här ska även beskrivas i vilken utsträckning mötet kommer röra frågor inom Formas ansvarsområden.
 • Preliminärt program.
 • Beskrivning av den vetenskapliga kommittén och organisationskommittén.
 • En lista över inbjudna föreläsare, inklusive titel, hemvist och relevant kompetens. Beskriv även varför dessa föreläsare är relevanta för mötets syften.
 • Beskrivning av mötets värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området.
 • Förväntat antal deltagare.
 • Tid och plats samt budget och CV.

Bedömning av ansökan

Formas gör bedömningar av ansökningar om konferenser och workshops. När så är relevant bedöms ansökningarna även av externa granskare.

Ansökan bedöms utifrån:

 • Den vetenskapliga kommitténs sammansättning och grad av oberoende från organisatörerna, detta bedöms i proportion till mötets omfattning.
 • Mötets internationella inslag i förhållande till mötets vetenskapliga syfte.
 • Mötets explicit uttryckta främjande av förnyelse inom forskningsområdet.
 • Mötets explicit uttryckta värde för kommunikation och samverkan inom området.

Formas prioriterar möten som hålls i Sverige, möten där något eller några av Formas ansvarsområden är centrala, och möten som är tvärvetenskapliga.

Beviljat bidrag

När bidrag för ett möte beviljas förväntas att en representant för Formas bjuds in för att delta vid mötet. Det förväntas också att arrangören annonserar om mötet på lämpligt sätt och tydliggör att Formas har finansierat arrangemanget. Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Observera att Formas handbok inte gäller för denna utlysning.

Ansökan i Prisma

Denna utlysning sker i Prisma. Nedan finns stöd och anvisningar för att underlätta när ni lägger in er ansökan i Prisma. Länk till Prisma finns längst ner på sidan och där finns också en länk till användarstödet för Prisma.

Grundinformation

Projekttiden kan som längst vara 10 månader och med projektstart tidigast efter Formas beslutsmöte i september. I grundinformationen ingår även titel och sammanfattning.

Projektinformation

 • Information om mötets vetenskapliga syfte(n): Utöver det vetenskapliga syftet med mötet ska här beskrivas hur det passar in under Formas ansvarsområden och i vilken utsträckning mötet kommer röra frågor inom Formas ansvarsområden.
 • Beskrivning av den vetenskapliga kommittén respektive organisationskommittén: Beskrivningen ska innehålla namn, titel, organisationstillhörighet och kort sammanfattning av kompetens för de personer som ingår.
 • Lista över inbjudna föreläsare: Ange namn, titel, organisationstillhörighet och kort sammanfattning av kompetens för de som är inbjudna talare, samt beskriv varför deras kompetens är relevant för mötet.
 • Beskrivning av mötets värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området, samt Tid, plats och förväntat antal deltagare ingår också i projektinformation.

Budget

 • Ange det belopp som söks från Formas uppdelat på driftkostnader och lokalkostnader. Driftskostnader kan till exempel vara kostnader för inbjudna talare och andra kostnader relaterade till mötet. I fältet beskrivning anges vilken slags utgiftspost det är.
 • Observera att indirekta kostnader inklusive OH-kostnader inte ska fyllas i, då Formas inte beviljar OH-kostnader i denna utlysning.

Etik

 • Anges enbart när relevant för genomförande av mötet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar för sökande.

Klassificeringar

 • Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas). Välj avslutningsvis minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

 • Ladda upp bilaga för preliminärt program. Bilagan kan utformas som tabell, löpande text, bild eller liknande.
 • Ladda upp en bilaga med en detaljerad budget som redogör för hur kostnaderna har beräknats och fördelats på olika finansieringskällor. I denna budgetbeskrivning visar du mötets budget i sin helhet. Under fliken Budget skrivs den summa in som söks från Formas (se mer information under rubriken Budget).

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för signatur.

Beredningsgrupper

 • Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

 • Medverkande forskare (tidigare medsökande) och medverkande administratörer bjuds in i ansökan via Prisma. Viktigt att tänka på när medverkande bjuds in:
 • Medverkande måste har registrerat sig själv i Prisma.
 • Den medverkandes e-post adress måste vara den samma som den medverkande har registrerat i Prisma.

CV

 • Anställningar – minst en anställning ska läggas till.
 • Postdoktorvistelse – max tre postdoktorsvistelser kan läggas till, men är inte nödvändigt då forskarutbildnings inte är ett krav.
 • Forskarutbyten – är inte relevant för denna utlysning.
 • Uppehåll i forskningen – inte nödvändigt till denna ansökan.
 • Utbildning – Forskarutbildning är inte ett krav för denna utlysning.
 • Övriga meriter kan läggas till om det är relevant för att styrka den sökandes kompetens att organisera mötet.

Publikationslista

 • Max fem publikationer för sökande och medverkande forskare kan laddas upp, men är inte nödvändigt.

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktinformation

Ansvarig

Lisa Granelli, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 68
E-post: lisa.granelli@formas.se

Administrativt stöd

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 40
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Lisa Granelli

2016-09-27