Beslutade

Konferenser och workshops

Sista ansökningsdatum: Löpande 2015-10-01

Beslutsdatum: 2015-11-06

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops (nedan kallat möten) inom Formas ansvarsområden. Mötet måste hålla hög vetenskaplig kvalitet, vilken ska försäkras av en vetenskaplig kommitté, som måste finnas och anges i ansökan utöver organisationskommittén. Möten som anordnas i Sverige prioriteras. Bidraget kan täcka kostnader för resor och logi för ett begränsat antal, först och främst utländska, deltagare. Medlen från Formas kan också utgöra bidrag till organisationskostnader (t.ex. möteslokaler).

Beslutslista 2015-06-16
Beslutslista 2015-09-22
Beslutslista 2015-11-05

Lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare/deltagare finansieras inte. Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för att organisera möten.

Ansökan ska innehålla:
• information om mötets vetenskapliga syfte(n)
• preliminärt program
• beskrivning av den vetenskapliga kommittén
• en lista över inbjudna föreläsare
• förväntat antal deltagare
• tid och plats
• en detaljerad budget som redogör för hur kostnaderna har beräknats och fördelats på olika finansieringskällor.

Riktvärden för bidragets storlek är upp till 200 000 kronor för en större konferens (mer än 200 deltagare) och upp till 30 000 kronor för en mindre workshop (färre än 30 deltagare).

När bidrag för ett möte beviljas förväntas att en representant för Formas bjuds in för att delta vid mötet. Vidare förväntas att arrangören annonserar om mötet på lämpligt sätt samt tydliggör att Formas har finansierat arrangemanget.

Följande handlingar ska ingå i ansökan:
- Ansökningsblankett, inklusive budget och populärvetenskaplig beskrivning.
- Bilaga A. Beskrivning av mötet, högst 25 000 tecken, inklusive referenser.
- Bilaga B1 och B2. Budget. Kostnadsberäkningar för arrangemanget och hur dessa kostnader fördelas bland olika finansieringskällor måste anges. Får omfatta högst två sidor var.
- Bilaga C. Kortfattad CV för projektledare och medsökanden (högst 8 000 tecken per person).
- Bilaga J (figurer, tabeller eller andra illustrationer) är valfri (högst två sidor).

Formas gör bedömningar av ansökningar om konferenser och workshops. När så är relevant bedöms ansökningarna som beskrivs ovan även av externa granskare. Ansökningar kan skickas in löpande och Formas forskarråd fattar beslut tre gånger per år; den 16 juni, 22 september och den 6 november. Stoppdatum för att få beslut i juni är den 1 juni, för september den 6 augusti, och för november den 1 oktober.

Utförlig beskrivning rörande Formas policy, regler, vilka bilagor som erfordras, ansökningsförfarandet, samt information om hur ansökningarna bedöms står att läsa i Formas Handbok 2015. Ansökan sker via ett webbaserat system, Formas Direct. Underskriven registreringsblankett (Bilaga S) ska vara inkommen till Formas senast fem arbetsdagar efter ansökan registrerats i Formas Direct.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Hanna Ridefelt, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 25
Mobil: +46 736462720
E-mail: hanna.ridefelt@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 40
E-mail: kenneth.nilsson@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 43
E-mail: jan.danielsson@formas.se

Hanna Ridefelt

2015-04-17