Beslutade

Kommunikationsprojekt

Sista ansökningsdatum: 2017-06-19

Beslutsdatum: 2017-09-28

Formas utlyser 2 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt. Ämnet för projektet ska ligga inom Formas ansvarsområden och maximalt 500 000 kronor beviljas per projekt. Utlysningen öppnar den 15 maj 2017.

Beslutslista 2017-09-28

Vad bidrag kan sökas för

Utlysningens syfte är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden. Kommunikationsprojekt kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter. Ämne och kommunikationskanal ska stå i fokus i ansökan.

Bidragets storlek och projekttid

Den maximala budgeten som kan sökas för ett kommunikationsprojekt är 500 000 kronor. Bidrag kan sökas för kostnader relaterade till kommunikationsprojektet, medel för lön samt för eventuellt anlitande av externa tjänster. Formas beviljar inte medel till driftskostnader för löpande kommunikationsinsatser, inte heller för internutbildningar eller projekt som i huvudsak rör ett lärosätes egen utbildningsverksamhet.
Projektmedel söks för 2017 och maximal projekttid är ett år. Vid sen projektstart kan dispositionstiden för bidraget förlängas efter överenskommelse med Formas. Efter att Formas forskarråd fattat beslut betalas bidraget ut som en engångssumma.

Vem kan söka

Projektledaren behöver inte ha en doktorsexamen men en eller flera forskare ska finnas med i projektgruppen eller så ska projektet ha ett vetenskapligt råd. Medverkan av kommunikatör eller liknande kompetens rekommenderas.
Bidraget får endast förvaltas av organisationer som Formas godkänner som medelsförvaltare. Projektet kan genomföras av de personer medelsförvaltaren väljer att knyta till projektet, inom eller utanför medelsförvaltaren.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet:

 • Forskningsämne/tema för kommunikationsprojektet
 • Syfte och mål
 • Valet av målgrupp(er) och kanal för kommunikationsinsatsen
 • Den forskning som projektet ska kommunicera och vilka forskare/vetenskapligt råd som ingår i projektet
 • Kommunikationsplan och kommunikatörskompetens
 • Hur projektets resultat kan följas

Ansökan i Prisma

Beskriv projektet under följande rubriker i Prisma:

Sammanfattning

En kortfattad och tydlig beskrivning av projektets innehåll och mål. Sammanfattningen ska innehålla information om både kommunikationskanal och den forskning som ska kommuniceras.

Projektbeskrivning – relevans för mål och mål med projektet

Beskriv forskningsämnet och temat för kommunikationsinsatsen. Beskriv varför det är angeläget att genomföra projektet, det vill säga syfte och mål. Reflektera kring jämställdhet och mångfald i relation till val av ämne och när det gäller vilka grupper och individer som får komma till tals. Viktigt är också att beskriva hur forskningsämnet och projektet knyter an till ett eller flera av Formas ansvarsområden.

Projektbeskrivning – kommunikationskanal

Presentera och diskutera kanalen för kommunikationsinsatsen samt projektets målgrupper. Beskriv hur kanal och målgrupp passar ihop. Ange även om det behövs någon specifik grundutrustning för projektet, som finns tillgänglig eller som söks medel för. Var noga med att beakta jämställdhet och mångfald i val av målgrupp och kommunikationskanal.

Projektbeskrivning – forskare/vetenskapligt råd, kommunikatör och kommunikationsplan

Beskriv den forskning som projektet handlar om samt vilka forskare alternativt det vetenskapliga råd som ingår i projektet. Ge en kortfattad sammanfattning av forskaren eller forskarnas vetenskapliga kompetens (publikationer anges separat, se nedan). Beskriv projektets kommunikationsplan och eventuell kommunikatörskompetens som deltar i projektet.

Budget

 • Ange löner, inklusive sociala avgifter och lönekostnadspåslag för varje projektdeltagare. Heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Detta visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Driftskostnader.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten när övriga belopp har skrivits in. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Om annat än OH-kostnader ingår bör detta specificeras i projektbeskrivningen.
 • Maximal budget är 500 000 SEK. Ansökningar där detta belopp överskrids kommer att avvisas utan bedömning. Observera att i Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs ett hundra tusen kronor: 100 000 kronor.

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av projektet.

Klassificeringar

Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden. Välj sedan minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Välj även minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. För mer information om målens innebörd se här.

Bilagor

Generellt krävs inga bilagor till ansökan. Eventuella figurer, tabeller eller bilder kan laddas upp som en bilaga. Bilagan kan inte vara större än 4 MB.

Medelsförvaltare

Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer i länken nedan om Formas krav på medelsförvaltare. En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

Medverkande forskare och administratörer bjuds in i ansökan via Prisma.

CV

Följande uppgifter ska läggas till i ansökan, de hämtas från den sökandes profil i Prisma:

 • Utbildning – obligatoriskt att lägga till grundutbildning men forskarutbildning med examen på doktorsnivå är inte ett krav för sökande
 • Anställningar – maximalt 3 anställningar kan läggas till
 • Övriga meriter – meriter för att styrka kommunikationskompetens samt kompetens att leda projektet

Publikationslista

Maximalt 10 publikationer, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga, för sökande och medverkande forskare.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna för kommunikationsprojekt bedöms av en beredningsgrupp, sammansatt av erfarna kommunikatörer och ämnessakkunniga inom Formas ansvarsområden.
Ansökan bedöms enligt följande kriterier avseende projektets:

 • Relevans i relation till de angivna målgrupperna – Är ämnet för projektet relevant för de målgrupper som pekas ut?
 • Vetenskaplig kvalitet – Hur väl meriterade är medverkande forskare, alternativt hur starkt är det vetenskapliga råd som är kopplad till projektet? Är forskningsfältet gediget och trovärdigt?
 • Grad av forskningsaktualitet – Hur aktuell är forskningen som projektet bygger på?
 • Kommunikativ ändamålsenlighet – Är sättet som forskningen ska kommuniceras på lämpligt? Passar det målgrupperna?
 • Projektets genomförbarhet – Har personerna i projektet den kompetens som krävs? Kommer medlen/tiden räcka till det som planeras?

Utlysningen Kommunikationsprojekt sker två gånger per år. En ansökan kan inte beredas vid mer än ett tillfälle per kalenderår. Alla ansökningar med formaliafel, så som exempelvis en budget som överskrider 500 000 SEK, kommer att avvisas.

Beviljat bidrag

Formas forskarråd förväntas fatta beslut i september 2017. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och skickas ut via epost från Prisma. Fattade beslut om bidrag kan ej överklagas.

Skriftligt yttrande

Alla projektledare får ett skriftligt yttrande som återkoppling från beredningsgruppen. Det består av

 • Betyg för varje kriterium
 • Sammanvägt betyg
 • Kortfattad skriftlig kommentar

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. I den populärvetenskapliga sammanfattningen ska projektets måluppfyllelse beskrivas och styrkas. Läs mer om detta i länken till Formas allmänna anvisningar, se nedan.

Länkar

Formas Allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig

Lisa Granelli, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 68
E-post: lisa.granelli@formas.se

Administrativt stöd

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 40
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

2017-09-28