Beslutade

Kommunikationsprojekt hösten 2016

Sista ansökningsdatum: 2016-06-15

Beslutsdatum: 2016-09-27

Forskningsrådet Formas utlyser 2 MSEK till finansiering av kommunikationsprojekt. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder.

Beslutslista

"Kommunikationsprojekt 2016" är en utlysning med två ansökningstillfällen, våren eller hösten. För ansökningar som skickas in under 2016-02-09 – 2016-03-30, fattas beslut om finansiering den 22 juni 2016. För ansökningar som skickas in 2016-04-06 – 2016-06-15 kl. 14.00, sker beredning under sommaren och beslut tas den 27 september.

Inom utlysningen "Kommunikationsprojekt 2016" kan en ansökan enbart beredas vid ett tillfälle. Samma ansökan får inte skickas in till båda ansökningstillfällena.

En ny utlysning för Kommunikationsprojekt 2017 kommer att öppna tidigast i oktober 2016 för beslut i februari 2017.

Se till att ansökan är korrekt ifylld och att maximalt sökt belopp (500 000 kronor) ej överskrids. Förbered ansökan i god tid. Ansökan kan skickas in i PRISMA och sedan öppnas igen av sökande för korrigeringar till dess att utlysningen stänger den 15 juni kl. 14.00. Ta kontakt med support i god tid innan stängningen av utlysningen.

Alla ansökningar med formaliafel kommer att avvisas.

Observera att det finns fyra olika typer av sammanfattningar/beskrivningar som är obligatoriska att fylla i ansökningsformuläret i PRISMA:

1) Svensk populärvetenskaplig beskrivning
2) Engelsk populärvetenskaplig beskrivning
3) Svensk sammanfattning
4) Engelsk sammanfattning

Korta tydliga beskrivningar och sammanfattningar är att rekommendera, där det tydligt framgår varför man söker ett kommunikationsprojekt. De populärvetenskapliga beskrivningarna ska kunna användas på Formas hemsida, till pressen och i andra kommunikationskanaler. De svenska och engelska sammanfattningarna är till för granskarna där projektets syfte, mål och resultat tydligt bör framgå.

Slut på uppdateringen av utlysningstexten.

Vad kan bidrag sökas för

Formas välkomnar ansökningar rörande kommunikationsprojekt inom rådets alla ansvarsområden. Ämne och kommunikationskanal ska stå i fokus. Kommunikationsprojekt kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Riktvärde för bidragets storlek

Formas välkomnar såväl små projekt, från ca 50.000 kr, till mellanstora projekt kring 200.000 kr som till större kommunikationsprojekt. Den maximala budgeten som kan sökas för ett kommunikationsprojekt är 500.000 kr. Maximal projekttid är ett år. Bidrag kan sökas för kostnader relaterade till kommunikationsprojektet, medel för lön samt för eventuellt anlitande av externa tjänster. Formas beviljar inte bidrag till driftskostnader för löpande kommunikationsinsatser, inte heller till medel för framtagande av läromedel.

Vem som kan söka

Projektledaren måste inte ha avlagt doktorsexamen. Projektet kan genomföras av de personer medelsförvaltaren väljer att knyta till projektet, inom eller utanför medelsförvaltaren. Ansökan till kommunikationsprojekt fordrar medverkan av forskare eller ett vetenskapligt råd.

Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Se nedan under rubrik Medelsförvaltare.

Vad ska ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet:

 • Forskningsämne/tema för kommunikationsprojektet
 • Syfte och mål
 • Valet av målgrupp(er) och kanal för kommunikationsinsatsen
 • Forskning och vilka forskare/vetenskapligt råd ingår i projektet
 • Kommunikationsplan
 • Hur projektets resultat ska utvärderas av den sökande

Läs vidare nedan under rubrik: Ansök i Prisma, Projektinformation.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna för kommunikationsprojekt bedöms av en beredningsgrupp, sammansatt av erfarna kommunikatörer och ämnessakkunniga inom Formas ansvarsområden.
Ansökan bedöms enligt följande kriterier avseende projektets

 • relevans i relation till de angivna målgrupperna
 • vetenskapliga kvalitet
 • grad av forskningsaktualitet
 • kommunikativa ändamålsenlighet
 • kompetens att genomföra projektet enligt plan
 • budgetens rimlighet i förhållande till projektets utformning och förväntade resultat

Beviljat bidrag

Formas forskarråd förväntas fatta beslut i september 2016. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats. Fattade beslut om bidrag kan ej överklagas.

Skriftligt yttrande

Alla projektledare får ett skriftligt yttrande som återkoppling från beredningsgruppen. Det består av

 • bedömning på varje kriterium
 • sammanvägd helhetsbedömning
 • kortfattad skriftlig kommentar

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. Läs mer om detta i länken till Formas allmänna anvisningar, se nedan.

Viktiga datum

Utlysningen stänger 15 juni 2016 kl. 14.00 OBS: tiden!
Ansökan bereds under juni till och med augusti 2016
Beslut meddelas 27 september (preliminärt)

Ansökan i Prisma

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Om ansökan kräver extern granskning kan en svensk projektbeskrivning översättas till engelska av Formas.

Grundinformation

Projektmedel söks för 2016 med en genomförande projekttid på max 1 år.

Projektinformation

I ansökan beskrivs projektet under tre rubriker:

 • Projektbeskrivning – relevans för och mål med projektet.
  Under denna rubrik beskrivs forskningsämne och tema för kommunikationsinsatsen och varför det är angeläget att genomföra projektet, det vill säga målet och syftet med kommunikationsprojektet. Viktigt är också att beskriva hur forskningsämnet och projektet anknyter till ett eller flera av Formas ansvarsområden.
 • Projektbeskrivning – kommunikationskanal
  Under denna rubrik beskrivs projektets målgrupper. Kanalen för kommunikationsinsatsen presenteras och diskuteras. Ange även om det behövs någon specifik grundutrustning för projektet, som finns tillgänglig eller som avses sökas medel för. Var noga med att beakta genusaspekter där det är relevant.
 • Projektbeskrivning – forskare/vetenskapligt råd och kommunikationsplan
  Under denna rubrik ges en beskrivning av forskning och vilka forskare alternativt vetenskapligt råd som ingår i projektet liksom kortfattad sammanfattning om deras vetenskapliga kompetens (sammanfattad vetenskaplig CV, ej publikationer som anges separat, se nedan).

Budget

I ansökan beskrivs det sökta beloppet enligt följande:

 • Löner inklusive sociala avgifter och lkp (i hela svenska kronor) för varje projektdeltagare. Pensionärer kan ej erhålla bidrag till lön.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Detta visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet. 
 • Driftskostnader
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) när övriga belopp har skrivits in. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Om annat än OH-kostnader ingår bör detta specificeras i projektbeskrivningen.

Etik

Anges enbart när relevant för genomförande av projektet. Läs mer i länken nedan under Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas). Välj avslutningsvis minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Generellt krävs inga bilagor till ansökan. Om sökande anser sig behöva beskriva sitt projekt med figurer, tabeller eller bilder, som är svåra att skriva i projektinformationen, kan en bilaga laddas upp. Bilagan kan inte vara större än 4 MB.

Medelsförvaltare

Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer i länken nedan om Formas medelsförvaltare.

Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma. Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju dagar (inkl lördag och söndag) på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för signatur.

Beredningsgrupper

Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

Medverkande forskare (tidigare medsökande) och medverkande administratörer bjuds in i ansökan via Prisma. Viktigt att tänka på när medverkande bjuds in:

 • Medverkande måste har registrerat sig själv i Prisma.
 • Den medverkandes e-post adress måste vara den samma som den medverkande har registrerat i Prisma.

CV

Till ansökan knyts relevanta uppgifter från den sökandes profil. Ingen separat CV pdf-fil laddas upp till denna ansökan. Dock måste den sökande hämta uppgifter från sin profil som läggs till denna ansökan genom att klicka på "redigera" och ta fram:

 • Utbildning – obligatoriskt att lägga till grundutbildning men forskarutbildning med examen på doktorsnivå är ej ett krav för sökande
 • Anställningar - max 3 anställningar kan läggas till
 • Övriga meriter – lägg meriter för att styrka kommunikationskompetens samt kompetens att leda projektet.
 • Postdoktorvistelse – ej relevant för denna utlysning
 • Forskarutbyten – ej relevant för denna utlysning
 • Uppehåll i forskningen – ej relevant för denna utlysning

Publikationslista

Max 10 publikationer för sökande och medverkande forskare såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga.

Länkar

Formas Allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig

 Kristina Laurell, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se

Administrativt stöd

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 40
Mobil: +46 (0)72 718 94 38
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Kristina Laurell

2016-09-27