Beslutade

Kommunikationsprojekt

Sista ansökningsdatum: 2015-09-01

Beslutsdatum: 2015-11-06

Forskningsrådet Formas utlyser 3 MSEK till finansiering av kommunikationsprojekt. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder.

Beslutsbilaga 2015-11-05


Expert-panelen

Hanna Zetterberg, ordf
Strategisk kommunikation, SE

Annika Egan Sjölander, Docent
Umeå universitet, SE

Mats Heide, Professor
Lunds universitet, SE

Hans Linderholm, Professor
Göteborgs universitet, SE

Ola Olsson, Docent
Lunds universitet, SE

Nina Ryd, Docent
Chalners tekniska högskola, SE


Utlysningen

Formas välkomnar ansökningar rörande kommunikationsprojekt inom rådets alla ansvarsområden. Ämne och kommunikationskanal ska stå i fokus.

Kommunikationsprojekt kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter. Formas välkomnar såväl små projekt, från ca 25.000 kr, till mellanstora projekt kring 80.000 kr som till större kommunikationsprojekt. Den maximala budgeten som kan sökas för ett kommunikationsprojekt är 500.000 kr. Maximal projekttid är ett år.

Bidrag kan sökas för kostnader relaterade till kommunikationsprojektet, medel för lön samt för eventuellt anlitande av externa tjänster. Formas beviljar inte bidrag till driftskostnader för löpande kommunikationsinsatser, ej heller till medel för framtagande av läromedel.

Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag.

Ansökningarna för kommunikationsprojekt bedöms av en beredningsgrupp, sammansatt av erfarna kommunikatörer och ämnessakkunniga inom Formas ansvarsområden.

Sökande

Projektledaren måste inte ha avlagt doktorsexamen. Projektet kan genomföras av de personer medelsförvaltaren väljer att knyta till projektet, inom eller utanför medelsförvaltaren. Ansökan till kommunikationsprojekt fordrar medverkan av forskare eller ett vetenskapligt råd.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet:

  • Valet av forskningsämne/tema för kommunikationsinsatsen och varför det är angeläget. På vilket sätt forskningsämnet och projektet anknyter till Formas ansvarsområden
  • Syfte och mål med kommunikationsinsatsen
  • Valet av målgrupp(er) och kanal för kommunikationsinsatsen
  • Vilken forskning och vilka forskare/vetenskapligt råd som ingår i projektet
  • Hur projektet ska genomföras, dvs en kommunikationsplan för genomförandet av kommunikationsprojektet
  • Hur projektets resultat ska utvärders av den sökande, dvs hur kommunikationsprojektets resultat återkopplas till projektet.

Ansökan ska även innehålla:

  • En detaljerad budget (bilagor B1 och B2). Den totala projektbudgeten ska presenteras, inte bara den del som ansöks om från Formas
  • Sökandes CV och publikationslista.

Formas Handbok för Kommunikationsprojekt 2015 innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler och ansökningsförfarande, samt information om hur kommunikationsansökningarna bedöms.

Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct och ska innehålla:

Bilaga A (Projektbeskrivning, max 18 000 tecken)
Bilaga B1 (Budget, nedladdningsbar mall i Formas Direct)
Bilaga B2 (Kommentarer till budgeten, max 2 sidor)
Bilaga C (CV, max 8 000 tecken/sökande).
Bilaga D (Publikationslista, max 8 000 tecken/sökande)

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska i ansökan.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Formas Direct kl. 24.00 den 1 september 2015. Teknisk support är öppen till kl. 16.00 sista ansökningsdag.

Underskriven registreringsblankett (Bilaga S) ska vara inkommen till Formas senast onsdag den 9 september 2015.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut den 6 november 2015. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats. Fattade beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet och riktlinjerna i Formas Handbok för Kommunikationsprojekt 2015.

Uppdaterad 2015-06-08

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Kristina Laurell, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-mail: kristina.laurell@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 40
E-mail: kenneth.nilsson@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 43
E-mail: jan.danielsson@formas.se

Kristina Laurell

2015-04-17