Beslutade

Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi

Sista ansökningsdatum: 2017-03-09

Beslutsdatum: 2017-09-28

Formas utlyser 55 miljoner kronor under tre år (2017-2019) inom två delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på unga forskare och forsknings- och utvecklingsprojekt i internationell samverkan. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om de förutsättningar, spelregler och verktyg som behövs för att stödja och påskynda utvecklingen av en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi.

Beslutslista 2017-09-28

Bakgrund

En fortsatt utveckling mot en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi är avgörande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, klimatavtalet från Paris, de globala hållbarhetsmålen och för att långsiktigt kunna öka effektiviteten och konkurrenskraften inom näringslivet.

Utgångspunkten för en cirkulär ekonomi är att allt material ska ingå i biologiska eller tekniska kretslopp. Centrala komponenter i en cirkulär ekonomi är återanvändning, återvinning och reparation av produkter och material, och ett ökat fokus på tillgång framför ägande. En övergång till en mer cirkulär ekonomi kräver nytänkande inom produktdesign, utveckling av nya affärsmodeller och marknadsmodeller, effektiva styrmedel och förändrade konsumentbeteenden. En biobaserad ekonomi kan ses som en naturlig del av, och en förutsättning för, en cirkulär ekonomi. Regeringen gör bedömningen att Sverige, genom god tillgång till biobaserad råvara, har bra förutsättningar att ställa om till en biobaserad ekonomi och att ytterligare öka värdeskapandet från biobaserade näringar, dvs. skogsbruk, jordbruk, fiske- och vattenbruk.

Flera aktuella strategier och kraftsamlingar på nationell nivå beskriver samhällets behov och möjligheter att realisera utvecklingen av en cirkulär och biobaserad ekonomi, exempelvis fokusområdet Hållbar produktion i regeringens nyindustrialiseringsstrategi, regeringens strategi för Hållbar konsumtion och det Nationella skogsprogrammet.

Utlysningens inriktning

För att stimulera en fortsatt omställning till en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi krävs kunskap om vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar en sådan utveckling. Fokus och utformningen av de frågor som ställs kan variera beroende på vilket perspektiv som anläggs - näringsidkar/producent-, medborgar/konsument- eller myndighetsperspektiv.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag gjorde Formas nyligen en översikt av hur pågående och genomförda insatser hos Formas och andra finansiärer stödjer utvecklingen av nya biobaserade material och produkter. Utredningen visade att ett ökat fokus på marknadsmässiga, politiska och konsumtionsrelaterade aspekter behövs för att komplettera de satsningar som redan har gjorts och görs på området.

Formas tog 2012, tillsammans med Energimyndigheten och Vinnova, fram en forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Även i den lyfts fram att forskning behövs som identifierar administrativa, ekonomiska och andra hinder och drivkrafter för möjligheterna att utveckla och introducera nya biobaserade produkter, processer och tjänster. Mer kunskap behövs också om institutionella förutsättningar, lagar, styrmedel, standardisering, märkning och certifiering. Förutom hos slutkonsumenterna finns också viktiga marknads- och konsumtionsfrågor i industriledet, till exempel vid inköp av drivmedel, kemikalier och material.

Förutom de aspekter som nämns ovan omfattar utlysningen forskning om till exempel etiska frågor, frågor om offentlig upphandling, beslutsfattande, beteendevetenskapliga aspekter, betydelsen av sociala och kulturella kontexter, och olika typer av konsekvenser av att till exempel införa nya styrmedel eller affärsmodeller. Utlysningen omfattar inte forskning som syftar till att utveckla en specifik produkt, process eller tjänst, utan projekten bör adressera en mer övergripande fråga.

Jämställdhets- och genusaspekter ska behandlas i ansökan och det bör även framgå på vilket sätt forskningen är relevant för olika grupper i samhället. Tvärvetenskapliga, tvärsektoriella och/eller jämförande angreppssätt uppmuntras där sådana är lämpliga. Forskningens samhällsnytta kan ses både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

Utlysningen består av två delutlysningar:

(1) Forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på unga forskare (15 miljoner kronor per år 2017-2019)

 • Huvudsökande ska antingen ha avlagt sin doktorsexamen tidigast 8 år före ansökningstillfället, eller inkludera finansiering av doktorand eller postdok i projektet
 • För postdok som finansieras inom projektet ska doktorsexamen ha avlagts tidigast 5 år före ansökningstillfället
 • Riktvärde för projektstorlek: 2 miljoner kronor per år
 • Projektlängd: 1 - 3 år

(2) Forsknings- och utvecklingsprojekt i internationell samverkan (5 miljoner kronor per år 2017-2018)

 • För inresande eller utresande gästforskare eller postdok
 • Samverkan kan ske genom en längre vistelse eller flera kortare, med 20-80 % av tiden vid det svenska lärosätet för utresande forskare och 20-100 % av tiden vid det svenska lärosätet för inresande forskare
 • Ansökan ska innehålla en tidssatt plan över samtliga planerade vistelser, samt en redogörelse för samarbetets nytta och värde, både ur ett samhälls- och ett vetenskapligt perspektiv
 • Gästforskaren eller postdoken ska vara huvudsökande eller medsökande i ansökan
 • Vid ansökan om postdok ska doktorsexamen ha avlagts tidigast 5 år före ansökningstillfället
 • Riktvärde för projektstorlek: 1 miljon kronor per år
 • Projektlängd: 1 – 2 år

Den angivna budgeten för respektive delutlysning ska ses som indikativ och kan komma att justeras mellan delutlysningarna beroende på söktryck och kvalitet hos inkomna ansökningar. Föräldraledighet, sjukdom eller andra liknande uppehåll i forskningsverksamheten under tiden efter examen kan vara skäl för undantag från de tidsbegränsningar som angivits ovan för unga forskare och postdok och bör specificeras tydligt i CV.

Observera att man får söka medel i denna utlysning även om man har ett beviljat och pågående projekt inom Formas årliga öppna utlysning. Den totala lönen från Formasmedel får dock aldrig överstiga 100 % av en heltidsanställning.

Riktlinjer för ansökan

Vad ansökan ska innehålla

 • Projektets mål och syfte
 • Projektbeskrivning
 • Projektets möjliga samhällsnytta och kommunikation med intressenter/slutanvändare
 • Budget
 • CV och publikationslista för huvudsökande och medverkande forskare

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Formas beredningsgrupper har en internationell sammansättning och ansökningar på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte ges möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens

Kriterier för samhällsrelevans:

 • Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 • Kommunikation med intressenter/slutanvändare

Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess

Beslut om bidrag

Formas forskarråd planerar att fatta beslut om bidrag den 28 september 2017. Besluten offentliggörs kort därefter på Formas hemsida. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.
Länk till Prisma

Ansökan ska innehålla följande information:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4500 tecken)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1500 tecken)


Observera att projektets startdatum är förvalt i Prisma och inte går att ändra, eftersom medel för hela första projektåret kommer att betalas ut under 2017. Medlen får dock disponeras ett år efter att projekttiden är slut, och återrapportering sker ytterligare 3 månader därefter.

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet inklusive nyckelreferenser (7 000 tecken).
 • Projektbeskrivning (inklusive referenser) som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) kortfattad beskrivning av befintlig grundutrustning, ii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iii) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, iv) genusaspekter, v) huvudhandledare om finansiering för en doktorand efterfrågas i ansökan.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/slutanvändare (8 000 tecken). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter. Inkludera referenser om relevant.

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor) som söks från Formas för detta projekt för varje projektdeltagare. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via Open Access, mm.

Etik

 • Anges enbart när relevant för genomförande av projektet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

 • Välj ett ämnesområde.
 • Välj minst en och maximalt tre SCB-koder.
 • Välj minst ett och maximalt fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Följande bilagor kan laddas upp om relevant för ansökan:

 • Bilaga J. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén kan dessa laddas upp som bilaga. Maximalt kan bilagor om 4 MB laddas upp i formaten jpg, png eller gif.
 • Bilaga K. Klimat- och miljödata, denna bilaga är obligatorisk för alla ansökningar som avser klimat- och miljöforskning där datainsamling ingår som en viktig del av projektet. Uppgifterna som lämnas kommer att utgöra ett underlag för granskningen av ansökan. Utifrån bilagan kan Formas ange särskilda villkor för datapublicering samt bevilja bidrag för detta. Notera att svenska universitet, högskolor och andra myndigheter ansvarar för säker förvaring av de data som samlas in genom deras verksamhet. Bidrag till datalagring som kan anses ligga inom myndighetens ansvar ska inte ingå i ansökan. Data ska publiceras inom rimlig tid och ska vara tillgängliga genom relevanta nationella och/eller internationella organisationer för datapublicering. Mallen för datapublicering som finns tillgänglig från ECDS (Environment Climate Data Sweden) ska användas.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter att ansökan registrerats och utlysningen stängt kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (de forskare som ska vara medsökande för projektet) och medverkande administratörer (inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-mail adress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-mailadress krävs).

CV
Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan. Det är också viktigt att uppmana eventuella medverkande forskare att i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv: ange nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:

  Docentur

  Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de upp till tio mest relevanta

  Bidrag erhållna i konkurrens, ange upp till tio av de mest relevanta

  Priser och utmärkelser, ange upp till tio av de mest relevanta

  Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste femårsperioden och totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

 • Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (upp till tio mest relevanta).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till tio mest relevanta.

Publikationslista

 • Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess

Användarstöd för Prisma

Sök i Prisma

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Prisma kl. 14.00 den 9 mars 2017. Skapa gärna din ansökan i Prisma i god tid för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå. Ansökan går att förhandsgranska när som helst under processen.

Medelsförvaltaren måste signera ansökan inom sju dagar. Signeringen av ansökan blir tillgänglig för medelsförvaltaren först efter att utlysningen stängt. Ansökan kommer därför inte att signeras även om du har registrerat den långt före deadline. Detta eftersom du fram till deadline har möjlighet att avregistrera din ansökan och göra ändringar i den.

Dialogmöte om utlysningen

Formas anordnar ett dialogmöte 2 februari 2017 för att ge möjlighet att ställa frågor om utlysningen och diskutera med oss på plats. Mer information om mötet och hur du anmäler dig finns i Formas kalendarium.

Questions and answers (pdf) Frågor och svar, endast på engelska

Film från Dialogmötet, del 1, Introduktion
Film från Dialogmötet, del 2, Speed talks och avslutning

Kontaktpersoner

Ansvarig

Karin Perhans, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 36
E-post: karin.perhans@formas.se

Administrativt stöd

Lars Yngersten, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 34
E-post: lars.yngersten@formas.se

Teknisk support

Prisma support

Karin Perhans

2016-06-30